Hawaareta Oosuwa 14

1Kaseyssadakka, Phawuloosinne Barnnabaasi Iqooniyonen Ayhudeta woosa keethi gelidi daro Ayhudetinne Ayhude gidonnayssati ammanana gakkanaw qaala odidosona. 2Shin ammaniboonna Ayhudeti, Ayhude gidonnayssata wozanaa laammidi ishata bolla denthethidosona. 3Hawaareti yan daro wode gam77idosona. Entti yayyonna Godaabaa odidosona. Goday malaatatanne oorathabaa entti oothana mela enttaw maata immidi ba aadho keehatethaa qaalay tuma gideyssa qonccisis. 4Shin he katamaa asay shaakettidi, baggay Ayhudetara baggay qassi Hawaaretara gidis. 5Ayhude gidonnayssatinne Ayhudeti bantta halaqatara issife gididi hawaareta qohanawunne shuchchan caddanaw koyidosona. 6Hawaareti hessa eridi, Lisxiranne Darbbe giya Liqaa7oniya katamatanne entta heeran de7iya biittaa baqatidosona. 7Yan Wonggelaa odidosona. 8Yelettoosappe doomidi nam77u tohoy wobbin hamuti eronna issi addey Lisxiran de7ees. 9He addey Phawuloosi odishin uttidi si7ees. Phawuloosi iya caddidi xeelliya wode paxanaw iyaw ammanoy de7eyssa be7idi, 10ba qaala dhoqqu oothidi, "Sitti gada ne tohuwan eqqa" yaagis. Yaatin, guppi denddi eqqidi hamuthi doomis. 11Phawuloosi oothidayssa asay be7idi bantta qaala dhoqqu oothidi Liqaa7oniya doonan, "Xoossati ase daanidi nuukko wodhdhidosona" yaagidosona. 12Barnnabaasa, "Diya" gidi, Phawuloosi haasayan waannatiya gisho iya, "Hermmeesa" gidi sunthidosona. 13Katamaappe gaxan de7iya eeqaa Diya keethaa kahineynne asay kormmatanne alleeqo ciishshata hawaaretas yarshshanaw koyidi katamaa pengge ehidosona. 14Shin Barnnabaasinne Phawuloosi hessa si7ida wode entti oothanaw qoppidayssa ixxidi bantta ma7uwa peedhidosona. Asaa giddo woxxi gelidi, 15bantta qaala dhoqqu oothidi, "Asaw, hayssa ays ootheetii? Nukka hintte mela ase. Ha pathonnabaappe saluwanne sa7aa, abbaanne entta giddon de7iya ubbabaa medhdhida de7o Xoossaakko hintte simmana mela hinttew nuuni Wonggelaa odoos. 16I beni asaa bantta ogiya baana mela yeddi aggis. 17Shin iraa saluwappe bukisis, kathaaka woden woden immis, kathi immidi hinttena daro ufayssis, yaatidi hinttew lo77obaa oothidi baw markka dhayssibeenna" yaagidosona. 18Hawaareti hessa gidi banttaw asay yarshshonna mela waayidi diggidosona. 19Anxookiyappenne Iqooniyoneppe yida Ayhudeti, asaa bantta bagga zaaridi shuchchan Phawuloosa caddidosona. Enttaw I hayqqidabaa daanin katamaappe gaxa goochchi efidi yeggidosona. 20Shin ammaneysati yidi, iya yuushuwan eqqidashin I denddidi katamaa gelis. Wonttetha gallas Barnnabaasara issife Darbbe bis. 21Entti Darbbe kataman Wonggelaa odidi darota ammanthidaappe guye Lisxira, Iqooniyonenne Phisidiya Anxookiya simmidosona. 22Yan ammaneyssata minthethishenne entti ammanon minnidi de7ana mela zorishe, "Xoossaa kawotethaa gelanaw nuuni daro waaye ekkanaw bessees" yaagidi tamaarssidosona. 23Qassi woosa keethatas huu7en huu7en cimata dooridosona. Xoomidaappenne woossidaappe guye entti ammanida Godaas entta hadara immidosona. 24Phisidiya biittaa kanthidi aadhdhidi Phinfiliya bidosona. 25Pherggen qaala odidaappe guye Axaaliya bidosona. 26Yaappe entti bantta polida oosuwas Xoossaa aadho keehatethaas entta hadara immida Anxookiya markkabera simmidosona. 27Anxookiya gakkida wode woosa keethaa asaa shiishidi Xoossay enttara oothida oosuwa ubbaanne Ayhude gidonna asay ammanana mela enttaw waati pengge dooyidaako odidosona. 28Hessan ammaneyssatara daro wode gam77idosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\