Hawaareta Oosuwa 11

1Hawaaretinne Yihuda ubban de7iya ammaneyssati, Ayhude gidonnayssatikka Xoossaa qaala ekkidayssa si7idosona. 2Phexiroosi Yerusalaame bida wode qaxxarettida ammaneyssati, 3iyaakko, "Neeni qaxxarettiboonayssatakko gelada enttara kathi ays madii?" yaagidosona. 4Shin Phexiroosi hanidabaa koyroppe doomidi maaran maaran odis: 5"Taani Yoophe kataman Xoossaa woossashe qonccethi be7as. Gita afila daaniyabay oyddu baggara oykettidi saloppe wodhdhishe taakko yis. 6Taani tishshi ootha iya giddo xeelliya wode oyddu tohora de7iya meheta, wora do7ata, ulora gooshettiya medhetethatanne salo kafota be7as. 7'Phexiroosaa, dendda, shukkada ma' giya qaala si7as. 8"Shin taani, 'Godaw, akkay, tunabay woykko geeyonnabay ubbaka ta doonaakko shiiqi erenna' yaagas. 9" 'Xoossay geeshshidayssa neeni tuna gooppa' yaagiya qaali nam77antho saloppe yis. 10"Hessi heedzu toho hanin, wurssethan ubbabay salo pude ekettis. 11He saatenkka heedzu asati Qisaariyappe taakko kiitettidi taani de7iya keetha gakki aggidosona. 12Sidhonna enttara baana mela Ayyaanai taw odis. Qassi ha usuppun ishati Yoophefe taara Qisaariya bidayssatara Qornneliyoosa soo gelida. 13Kiitanchchoy iya son eqqidi, 'Yoophe kiittada Phexiroosa geetettiya Simoona xeegisa. 14Nenanne ne soo asa ubbaa ashshiya qaala I new odana' gidayssa Qornneliyoos nuus odis. 15"Taani haasaya doomiya wode Geeshsha Ayyaanay koyro nu bolla wodhdhidayssada entta bollaka wodhdhi aggis. 16He wode 'Yohaannisi haathan xammaqis, shin hintte Geeshsha Ayyaanan xammaqettana' yaagida Godaa qaalay taw qofettis. 17Xoossay nuus Godaa Yesuus Kiristtoosa ammanidayssatas immida imotaa Ayhude gidonnayssataska immiko, yaatin Xoossaa digganaw taani oonee?" yaagis. 18Entti hessa si7ida wode bantta palamaa aggidi, "Hesaa gidikko, Xoossay Ayhude gidonnayssatikka nagarappe simmidi de7on daanada qaada immis" yaagidi Xoossaa galatidosona. 19Isxifaanose hayqos gathida gooda gaason laalettida ammaneyssati qaala Ayhudeta xalaalas odishe Siroofinqe, Qoophiroosanne Anxookiya gakkanaw yuuyidosona. 20Shin Qoophiroosappenne Qereenaappe yida issi issi ammaniyaa asati Anxookiya bidi, Godaa Yesuusa Wonggelaa Girike asaaskka odidosona. 21Godaa wolqqay enttara de7ees; qassi daro asay ammanidi Godaakko simmidosona. 22He odaa Yerusalaamen de7iya woosa keethay si7ida gisho Barnnabaasa Anxookiya kiittis. 23Barnnabaasi Anxookiya bida wode Xoossaa aadho keehatethaa oosuwa be7idi ufayttis. Entti ubbay bantta kumetha wozanan Godan minnidi daana mela entta zoris. 24Barnnabaasi Geeshsha Ayyaanaynne ammanoy kumida lo77o asi gidiya gisho daro asay Godaa ammanidosona. 25Hessafe guye, Barnnabaasi Saa7ola koyanaw Terseese bis. 26Yan Saa7ola demmida wode Anxookiya ekkidi yis. Barnnabaasinne Saa7oli woosa keetha asaara laythi kumethi uttidi daro asaa tamaarssidosona. Ammaneyssati Anxookiyan "Kiristtaane" geetettidi koyro xeegettidosona. 27He wode issi issi nabeti Yerusalaameppe Anxookiya wodhdhidosona. 28Entta giddofe Agaboosa geyssi denddidi biitta ubban gita koshi keyanayssa Ayyaana wolqqan tinbbite odis. Hessi haniday Roome Kawuwa Qalawudiyoosa wodena. 29Ammaneyssati huu7en huu7en bantta wolqqaa mela miishe kessidi Yihudan de7iya ammaneyssatas maade yeddanaw qofa qachchidosona. 30Entti hessada oothidi, miishiya Barnnabaasa bollanne Saa7ola bolla woosa keethaa cimatas yeddidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\