2 Ximotiyoosa 4

1Taani nena Xoossaa sinthaninne, kawo gididi haaranaw qoncciya wode paxatanne hayqqidayssata pirddanaw de7iya Kiristtoos Yesuusa sinthan zorays. 2Qaala oda; wodey injjetin injjetonna ixxin minnada oda. Daro dandda7aninne tamaarsson asaa zora, seeranne denthetha. 3Asay tuma timirttiya si7onna ixxiya wodey yaana. Entti bantta amuwaa kaallidi, banttaw si7anaw ufayssiyabaa odiya asttamaareta shiishoosona. 4Entti tuma timirttiya aggidi, tuma gidonna odaa si7anaw bantta haytha zaarosona. 5Shin neeni ubbaban nena haara. Metuwa dandda7a. Wonggelaa markkatethaa oosuwa ootha. New imettida Xoossaa ooso ubbaa pola. 6Taani yarshshettiya wodey gakkis; ha alamiya aggada biya wodey matis. 7Taani lo77o ola olettas; ta gaaddiya woxxada wurssas; ammanuwa naagas. 8Sinthafe xillotetha kallachchay tana naagees. Hessa xillo pirddaa pirddiya Goday he gallas taw immana. Hessa ta xalaalas gidonnashin iya qonccethaa amottiya ubbaas immana. 9Ellesa yada tana be7a. 10Deemasi ha alamiyan de7iyabata dosidi, tana aggidi, Teselonqe katamaa bis. Qerqisi Galaatiya biittaa, qassi Titoy Dilmmaxiya biittaa bis. 11Luuqaasa xalaali taara de7ees. Marqqoosi Xoossaa ooson tana maaddanaw dandda7iya gisho neera ekkada ya. 12Taani Tikiqoosa Efesoona katamaa kiittas. 13Neeni yashe, Xiro7aada kataman Karppoosa matan aggada yida ta kootiyanne maxaafata taw ekkada ya. Ubbaka galbban xaafettida maxaafata ekkonna yooppa. 14Biraata qoxxiya Iskkinddirey tana daro qohis; Goday iya oosuwada iyaw zaarana. 15I nu timirttiya daro ixxiya gisho iyappe nena naaga. 16Koyro ta mootettiya wode ubbay aggidi bidosonappe attin oonikka tana maaddibeenna. Xoossay he balaa enttaw tayboppo. 17Shin taani kumetha kiitaa Ayhude gidonna asa ubbaas markkatin, entti si7ana mela Goday ta matan eqqidi taw wolqqa immis. Qassi koshattida gaammoda doona dooyida hayquwappe tana ashshis. 18Goday tana iita ubbaafe ashshidi ba salo kawotetha saron efana. Iyaw merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoy gido. Amin77i. 19Phirisqilas, Aqiilasinne Anesfoora soo asaas ta sarothuwa oda. 20Erasxoosi Qoronttoosa kataman attis. Xirofimoosi harggettida gisho Miliixe kataman aggas. 21Balggoy gelanaappe sinthe ellesada ya. Ewubulusi, Phudeesi, Linuusi, Qilaadeynne hara ammaniyaa asati ubbay nena saro saro goosona. 22Goday Yesuus Kiristtoosi ne ayyaanaara gido. Xoossaa maarotethay hintte ubbaara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\