Hawaareta Oosuwa 16

1Phawuloosi Darbbenne Lisxira bis. Yan Ximotiyoosa giya ammaniyaa asi de7ees. Iya aayyaa ammaniyaa Ayhude maccas, iya aaway Girike asi. 2Lisxiraninne Iqooniyonen de7iya ammaneysati Ximotiyoosabaa loythidi markkattidosona. 3Phawuloosi Ximotiyoosa baara efanaw koyidi, iya aaway Girike asi gididayssa he bessan de7iya Ayhude ubbay eriya gisho iya qaxxaris. 4Entti katamatara bishe Yerusalaamen de7iya hawaaretinne cimati wothida higgiya ammaneyssati naagana mela enttaw odishe aadhdhidosona. 5Hessa gisho, woosa keethati ammanon minnishe, taybonkka gallas gallas dari dari bidosona. 6Iisiyan qaala odonna mela Geeshsha Ayyaanay entta diggida gisho Phirggeranne Galaatiya biittaara aadhdhidosona. 7Entti Miisiya zawaa gakkida wode Bitiiniya baanaw koyidosona. Shin Yesuusa Ayyaanay entta diggis. 8Hessa gisho, entti Miisiya matara aadhdhishe Xiro7aada wodhdhidosona. 9Phawuloosi qamma qonccethan issi Maqedooniya asi baakko, "Maqedooniya pinnada nuna maaddarkii" yaagishe eqqidi woossishin be7is. 10Qonccethaa I be7idaappe guye ellesidi nuuni Maqedooniya baanaw koyida. Hessika, Wonggelaa yan de7iya asaas odanaw Xoossay nuna xeegidayssa erida gishossa. 11Xiro7aadappe denddidi markkaben gelidi Samotiraaqe bida, wonttetha gallas Naaphule bida. 12Yaappe denddidi Maqedooniya biittan de7iya Filphisiyuusa giya koyro katama bida. Qassi Filphisiyuusi Roome asay de7iya katama. Nuuni he kataman guutha gallas uttida. 13Sambbaata gallas katamaappe gaxan Shaafaa doonan Ayhudeti Xoossaa woossiya bessi de7eyssa eridi yaa bida. He bessan shiiqida maccasaas qaala odida. 14Nuna si7iya asaappe issi Liidiya geetettiya Tiyatiroona katamaappe yida, Xoossaa ammanida zo7o afila zal77iya, maccasiya de7awusu. Phawuloosi odeyssa iya si7ana mela Xoossay I wozanaa dooyis. 15Liidiya ba soo asaara issife xammaqettidaappe guye nuukko, "Hintte tana Godaa tuma ammanasu giikko ta soo yedhdhite" gada miinthada woossasu. 16Nuuni Xoossaa woossiya bessaa bishin iita ayyaani I bolla de7idi kaaysiya issi geela7o aylley nuura gahettasu. Iya kaayada daro miishe ba godatas ehawusu. 17Phawuloosanne nuna kaallada, "Hayssati Ubbaafe Bolla Xoossaa aylleta! Entti hintte attana ogiya odeyssata" gada waassasu. 18Ubba gallas hessada gawusu. Shin Phawuloosi yilotidi guye simmidi, he ayyaanaa, "Yesuus Kiristtoosa sunthan iippe keya" gidi kiittis. Iirakka iita ayyaanay iippe keyi aggis. 19Shin I godati banttaw miishe demmiya ogey dhayidayssa be7idi, Phawuloosanne Sillaase oykkidi, dabaaba daynnata sinthe goochchi efidosona. 20Daynnata sinthe entta efidi, "Hayssati Ayhude asi gidishe nu katamaa asaa daro waaysosona. 21Nuuni Roome biitta asi gidishe ekkanawunne oothanaw woga gidonnabaa tamaarssosona" yaagidosona. 22Asay issi bagga gididi, Phawuloosa bollanne Sillaase bolla denddidosona. Daynnati entta ma7uwa qaaridi xam77an entta shocana mela kiittidosona. 23Entta daro wadhdhidaappe guye qasho keethi gelssidosona. Qasho keethaa naageysi entta minthi naagana mela kiittidosona. 24Qasho keethaa naageyssi he kiitaa ekkidi, Phawuloosanne Sillaase qasho keethas qol77a gelssis. Entta tohuwa duuxis 25Shin giddi bilahe gidiya wode Phawuloosaranne Sillaasera woossishenne mazmure yexxishe Xoossaa galatoosona. Qasho keethan de7iya hara asatikka entti giyabaa si7oosona. 26Qopponna qasho keethaa baasoy qaaxxana gakkanaw biitta qaaxoy hanis. He saatenkka pengge ubbay dooyetti aggis; qashettida asa ubbaa santhalaatay birshsheti wodhdhis. 27Qasho keethaa naageyssi dhiskkofe barkida wode qasho keethaa pengge ubbay dooyettidayssa be7idi qasho asay kessi ekki bidabaa daanin bana wodhanaw mashshe ekkis. 28Shin Phawuloosi qaala dhoqqu oothidi "Nu ubbay hayssan de7iya gisho neeni nena qohoppa" yaagis. 29Qasho keethaa naageyssi xomppe woossi ekkidi ellesidi gaathi woxxis. Kokkorishe Phawuloosa sinthaninne Sillaase sinthan gufannis. 30Entta kare kessidi, "Ta godato, taani attanaw ay oothanaw bessii?" yaagis. 31Phawuloosaranne Sillaasera iyaakko, "Godaa Yesuus Kiristtoosa ammana; neeranne ne soo asaara attana" yaagidosona. 32Entti iyasinne iya son de7iya ubbaas Godaa qaala odidosona. 33Qamma he saatenkka qasho keethaa naageyssi entta efidi entta madunthaa meeccis. Ellesidi ba soo asa ubbaara xammaqettis. 34Phawuloosanne Sillaase ba soo efidi enttaw kathi aathis. I ba soo asa ubbaara Xoossaa ammanida gisho ufayttis. 35Sa7ay wonttin daynnati, "He asata billa" yaagidi poolise halaqata iyaakko kiittidosona. 36Qasho keethaa naageyssi, "Hintte bilettana mela daynnati kiittidosona. Hiza, keyidi saro biite" yaagidi he kiitaa Phawuloosas odis. 37Shin Phawuloosi he poolise halaqatakko, "Nuuni Roome asi gidishin entti nuna pirddi baynna asaa sinthan wadhdhidi, qasho keethan yeggidosona. Ha77i nuna geeman keyidi bo goonaa? Hanenna, entti bantta huu7en yidi nuna kesso" yaagis. 38Poolise halaqati daynnatas hessa odin, Phawuloosaranne Sillaasera Roome biitta asi gididayssa si7ida wode yayyidosona. 39Hessa gisho, daynnati yidi enttako, "Nuuni hinttena qohida" gidosona. Qasho keethafe kare entta kessidi, katamaappe keyidi baana mela woossidosona. 40Phawuloosaranne Sillaasera qasho keethafe keyidi Liidiya soo bidosona. Yan ammaneyssatara gahettidi entta minthethidi keyidi bidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\