Hawaareta Oosuwa 10

1Qisaariyan, "Xaale ola asata" geetettiya olanchchota giddon issi Qornneliyoosa geetettiya mato halaqay de7ees. 2Qornneliyoosi ba soo asaara Xoossaa minthi ammaniyaa asinne Xoossaa goynniya asi. Ayhude manqotakka daro maaddees, qassi Xoossaa ubba wode woossees. 3Issi gallas uddufun saate heeran Xoossaa kiitanchchoy iyaakko yidi, "Qornneliyoosaa" gidi xeegishin I qonccethan geeshshidi be7is. 4Qornneliyoosi dagammidi kiitanchchuwa tishshi oothi xeellidi, "Godaw, I aybee?" yaagis. Kiitanchchoy zaaridi, "Ne woosaynne manqota ne maaddeyssi Xoossaa sinthan hassayettis. 5Ha77i Yoophe ase kiittada, Phexiroosa giya Simoona ehisa. 6Phexiroosi abbaa doonan galbba haashiya Simoona son imathatethi siiratis" yaagis. 7Qornneliyoosi baw odida kiitanchchoy bin, ba aylletappe nam77atanne Xoossaa goynniya ba mata wotaaddaretappe issuwa xeegidi, 8enttaw ubbabaa odidi Yoophe kiittis. 9Wonttetha gallas entti bidi, Yoophe katama matishin usuppun saate heeran Xoossaa woossanaw Phexiroosi pooqe bolla keys. 10I koshattidi kathi maanaw koyis, shin kathi kaxishin I qonccethi be7is. 11Saloy dooyettin, gita afila daaniyabay oyddu baggara oykettidi wodhdhishin I be7is. 12Iyan oyddu tohora de7iya meheti, wora do7ati, ulora gooshettiya medhetethatinne salo kafoti ubbay de7ees. 13He wode "Phexiroosaa, dendda eqqada shukkada ma" giya qaali iyaakko yis. 14Shin Phexiroosi, "Godaw, akkay! Ta tunabaa ubbarakka ma erikke" yaagis. 15Qassi, "Xoossay geeshshidayssa neeni tuna gooppa" giya qaali nam77antho iyaakko yis. 16Hessika, heedzu toho hanidaappe guye he gita afila daaneyssi ellesidi pude salo ekettis. 17Phexiroosi ba be7ida qonccethaa birshshethay, "Ay gidanddeshsha?" gidi ba wozanan qoppishin, Qornneliyoosi kiittida asati Simoona soo oychchi demmidi karen eqqidosona. 18Bantta qaala dhoqqu oothidi, "Phexiroosa giya Simooni imathatethan de7ey hayssanee?" yaagidi oychchidosona. 19Phexiroosi qonccethan be7idabaa qofa bolla de7ishin, Geeshsha Ayyaani iyaakko, "Hekko, heedzu asati nena koyoosona. 20Denddada wodhdha, taani entta kiittida gisho sidhonna enttara ba" yaagis. 21Phexiroosi asatakko wodhdhidi, "Hintte koyey tana; ays yidetii?" yaagis. 22Entti zaaridi, "Nuna mato halaqay Qornneliyoosi kiittis. I xillo, Xoossaa goynniya asinne Ayhude asa ubban daro bonchchettida asi. Qornneliyoosi, nena ba soo ehisidi qaala neeppe si7ana mela geeshsha kiitanchchoy iyaw odis" yaagidosona. 23Phexiroosi asata soo gelssidi mokkis. Wonttetha gallas, denddidi enttara bis. Yoophe kataman de7iya ammaneyssatappe issoti issoti iyara issife bidosona. 24Wonttetha gallas, Qisaariya gakkidosona. Qornneliyoosi ba dabbotanne ba mata laggeta issife xeegi shiishidi, Phexiroosa naagees. 25Phexiroosi soo gelana hanishin, Qornneliyoosi iyara gahettidi iya sinthan kunddidi iyaw goynnanaw koyis. 