Hawaareta Oosuwa 15

1Issi issi asati Yihudappe Anxookiya bidi, "Muse wogaatho hintte qaxxarettonna ixxiko attanaw dandda7ekketa" gidi ammaneyssata tamaarsso doomidosona. 2Hessi Phawuloosanne Barnnabaasa enttara daro palamanaadanne kaccanaada oothis. Hessa gisho, Anxookiyan de7iya issi issi asati Phawuloosaranne Barnnabaasara Yerusalaame bidi Hawaaretaranne cimatara gahettidi he odaa billana mela qofa qachchidosona. 3Woosa keethay entta kiittin bidosona. Entti Siroofinqe Samaarera aadhdhishe Ayhude gidonnayssati Xoossako waanidi simmidaakko odidosona. Hessi ammaneyssata ubbaa daro ufayssis. 4Entti Yerusalaame gakkida wode woosa keethay, Hawaaretinne cimati entta mokkidosona. Xoossay banttara oothidabaa ubbaa odidosona. 5Shin Farisaaweta baggafe ammanida issi issi asati denddi eqqidi, "Ayhude gidonnashin ammanida asati qaxxaretanawunne Muse higgiya naaganaw bessees" yaagidosona. 6Hawaaretinne cimati hessa zorettanaw shiiqidosona. 7Daro haasayidaappe guye, Phexiroosi denddi eqqidi, "Ta ishato, Ayhude gidonnayssati Wonggelaa qaala ta doonappe si7idi ammanana mela kasetidi tana Xoossay hintte giddofe dooridayssa hintte ereeta. 8Asa wozana eriya Xoossay Geeshsha Ayyaanaa nuus immidayssada enttawuka immidi tumays. 9Ammanon entta wozanaa geeshshida gisho nu giddoninne entta giddon dummatethi wothibeenna. 10Hessa gisho, nu aawatinne nuuni tookkanaw dandda7iboonna qambbara ammaneyssata morggen wothidi ha77i ays Xoossaa paacetii? 11Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethan entti attidayssada nukka attidayssa ammanoos" yaagis. 12Asay si77i gidi, Barnnabaasinne Phawuloosi Ayhude gidonna asaa giddon bantta baggara Xoossay oothida malaatatanne oorathabaa ubbaa odishin si7oosona. 13Entti haasaya onggidaappe guye Yayqoobi, "Ishato, ta geyssa si7ite. 14Xoossay Ayhude gidonnayssata giddofe ba ase dooranaw koyidi enttana koyro waattidi qoppidaakko Simooni odis. 15Nabeta qaalay hayssara ginees. Geeshsha Maxaafan, 16'Hayssafe guye, taani simmana, kunddida Dawite kawotethaa denthana. Laalettida keethaaka zaara essana. 17Attida asa ubbay taakko yaana, taani xeegida Ayhude gidonna asa ubbay tana koyana. 18Benippe doomada hessi erettana mela oothida Xoossay, taani yaagays' yaagees. 19"Hessa gisho, ta qofay Xoossako simmiya Ayhude gidonnayssata nuuni waaysonnaako lo77o. 20Shin entti eeqas yarshshettidi tunidabaa moonna mela, laymatonna mela, bawuta moonna melanne suuthi uyonna mela enttaw nuuni dabddaabbe xaafanaw koshshees. 21Muse higgey benippe doomidi Sambbaatan Sambbaatan Ayhude Woosa Keethatan nabbabettishe katama ubban sabbakettees" yaagis. 22Hessafe guye, hawaaretinne cimati woosa keethaa asa ubbaara issife bantta giddofe guutha asata dooridi Phawuloosaranne Barnnabaasara Anxookiya yeddanaw qofa qachchidosona. Entti daro bonchchettida nam77u asata Barssabaasa geetettiya Yihudanne Sillaase dooridosona. 23Hayssada geetetti xaafettida dabddaabbiya entta bolla yeddidosona: "Nuuni hawaaretinne cimati hintte ishati, Anxookiyan, Sooriyaninne Kilqiyan de7iya Ayhude gidonna ishatas nu sarothuwa kiittoos. 24"Nuuni kiittonna asati nu giddofe bidi, 'Hintte qaxxarettanawunne higgiya naaganaw bessees' gidi, hinttena waaysidayssanne yiloyidayssa si7ida. 25Nuuni dosiya Barnnabaasanne Phawuloosa doorettida asatara issife hintteko kiittanaw issi wozanan nu qofaa qachchida. 26Entti nu Godaa Yesuus Kiristtoosa gisho bantta de7uwa aathi immidosona. 27Hessa gisho, nuuni xaafidayssa entti bantta doonan gujjidi hinttew odana mela Yihudanne Sillaase kiittida. 28"Ha koshsheyssatappe attin hara tooho hinttena toossonna mela nunne Geeshsha Ayyaanay oda qachchida. 29Eeqas yarshshettidi tunidabaa mooppite, suuthu uyoppite, bawuta mooppite, laymatoppite. Ha ubbaafe hinttee, hintte huu7iya naagikko lo77obaa ootheeta" yaagidosona. 30Hessa gisho, kiitettidayssati moyzettidi Anxookiya bidi ammaniyaa asaa shiishidi, dabddaabbe immidosona. 31Entti he minthethiya dabddaabbiya nabbabida wode ufayttidosona. 32Qassi Yihudinne Sillaasey bantta huu7en nabe gidiya gisho ammaneyssata loythi zoridi minthethidosona. 33Entti Anxookiyan guutha gallas uttidaappe guye ishati lo77ora moyzin banttana kiittidayssatakko simmidosona. 34[Shin Sillaasey yan attanaw koyis.] 35Qassi Phawuloosinne Barnnabaasi hara daro asatara issife Godaa qaalaa tamaarssishenne Wonggelaa odishe Anxookiyan gam77idosona. 36Guutha gallasappe guye Phawuloosi Barnnabaasako, "Nuuni Godaa qaala odida katama ubban ammaneysati waanidi de7iyakko guye simmishe xomoosana" yaagis. 37Barnnabaasi Marqqoosa geetettiya Yohaannisa banttara efanaw koyis. 38Shin Phawuloosi Marqqoosa banttara efanaw koyibeenna. Gaasoykka, I Phinfiliyan shaakettidi enttara oothanaw bibeenna. 39Entta giddon iita ooshshi keyin issoy issuwafe shaakettidosona. Barnnabaasi Marqqoosa ekkidi markkabera Qoophiroosa bis. 40Shin Phawuloosi Sillaase dooris; ammaneysati Phawuloosa Xoossaa aadho keehatethaas hadara immidaappe guye i keyidi bis. 41Yaatidi, woosa keethata minthethishe Sooriyaranne Kilqiyara aadhdhis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\