Hawaareta Oosuwa 13

1Anxookiyan de7iya woosa keethan nabetinne asttamaareti de7oosona. Entti Barnnabaasa, Kareethi geetettiya Simoona, Qereenaappe yida Luukiyosa, Kawuwa Heroodisara diccida Minaahenne Saa7ola. 2Entti Godaa goynnishininne xoomishin Geeshsha Ayyaanay, "Taani xeegida oosuwas Barnnabaasanne Saa7ola taw dummayite" yaagis. 3Hessa gisho, entti xoomidaappenne woossidaappe guye bantta kushiya entta bolla wothidi yeddidosona. 4Hessa gisho, Geeshsha Ayyaani entta kiittis. Selewuqe bidosona; yaappe markkaben gelidi Qoophiroosa haathan teqettida biitta bidosona. 5Entti Silmmaana gakkidi Ayhude Woosa Keethatan Xoossaa qaala odidosona. Yohaannisi maaddishe enttara de7ees. 6Entti Qoophiroosa haathan teqettida biittaa kanthidi Phaafu gakkiya wode issi worddanchcho nabiya Bar-Yesuusa giya Ayhude maruwa demmidosona. 7He maroy deriya aysiya Sarggiyoos Phawuloosa giya akeekanchcho addiyara de7ees. Sarggiyoos Phawuloosi Barnnabaasanne Saa7ola baakko xeegidi Xoossaa qaala si7anaw koyis. 8Shin Girike doonan maruwa sunthay "Elmmaasa" geetettees. I deriya haareyssi ammanonna mela digganaw koyidi Barnnabaasaranne Phawuloosara eqettis. 9Shin Phawuloosa giya Saa7oli Geeshsha Ayyaanan kumidi maruwa caddi xeellidi, 10"La, Xalahe na7aw, iitatethi ubbay kumidaysso, xillotetha ubbaas morkkiyaw, suure Godaa ogiya mirqeyssa aggikii? 11Hekko, ha77i Godaa kushey ne bolla de7ees. Neeni qooqe gidana; guutha wodes awa poo7o be7akka" yaagis. Iira caaganaynne dhumay iya ayfiyaa goozin, ba kushiya oykkidi kaalethiya asi koyishe yuuyis. 12Deriya haareyssi hessa be7ida wode Godaaba tamaarsseysan malaalettidi ammanis. 13Phawuloosinne iyara de7eyssati Phaafuppe denddidi, Phinfiliyan de7iya Phergge markkabera bidosona. Yohaannisi enttafe shaakettidi Yerusalaame simmis. 14Shin entti Pherggefe aadhdhidi Phisidiyan de7iya Anxookiya gakkidosona. Sambbaata gallas Ayhude Woosa Keethi gelidi uttidosona. 15Muse higgeynne nabeta maxaafay nabbabettidaappe guye Ayhude Woosa Keetha halaqati, "Nu ishato, asaa minthethiya qaali hinttew de7iyakko asaas oderkketii" yaagidi enttako kiittidosona. 16Phawuloosi denddi eqqidi ba kushe mallidi, "Isra7eele asaw, qassi Xoossaa goynniya Ayhude gidonna asaw, si7ite. 17Ha Isra7eele asaa Xoossay, nu mayzata dooris. Gibxxe biittan imathatethan entti de7ishin, entta darssidi ba gita wolqqan Gibxxe biittaafe entta kessis. 18Bazzo biittan oytamu laytha mela entta dandda7is. 19Kanaane biittan Ayhude gidonna laappun kawotethata diggidi entta biittaa ba asaa laatisis. 20Hessafe guye, nabiya Saamu7eela wode gakkanaw oyddu xeetanne ishatamu laytha mela aysiya daynnata enttaw immis. 21Hessafe guye, entti banttaw kawo immana mela woossin, Xoossay Biniyame sheeshaappe Qiise na7aa, Saa7ola oytamu laythi kawotana mela enttaw immis. 22Xoossay Saa7ola shaaridaappe guye entta bolla Dawite kawothis. Xoossay Dawitebaa markkattishe, 'Taani koyaa ubbaa ta wozanaa mela oothiya Isseyye na7aa Dawite demmas' yaagis. 23"Xoossay, 'Taani Dawite sheeshaappe Isra7eele deriya ashsheyssa ehana' gidayssa mela Yesuusa ehis. 24Yesuusi yaanappe sinthe Isra7eele asa ubbay bantta nagaraappe simmidi xammaqettana mela Yohaannisi qaala odis. 25Qassi Yohaannisi ba oosuwa wurssana hanishe asaakko, 'Tana oona gidi qoppeetii? Taani hintte naagiya Kiristtoosa gidikke, shin taani iya caammaa birshshanaw taw bessonnayssi taappe guyera yees' yaagis. 