Hawaareta Oosuwa 1

1- 2Tewofiloosa, Yesuusi ba oosuwa oykkida wodeppe salo bida gallasaa gakkanaw, oothidabaanne tamaarssidabaa ubbaa taani ta koyro maxaafan xaafas. Salo baanappe sinthe I ba doorida hawaareta Geeshsha Ayyaanan kiittis. 3I ba waayappe guye hayqoppe denddidayssa sidhey baynna qonccisidi enttaw bana bessis. Oytamu gallas enttaw qonccidi Xoossaa kawotethaabaa entta tamaarssis. 4Issi wode enttara issife mishe entta hayssada yaagidi kiittis: "Ta hinttew odida, ta Aaway immana gida ufayssaa qaala naagiteppe attin Yerusalaameppe keyoppite. 5Ays giikko, Yohaannisi haathan xammaqis, shin guutha wodeppe guye Geeshsha Ayyaanan hintte xammaqettana" yaagis. 6Hawaareti Yesuusara gahettida wode iyaakko, "Godaw, Isra7eeletas ne kawotethaa zaarana wodey hayssee?" yaagidi oychchidosona. 7Yesuusi enttako, "Ta Aaway ba maatan oothiya wodiyanne laythaa hintte eranaw dandda7ekketa. 8Shin Geeshsha Ayyaanay hintte bolla wodhdhiya wode hintte wolqqan kumana. Yaani simmidi, Yerusalaamen, Yihuda biitta ubban, Samaareninne sa7aa gaxa gakkanaw taw markkatta gidana" yaagis. 9Hessa gidayssafe guye entti xeellishin, dhoqqu dhoqqu gidi, saluwa bin shaaraykka iya entta ayfiyaappe geenthis. 10Yesuusi biya wode entti salo tishshi oothidi xeellishin, bootha ma7o ma77ida nam77u asati akeekonna entta matan eqqidi, 11"Galiila asaw, salo xeellishe, hintte ays eqqideti? Ha hintte be7ishin salo bida Yesuusi hessadakka simmidi yaana" yaagidosona. 12Hessafe guye, hawaareti Shamaho Deriyappe Yerusalaame simmidosona. Shamaho Derey Yerusalaames matan de7ees. 13Entti Yerusalaame gelidi, bantta de7iya bessaa pooqiya bolla keyidosona. Enttika: Phexiroosa, Yohaannisa, Yayqooba, Inddiriyasa, Filphoosa, Toomasa, Bartolomiyoosa, Maatoosa, Ilfiyoosa na7aa Yayqooba, ba biittaas mishettiya Simoonanne Yayqooba na7aa Yihuda. 14Hayssati ubbay maccasatara, Yesuusa aaye Mayraamiranne Yesuusa ishatara ubbay issi wozanan gididi minthidi woossosona. 15He wode Phexiroosi xeetanne laatama gidiya ammaniyaa asay shiiqida bessan denddi eqqidi, hayssada yaagis: 16"Asaw, Yesuusa oykkidayssata kaalethida Yihudabaa Geeshsha Ayyaanay kase Dawite doonan odida Xoossaa qaalay polettanaw bessees. 17Yihudi nuura issife ha oosuwa oothanaw doorettida asi." 18Shin Yihudi ba iita oosuwan demmida miishen gade shammis. I gufannidi kunddin, iya uloy daakettis; iya maraacey ubbay kare keyis. 19Yihuda bolla hanidabaa Yerusalaamen de7iya asa ubbay si7is. Hessa gisho, he gadiya bantta qaalan Akelddaama (Suutha gade) gidi xeegidosona. 20"Hessika mazmure maxaafan, 'Iya keethay kallo atto; oonikka iyan de7oppo. Qassi iya shuumatethaa hari ekko' geetetti xaafettis. 21"Hessa gisho, Godaa Yesuusi nu giddon simerettida wode ubban nuura de7eyssatappe, 22qassi Xammaqiya Yohaannisa wodiyappe doomidi Godaa Yesuusi salo bida gallas gakkanaw nuura de7eyssatappe issi asi iya dendduwas nuura markka gidanaw bessees" yaagis. 23Hessa gisho, asay dooruwas Yosxoosa giya Barssabaasa geetettiya Yoosefanne Maatiyasa nam77a shiishidosona. 24Hessafe guye, Xoossaa woossishe, "Asa ubbaa wozana eriya Godaw, ha nam77atappe ne oona dooridaakko nuna bessa. 25Yihudi ba bessaa bidi, aggida oosuwanne hawaaretetha oosuwa ekkana mela hayssatappe nuus qonccisa" yaagidosona. 26Entta bolla saama yeggidosona. Saamay Maatiyasa bolla wodhdhin Maatiyasi tammanne issi hawaareta bolla guzhettis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\