26Shin Phexiroosi, "Dendda, takka ta huu7en ne mela ase" yaagidi iya denthis. 27Phexiroosi Qornneliyoosara odettishe soo geliya wode daro asay shiiqidayssa demmis. 28I asaakko, "Ayhude asi hara derera issifanaw woykko gahettanaw woga gidonnayssa hintte ereeta. Shin taani oonakka tuna woykko geeshshi gidenna goonna mela Xoossay tana bessis. 29Hessa gisho, hintte taakko kiittin ixoy baynna yas. Ha77i tana ays xeegisidaakko taw odite" yaagis. 30Qornneliyoosi, "Taani hachchi oyddu gallasappe kase hannoode uddufun saate woosa woossishin, phooliya ma7o ma77ida asi ta sinthan eqqis. 31I taakko, 'Qornneliyoosa, Xoossay ne woosaa si7is, neeni manqota maaddidayssaka hassays. 32Hiza, ase Yoophe kiittada, Simoon Phexiroosa geyssa xeegisa. I, Simoona giya galbba haashiya uraa son abbaa doonan siiratis' yaagis. 33Hessa gisho, taani neekko ellesada kiittas; ne lo77o yadasa. Hiza, Xoossay nena Kiittidaba ubbaa si7anaw ha77i nuuni ubbay hayssan Godaa sinthan de7oos" yaagis. 34Kaallidikka, Phexiroosi, "Xoossay asa som77o be7idi ase asappe shaakkenna. 35Shin ase ubbaa oona gidikkoka baw yayyeyssanne xillo ooso ootheyssan Xoossay ufaytteyssa taani tuma akeekas. 36Xoossay, ubbaa Goda gidida Yesuus Kiristtoosa baggara sarotethaa odishe ha Wonggelaa Isra7eele asaas kiittidayssa hintte ereeta. 37Yohaannisi xinqqatebaa Galiilan sabbakida wodiyappe doomidi Yihuda biitta ubbaa gakkanaw hanidabaa hintte ereeta. 38Xoossay Naazirete Yesuusas Geeshsha Ayyaananne wolqqaa immis. Xoossay iyara de7iya gisho lo77obaa I oothishe Xalahe kushen haarettida ubbaa pathishe yuuyis. 39"Ayhude biittaninne Yerusalaamen I oothida ubbabaas nuuni markkatta. Entti masqaliya bolla kaqqidi iya wodhidosona. 40Shin Xoossay heedzantho gallasan hayqoppe iya denthidi asaas qonccana mela oothis. 41He qonccethay Xoossay koyro doorida markkatassafe attin asa ubbaas gidenna. I hayqoppe denddidaappe guye iyara midanne uyida. 42Nuuni Wonggelaa asaas odana melanne paxa de7eyssata bollanne hayqqidayssata bolla pirddanaw Xoossay shuumiday Yesuusa gideyssa markkattana mela nuna kiittis. 43Xoossay iya ammaniyaa ubbaa nagaray, iya sunthan atto geetetteyssa nabeti markkattoosona" yaagis. 44Phexiroosi buroo he oda onggonnashin qaala si7iya ubbaa bolla Geeshsha Ayyaani wodhdhis. 45Phexiroosara Yoophefe yida ammaniyaa qaxxarettida Ayhude ubbay, Ayhude gidonnayssata bolla Geeshsha Ayyaani gukkida gisho malaalettidosona. 46Gaasoykka, entti dumma dumma doonan haasayishininne Xoossaa gitatethaa sabbishin si7idosona. He wode Phexiroosi zaaridi, 47"Hayssati qassi nu mela Geeshsha Ayyaana ekkidayssati xammaqettonna mela haathe digganay oonee?" yaagis. 48Entti Yesuus Kiristtoosa sunthan xammaqettana mela entta kiittis. Hessafe guye, entti banttara guutha gallas uttana mela Phexiroosa woossidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\