2 Teselonqe 3

1Wurssethan nu ishato, Godaa qaalay hintte giddon ellesidi dalgganaadanne bonchchettanaada nuus woossite. 2Hessadakka, asi ubbay qaalaa si7idi ammanonna gisho Xoossay geellatappenne iita asatappe nuna ashshana mela nuus woossite. 3Shin Goday ammanettidayssa; I hinttena minthethananne Xalaheppe naagana. 4Nuuni hinttena kiitteyssa ha77ika sinthafekka hintte oothanayssas Godan nuuni ammanettos. 5Goday hintte wozanaa Xoossaa siiquwakkonne Kiristtoosa dandda7aakko kaaletho. 6Nu ishato, hintte nuuppe ekkida kiitaa kaallonnayssatappenne ooso billiya azalla ammaniyaa asatappe hintte shaakettanaada Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan hinttena kiittoos. 7Nuuda hanidi daanaw besseyssa hinttee, hintte huu7en ereeta. Nuuni hinttera de7iya wode ooso billibookko. 8Nuuni ooddefekka kathi mela mibookko. Nuus dandda7ettida mela qammanne gallas oothi daaburidi de7idappe attin ooddeskka tooho gidibookko. 9Nuuni hessa oothiday, hinttew leemiso gidanaassafe attin hinttefe maade oychchanaw nuus maati dhayina gidenna. 10Nu hinttera de7iya wodekka, "Oothanaw koyonna asi oonikka mooppo" yaagidi kiittida. 11Nuuni hessa giday, hintte giddon issi issi azallati de7eyssa si7ida gishossa. He asati gelssonnaban gelidi harata ooso bilisoosonappe attin aykkoka oothokona. 12Nuuni hessa mela asati maara de7o daanadanne banttana koshshiyabaa oothidi demmanaada Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan entta kiittosinne zoroos. 13Shin nu ishato, lo77o ooso oothanaw azallofite. 14Ha77i nuuni ha dabddaabbiyan kiittida kiitas kiitettonna asi oonikka de7ikko he uraa erite. I yeellatana mela iyappe shaakettite. 15Shin iya ishada seeriteppe attin morkkeda xeellofite. 16Saro immiya Goday, ba huu7en hinttew ubba wodenne ubba baggara saro immo. Goday hintte ubbaara gido. 17Taani Phawuloosi, ha kiitaa ta kushen xaafas. Ta kiita ubbaas mallay hayssa; taani hessada xaafays. 18Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hintte ubbaara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\