2 Ximotiyoosa 1

1Xoossaa shenen, Yesuus Kiristtoosan benttida de7o ufayssaa markkattanaw Yesuus Kiristtoosa hawaare gidida Phawuloosappe, 2ta dosiya na7aa Ximotiyoosas kiitettida kiita. Xoossaa Aawappenne nu Godaa Kiristtoos Yesuusappe aadho keehatethay, maarotethaynne sarotethay new gido. 3Taani, ta woosan qammanne gallas nena qoppays. Taani woossiya wode ta mayzata Xoossaanne taani lo77o kahan haggaaziya Xoossaa ne gisho galatays. 4Taani ne afuthaa qoppays; nena be7ada ufayttanaw daro laamotays. 5Qassi new de7iya tuma ammanuwa erays. He ammanoy beni ne wogga aaye Loydininne ne aaye Ewuniqin de7iya ammanuwa mela. 6Hessa gisho, taani ta kushiya ne bolla wothida wode Xoossay new immida imotaa neeni zaara eethana mela akeekisays. 7Ays giikko, Xoossay nuus wolqqaa, siiqonne nu huu7e haariya Ayyaana immisppe attin yashsha ayyaana immibeenna. 8Hiza, nu Godaas markkattanaw yeellatoppa; qassi iya gisho qashettida tanankka yeellatoppa. Shin Xoossay new immiya wolqqan Wonggelaa gisho taara meto ekka. 9Xoossay ba sheneninne ba aadho keehatethan nuna ashshidi, ba geeshsha dere oothanaw nuna doorisppe attin nuuni oothida oosuwa gisho gidenna. Ha aadho keehatethaa Kiristtoos Yesuusa baggara alamey medhettanaappe sinthe nuus immis. 10Ha77i ha aadho keehatethay nuna ashshiya Kiristtoos Yesuusa yuussan qonccis. I hayqo wolqqaa dhayssidi, Wonggelaa baggara dhayonna de7o nuus qonccisis. 11Taani Wonggelaa sabaake, hawaarenne asttamaare gidana mela Xoossay tana dooris. 12Taani hessa gisho ha metuwa ekkays; shin ta ammaney ooneekko eriya gisho yeellatikke. Taw imettida hadaraa he gallasay gakkanaw I naaganaw dandda7eyssa erays. 13Taani nena tamaarssida tuma qaala leemiso ootha oykkada Kiristtoos Yesuusa baggara nubaa gidida ammanuwaninne siiquwan de7a. 14Nu giddon de7iya Geeshsha Ayyaana wolqqan new imettida lo77o hadaraa naaga. 15Iisiya biittan de7iya ubbay taappe haakkidayssa eraasa; entta giddon Figeluusinne Hermmogeneesi de7oosona. 16Anesfoori tana daro wode minthethida gisho Goday iya soo asaas qadhetto. Taani qasho keethan de7iya wode I tanan yeellatibeenna. 17Hessa bolla I Roome katamaa yida wode tana minthi koyidi demmis. 18Wurssetha gallasan Goday iyaw qadhettana mela taani Godaa woossays. Efesoona kataman I tana ay mela maaddidaakko ne loytha eraasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\