26"Ishato, Abrahame sheeshatoo, qassi hayssan Ayhude gidonnashin Xoossas yayyeyssato, ha atotethaa qaalay nuus kiitettis. 27Ays giikko, Yerusalaamen de7iya asaynne entta halaqati Yesuusa eribookkona. Sambbaata ubban nabbabettiya nabeta qaala akeekiboonna gisho iya bolla pirddidi nabeti odida qaala polidosona. 28Yesuusa wodhisanaw issi gaasoykka dhayin Philaaxoosi iya wodhana mela woossidosona. 29Entti Yesuusabay Geeshsha Maxaafan xaafettidaba ubbaa polida wode masqaliyappe iya wodhisidi moogidosona. 30Shin Xoossay hayqoppe Yesuusa denthis. 31Hessafe guye, I baara Galiilappe Yerusalaame yidayssatas daro toho benttis. Entti ha77i iyabaa asaas markkattoosona. 32"Xoossay nu aawatas immana gida Wonggelaa nuuni hinttew odoos. 33Dawitey ba Mazmure Maxaafan nam77antho shemppuwan, 'Neeni, ta Na7a, taani hachchi nena yelas' geetettidi xaafettida Yesuusa, Xoossay hayqoppe denthidi nu mayzatas immana gidayssa nuus entta naytas polis. 34I wooqonna mela Xoossay hayqoppe iya denthon erisanaw, 'Taani Dawites immana gida ammanettida geeshsha anjjuwaa hinttew immana' yaagidi odis. 35Hessa gisho, Mazmure Maxaafan harason qassi, 'Ne Geeshsha Na7aa ahaa wooqisakka' yaagees. 36"Dawitey ba wode Xoossaa qofaa polidaappe guye hayqqidi ba aawatara moogettidi wooqis. 37Shin Xoossay hayqoppe denthidayssi wooqibeenna. 38"Hessa gisho, ta ishato, nagara atotethay Yesuusa baggara kasetidi hinttew odettidayssa erite. Muse higgey nagarappe xillisanaw dandda7enna. 39Shin Yesuusa ammaniyaa ubbay nagarappe xillees. 40Hessa gisho, nabeti gidayssi hintte bolla gakkonna mela naagettite. 41'Xoossay gidabaa leeqiseyssato! Be7ite! Malaalettite! Dhayite! oonikka odin, hintte ammanonna oosuwa taani hintte wodiyan oothana' " yaagis. 42Phawuloosinne Barnnabaasi Ayhude Woosa keethafe keyishin, kaalliya Sambbaatan hessa gujjidi odana mela asay enttana woossidosona. 43Shiiqoy laalettidaappe guye daro Ayhudetinne Ayhudeta ammanuwan gelidi Xoossaa goynniya daroti Phawuloosanne Barnnabaasa kaallidosona. Ammanidayssati Xoossaa aadho keehatethan minnidi daana mela entta zoridosona. 44Kaalliya Sambbaatan kataman de7iya asaappe daroti Xoossaa qaala si7anaw shiiqidosona. 45Shin Ayhudeti daro asaa be7ida wode Phawuloosa qanaattidi iya haasaya ixxidi iya cayidosona. 46Phawuloosinne Barnnabaasi yayyonna, "Xoossaa qaalay koyrottidi hinttew odettanaw koshshees. Shin hintte qaala ixxidi merinaa de7uwa ekkanaw nuus bessenna gidi hinttee, hintte huu7en pirddida gisho hiza nuuni Ayhude gidonnayssatakko simmos. 47Gaasoykka Goday, 'Alame kumethay ne baggara attana mela, taani nena Ayhude gidonna deriyas poo7o oothas' yaagidi nuna kiittis" yaagidosona. 48Ayhude gidonnayssati hessa si7ida wode ufayttidi Xoossaa qaala bonchchidosona. Qassi merinaa de7uwas doorettida ubbay ammanidosona. 49Godaa qaalay he biitta ubbaa gakkis. 50Shin Ayhudeti, Ayhude gidonna Xoosse goynniya dure maccasatanne kataman de7iya gita asata Phawuloosa bollanne Barnnabaasa bolla denthethidosona. He asati entta gooda doomidi bantta biittaafe kessidosona. 51Shin Phawuloosaranne Barnnabaasara ixxeyssatas malla gidana mela bantta tohuwappe baana pittidi Iqooniyone katama bidosona. 52Qassi Anxookiyan de7iya ammaneyssati Geeshsha Ayyaananinne ufayssan kumidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\