Hawaareta Oosuwa 17

1Phawuloosaranne Sillaasera Amfipholisaranne Apholoniyara aadhdhidi Teselonqe bidosona. Yan Ayhude Woosa Keethi de7ees. 2Phawuloosi kaseyssada yaa gelis. Yan heedzu saamintta Xoossaa qaalappe asaas odis. 3Kiristtoosi waaye ekkanawunne hayqoppe denddanaw besseyssa enttaw qonccisidi odishe, "Yesuusi ha taani hinttew odeyssi Kiristtoosa" yaagis. 4Enttafe issoti issoti oday tuma gideyssa ma77idi Phawuloosaranne Sillaasera issifidosona. Hessadakka, Xoossaa goynniya daro Girike asaynne daro bonchchettida maccasatikka enttara issifidosona. 5Shin Ayhudeti qanaattidi issi issi oosoy baynna iita asata ogeppe shiishidosona. Kataman buqethi kessidosona; Phawuloosanne Sillaase asaas aathi immanaw koyidi Yaasona keethaa teqqidosona. 6Phawuloosinne Sillaasi enttaw benttonna ixxin, Yaasonanne issi issi ammaneyssata katamaa halaqatakko goochchi efidi, "Hayssati biitta ubbaa buqeyssati ha77i nuukko yidosona. 7Yaasoni entta ba son wothis. Hayssati, 'Yesuusa giya hara kawoy de7ees' gidi Qeesare kiitaa menthosona" yaagidi dhoqqu gida qaalan odidosona. 8Shiiqida asaynne katamaa halaqati hessa si7idi hananabaa dhayidosona. 9Halaqati Yaasonanne harata waasen birshshidosona. 10Ammaneysati Phawuloosanne Sillaase qammara Beeriya yeddidosona. Beeriya gakkidi, Ayhude Woosa Keethi gelidosona. 11Beeriya asati Teselonqe asatappe aadhdhida suureta. Entti qaala kumetha wozanaappe ekkidosona; Phawuloosi gidayssi tuma gideyssa shaakki eranaw gallas gallas Geeshsha Maxaafata xanna7oosona. 12Hessa gisho, enttafe daroti, Giriketappeka bonchchettida daro maccasatinne daro addeti ammanidosona. 13Shin Teselonqen de7iya Ayhudeti Phawuloosi Xoossaa qaala Beeriyankka odidayssa si7ida wode Beeriyaa yidi asaa buqidosona. 14Hessafe guye, ammaneyssati ellesidi Phawuloosa abbaa mati yeddidosona. Shin Sillaaseynne Ximotiyoosi Beeriyan attidosona. 15Phawuloosa moyzida asati Ateena gathidosona. He asati Sillaaseynne Ximotiyoosi banttaw dandda7ettida mela ellesidi baakko yaana mela Phawuloosi kiittida kiitaa ekkidi Beeriya simmidosona. 16Phawuloosi Ateenan Sillaasenne Ximotiyoosa naagishe, kataman eeqi kumidayssa be7idi yilotis. 17Hessa gisho, Ayhude Woosa Keethan Ayhudetaranne Xoossaa goynniya Ayhude gidonna asatara qassi baara gahettiya asatara ubba wode palamees. 18Ephiqoroosanne Isttoyke geetettiya cugatappe issi issi eranchchoti Phawuloosara palamidosona. Enttafe issoti issoti, "Ha yooyamay ay odanaw koyii?" yaagidosona. Harati Phawuloosi Yesuusabaanne hayqoppe I denddidayssa banttaw odida gisho "Ooratha xoossatabaa odiya daanees" yaagidosona. 19Phawuloosa oykkidi Aryoospaagosa giya shiiqo bessaa efidi, "Ha neeni tamaarssiya oorathabay aybeekko nuna erisikkii? 20Ays giikko, neeni nuus oorathabaa odaasa; hiza hessi aybeekko nuuni eranaw koyoos" yaagidosona. 21Ateena asa ubbaynne yan de7iya imathati oorathabaa odettonnanne si7onna pee7okkona. 22Phawuloosi Aryoospaagosan shiiqida asaa sinthan eqqidi, "Ateena asaw, hintte xoossatas ubbaban daro yayyeyssa taani be7ays. 23Taani hintte katamaara yuuyashe hintte goynniya bessata be7iya wode 'Erettonna Xoossas' geetetti xaafettida yarshsho bessaa demmas. Ha hintte eronnashin goynneyssa taani hinttew odays. 24Sa7aanne sa7an de7iya ubbabaa medhdhida Xoossay, saluwanne sa7aa Goday, asi keexida keethan deenna. 25I de7o, shempponne ubbabaa asa ubbaas immiya gisho paci de7iya asada asa maade koyenna. 26Xoossay asa zerethi ubbaa issi addiyafe medhdhidi biitta ubban wothis. Yaatidi entti de7ana wodiyasinne bessaas zawa immis. 27I hessa oothiday asi iya koyana melanne pilggidi demmana melassa. Hanikkoka I nuuppe geemmibeenna. 28Hinttefe issi issi yexxeyssati, 'Nuuni iya nayta' gidayssada, 'Nuuni iyan paxa de7oos, qaaxoos.' 29Hiza, nuuni Xoossaa nayta gidiya gisho 'Xoossay asa hiillatethaninne qofan worqqafe woykko birappe woykko shuchchafe oosettidabaa daanees' yaagidi qoppanaw bessenna. 30Hessa gisho, Xoossay kase wode asay eronna oothidayssa aggidi aadhdhis, shin ha77i ubbason de7iya asi ubbay nagarappe simmana mela kiittees. 31Ays giikko, Xoossay ba doorida addiyan sa7an de7iya asa ubbaa bolla xillo pirdda pirddanaw qamma giigisi wothis. Iya hayqoppe denthidi hessa asa ubbaas tumayis" yaagis. 32Enttafe issi issi asati hayqoppe denddobaa Phawuloosappe si7idi, iya bolla qelqisidosona. Shin harati, "Nuuni hessa neeppe gujjidi si7anaw koyoos" yaagidosona. 33Hessa gisho, Phawuloosi entta giddofe keyis. 34Shin issi issi addeti Phawuloosara gahettidi ammanidosona. Entta giddofe Aryoospaagosan shiiquwan de7iya Diyonasyoosa giya addey, Damarsso giya issi maccasiyanne harati de7oosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\