3 Yohaannisa 1

1Taani cimay, tumaa dosiya Gaayoosas kiittida kiita. 2Ta siiquwaw, neeni ne shemppuwan lo77o de7eyssa ta ereyssada new payyatethi daana melanne ne oothiyabay suurana mela new Xoossaa woossays. 3Guutha ammaniyaa asati yidi, ubba wode neeni tuman de7eyssanne ne tumatethabaa markkattida wode taani daro ufayttas. 4Ta nayti tumatethan de7eyssa si7eyssafe aadhdhidi, tana ufayssiyabay baawa. 5Ta siiquwaw, entti new imathe gidikkoka, neeni ammaniyaa asatas ammanthiya ooso oothaasa. 6Entti ne siiquwabaa woosa keethan markkattoosona. Ha77ika entti biya ogiyan Xoossay doseyssada oothada entta maaddiko lo77o oothaasa. 7Entti Kiristtoosa sunthaa gisho keyishe, ammanonna asatappe aykkoka ekkibookkonna. 8Nuuni tuma oosuwa enttara issife oothanaw hayssa mela asata maaddanaw bessees. 9Taani woosa keethatas dabddaabbe xaafas, shin entta halaqaa gidanaw koyaa Diyotirafiisi nuuni geyssa ekkenna. 10Hessa gisho, taani yaa biya wode I nu bolla odettiya iita odanne I oothida oosuwa odana. I hessi guuxis gidi, nu ishati yaa wode mokkenna. Hari attoshin, entta mokkanaw koyeyssatakka diggidi woosa keethafe kessees. 11Ta siiquwaw, lo77obaa daanappe attin iitabaa daanoppa. Lo77obaa oothiya oonikka Xoossaa asi, shin iitabaa oothiya oonikka Xoossaa be7ibeenna. 12Dimexiroosi lo77o asi gideyssa asa ubbay markkattees. Tumay ba huu7en iyabaa markkattees; nukka iyabaa markkattoos; nu markkatethay tuma gideyssa hintte ereeta. 13Taani new xaafanaw koyida darobay de7ees, shin qalameninne worqqaten xaafanaw koyikke. 14Shin taani matara neera gahettanaw qoppays; he wode nuuni odettana. 15Saroy new gido. Ne dabboti nena saro yaagosona. Nu dabbota ubbaa entta sunthaa sunthaa xeegada tana "Saro gis" yaaga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\