2 Ximotiyoosa 3

1Wurssetha gallasan un77ethiya wodey yaanayssa era. 2Asay banttana doseyssata, miishe siiqeyssata, ceeqetteyssata, otoreyssata, cayeyssata, bantana yelidayssatas kiitettonayssta, galatonnayssta, geeshshatethi baynnayssata, 3siiqoy baynnayssata, maarotethi eronnayssata, zigireyssata, banttana haaronnayssata, qadhey baynnayssata, lo77o dosonnayssata, 4morkkees aathi immeyssata, qofi baynnayssata, otoron sugetteyssata, Xoossaafe aathidi asho ufayssanaw doseyssata gidana. 5Entti ammaniyaa daanosonappe attin ammano wolqqaa kaddoosona; neeni hessa mela asatappe baqata. 6Enttafe issoti issoti asa keethi gelidi nagaran oykettidayssatanne dumma dumma amon sugettiya daaburanchcho maccasata bolla godatosoona. 7He maccasati ubba wode tamaarosona, shin tumaa eranaw dandda7okkona. 8Yaanesinne Yambbareesi Musera eqettidayssada ha asati guuggey oothonayssatanne ammanon kunddida asata gidiya gisho tumaara eqettoosona. 9Shin Yaanesanne Yambbareesa eeyatethay qonccidayssada entta eeyatethayka asa ubbaa sinthan qonccana gisho enttaw hanenna. 10Shin neeni ta timirttiya, ta duussaa, ta qofaa, ta ammanuwa, ta dandda7aa, ta siiquwa, ta genccaa, 11ta yedetethaanne ta metuwa eraasa. Anxookiyan, Iqooniyonen, Lisxira katamatan tana gakkidabaanne taani dandda7ida metuwa eraasa; Goday tana he ubbaafe ashshis. 12Kiristtoos Yesuusan Xoossaa ufayssiya de7o daanaw koyaa ubbay goodettana. 13Iita asatinne baletheyssaati banttaw balettishenne harata balethishe kaseppe iiti iiti baana. 14Shin ne tamaarida tumaaninne ne ammanida ammanuwan eqqa. Ne ooddefe tamaaridaakko eraasa. 15Neeni ne na7atethafe doomada Kiristtoos Yesuusa ammanada atotethi demmiya cinccatethi immanaw dandda7iya Geeshsha Maxaafata eradasa. 16Geeshsha Maxaafaa ubbay Xoossaafe imettida qaala. He maxaafay tumaa tamaarssanaw, balidayssata seeranaw, suurisanawunne xillotetha duussaas koshshiya zore immanaw maaddees. 17Xoossaa asi polonne lo77o ooso ubbaa oothanaw giigidayssa gidana mela maaddees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\