2 Ximotiyoosa 2

1Hiza, ta na7aw, Kiristtoos Yesuusan de7iya maarotethan minna. 2Daro markkatta sinthan taani nena tamaarssida timirttiya, harata tamaarssanaw dandda7iya ammanettida asaas hadara imma. 3Yesuus Kiristtoosas ammanthiya wotaaddare gidada taara meto ekka. 4Ola wotaaddarey ba halaqaa ufayssanaw giigetteesippe attin hara ooson bana peeshshenna. 5Hessadakka, gaadde woxxiya oonikka bessiya ogera gaaddettonna ixxiko woyto ekkenna. 6Goshshan daaburiya goshshanchchoy ba daabura ayfiyaappe miya koyro asi gidanaw bessees. 7Ne akeekana mela Goday nena maaddana gisho ta new odidabaa ne wozanan naaga. 8Taani markkattiya Wonggelaa mela hayqoppe denddida, Dawite zerethi gidida Yesuus Kiristtoosa qoppa. 9Taani Wonggelaa odiya gisho iitabaa oothida asada, qashettada meto ekkas. Shin Xoossaa qaalay qashettenna. 10Hessa gisho, Xoossay doorida asati Kiristtoos Yesuusan de7iya atotethaa merinaa bonchchuwara ekkana mela entta gisho ubbaban waayettays. 11Hayssada yaagiya tuma qaali de7ees; "Nuuni iyara hayqqidabaa gidikko, Iyara issife de7ana. 12Nuuni gencciko, iyara issife kawotana. Nuuni iya kaddiko, i nuna kaddana. 13Nuuni ammanettonna ixxiko, I ammanettidayssa gididi daana. Ays giikko, I bana kaddanaw dandda7enna" yaagees. 14Neeni entta hayssa akeekisa; entti qaalata gaason palamonna mela, Godaa sinthan entta zora. Hessi si7eyssata dhayssesippe attin aykkoka maaddenna. 15Neeni tuma qaala suuretethan tamaarsseyssanne yeellayonna oosanchcho gidada, Xoossay nashshiya asada, nenatethaa iyaw immanaw minna. 16Shin ha alamiyas injjetiya go77onna odappe baqata. Hessa mela oday ase Xoossaafe haassees. 17Hessa mela oday asatethi midigiya paxonna woyzazire maduntha mela. Hessa mela odaa odetteyssata giddofe Hemeneyoosinne Filixoosi de7oosona. 18Ha asati tuma ogiya aggidi, "Hayqqida asay hayqoppe beni denddidosona" yaagidi guutha asata ammanuwa dhayssidosona. 19Gidoshin, Xoossay mino zaalla hiixida gisho qaaxxanaw dandda7enna. Iya bolla, "Goday bayssata erees. Godaa sunthaa xeegiya oonikka iita oosoppe haakko" yaagiya qaalay xaafettis. 20Issi gita keethan worqqafe woykko birappe oosettida miisheta xalaala gidonnashin mithafe woykko urqqafe oosettida miishetikka de7oosona. Hessatappe baggati bonchcho oosos, qassi baggati tooshettiya oosos pee7osona. 21Hessa gisho, oonikka iita ubbaa aggikonne bana geeshshiko, bonchcho ooso oothiya miishe gidana. Entta de7oy geeshshinne Godaa ufayssiyabaa, qassi entti lo77o ooso ubbaa oothanaw dandda7eyssata gidana. 22Na7atetha iita amuwaappe baqata. Geeshsha wozanan Godaa xeegiya asatara issife, xillotethaa, ammanuwa, siiqonne sarotethaa kaalla. 23Shin ooshshi medhdheyssa erada eeyatethinne hada gidida palamappe haakka. 24Godaa oosanchchoy asa ubbaas keeha, lo77o tamaarsseyssanne dandda7anchcho gidanaw besseesippe attin ooyettanaw bessenna. 25I baara eqetteyssata ashkketethan seereyssa gidanaw bessees. Entti bantta nagaraappe simmidi tumaa eranaada Xoossay oothaneekko ooni eri. 26Entti bantta wozanaakko simmidi ba sheniya oothana mela entta oykkida Xalahe xihiyappe kessi ekkana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\