Hawaareta Oosuwa 18

1Hessafe guye, Phawuloosi Ateenappe keyidi, Qoronttoosa bis. 2Yan Aqiila giya Phanxoosan yelettida issi Ayhude asi demmis. Ayhude asa ubbay Roomeppe keyana mela kawoy Qalawudiyoosi kiittida gisho guutha wodeppe kase I ba machche Phirisqilara Xaaleppe yis. Phawuloosi enttara gahettanaw bis. 3Iya oosoy enttayssada dunkkaane siko gidiya gisho enttara uttidi issife oothis. 4Phawuloosi Sambbaata ubban Ayhudetanne Giriketa ammanthanaw Ayhude Woosa Keethan palamees. 5Sillaaseynne Ximotiyoosi Maqedooniyappe yida wode Phawuloosi ba kumetha wodiya immidi Ayhudetas Yesuusi I, Kiristtoosa gidi qaala odis. 6Shin entti Phawuloosa ixxidi iya cayin Phawuloosi ba ma7uwappe baanaa qoqqofishe, "Hintte gomey hinttena oykko; taani hessan de7ikke. Hizappe guye, taani Ayhude gidonna asaakko bays" yaagis. 7Yaappe keyidi Xoossaa goynniya Titoos Yosxoosa giya uraa soo bis. Yosxoosa keethay Ayhude Woosa Keetha matan de7ees. 8Ayhude Woosa Keetha halaqay Qarisphoosi ba soo asa ubbaara Godaa ammanis. Qoronttoosa asatappeka daroti Xoossaa qaala si7ida wode ammanidi xammaqettidosona. 9Goday issi qamma Phawuloosas qonccidi, "Yayyofa; oda, si77i gooppa. 10Taani neera de7ays. Taw ha kataman daro asi de7iya gisho nena qohidi iitaban yeggana asi oonikka baawa" yaagis. 11Hessa gisho, Phawuloosi Xoossaa qaala asaa tamaarssishe issi laythinne usuppun ageena enttara uttis. 12Gaaliyoosi Akkaya biittaa aysiya wode Ayhudeti issife Phawuloosa bolla denddidi pirdda keethi iya efidi, 13"Ha addey higgiya ixxidi, asay Xoossaa goynnana mela oothees" yaagidosona. 14Phawuloosi haasayana hanishin, Gaaliyoosi Ayhudetakko, "Ayhudetoo, hessi iita ooso woykko naaqo gidiyakko taani hinttebaa dandda7ada si7anaw bessees. 15Shin qaalas, sunthasinne hintte higgiyas hintte palamiyabaa gidikko hinttee, hinttew billite; hessa taani pirddike" yaagis. 16Yaatidi, entta pirdda keethafe kare kessis. 17Hessafe guye, Girike asa ubbay Ayhude Woosa Keetha halaqaa Sostenisa oykkidi pirdda keethaa sinthan wadhdhidosona. Shin Gaaliyoosi hessa paxabaa gibeenna. 18Phawuloosi daro gallas Qoronttoosan uttidaappe guye ammaniyaa asaa sarothidi, Phirisqiliranne Aqiilara markkabera Sooriya bis. Shin I baanappe sinthe baw gasoy de7iya gisho Kinkkiriya kataman ba huu7iya buluusettis. 19Entti Efesoona gakkida wode Phawuloosi Phirisqilonne Aqiila yan aggis. Shin baw Ayhude Woosa Keethi gelidi Ayhudetara odettis. 20Entti banttara daro wode uttana mela Phawuloosa woossidosona shin I ixxis. 21Enttafe shaakettishe, "Taani yaa baaliya Yerusalaamen bonchchanaw bessees. Shin Xoossi giikko hintteko simmada yaana" yaagidi Efesoonappe markkabera bis. 22Qisaariya gakkida wode Yerusalaame bidi woosa keethaa asaa sarothidaappe guye Anxookiya bis. 23Yan guutha wode gam77idaappe guye ammaniyaa asata ubbaa minthethishe Galaatiyaranne Phirggera aadhdhis. 24Iskkinddiriyan yelettida issi Aphiloosa giya Ayhude asi Efesoona bis. I oda eriya asinne Xoossaa qaala daro eriya asi. 25I Godaa ogiya tamaaridi, ayyaanan xuugettidi Yesuusabaa suure tamaarssees. Gidoshin, Yohaannisa xinqqatiya xalaala erees. 26I Ayhude Woosa Keethan yayyonna tamaarssees. Phirisqilinne Aqiili I odeyssa si7ida wode iya banttara soo efidi Xoossaa ogiya kaseyssafe geeshshidi iyaw odidosona. 27Aphiloosi Akkaya baanaw koyin Efesoonan de7iya ammaniyaa asay iya qofaa ekkidi Akkayan de7iya ammaneysati iya mokkana mela enttaw dabddaabbe xaafidosona. I yaa gakkida wode Xoossaa aadho keehatetha baggara Yesuus Kiristtoosa ammanidayssata daro maaddis. 28Ays giikko, Yesuusi I Kiristtoosa gideyssa Ayhudetas Xoossaa qaalappe qonccisidi deriya sinthan minthi odidi entta lathis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\