Hawaareta Oosuwa 19

1Aphiloosi Qoronttoosan de7ishin, Phawuloosi qommo baggara aadhdhidi Efesoona bis. Yan issi issi ammaniyaa asata demmis. 2Enttako, "Hintte ammanida wode Geeshsha Ayyaana ekkideti?" yaagidi oychchis. Entti, "Akkay, ekkibookko; hari attoshin, Geeshsha Ayyaani de7iyabaakka si7ibookko" yaagidosona. 3Phawuloosi enttako, "Yaatin, aybin xammaqettidetii?" yaagis. Entti, "Nuuni Yohaannisa xinqqatiyan xammaqettida" yaagidi zaaridosona. 4Phawuloosi, "Yohaannisi baappe guyera yaa Yesuus Kiristtoosan asay ammanana mela asaas odishe, nagarappe simo bessiya xinqatiyan xammaqis" yaagis. 5Entti hessa si7ida wode Godaa Yesuus Kiristtoosa tamaare gidanaw xammaqettidosona. 6Phawuloosi ba kushiya entta bolla wothida wode Geeshsha Ayyaani entta bolla wodhdhin, dumma dumma doonan odettidosona; qassi tinbbite odidosona. 7He bessan tammanne nam77a gidiya asati de7oosona. 8Phawuloosi Ayhude Woosa Keetha gelidi, Xoossaa kawotethaabaa yayyonna palamishenne loythi qonccisishe enttara heedzu ageena gakkanaw gam77is. 9Shin enttafe issoti issoti dhube gididi daro asaa sinthan Godaa ogiya cayidi ammanonna ixxidosona. Phawuloosi ammaneyssata enttafe shaakki ekkidi Xiranoosa giya timirtte keethan ubba wode entta tamaarssis. 10Phawuloosi nam77u laythi gakkanaw qaala odis. Hessa gisho, Iisiyan de7iya asa ubbay, Ayhudetinne Ayhude gidonnayssati Godaa qaala si7idosona. 11Xoossay Phawuloosa kushen wolqqaama malaatata oothis. 12Hessa gisho, asay iya bollaa bochchida maarabiya woykko ma7uwa hargganchchotas efoosona. Enttika paxoosona; tuna ayyaanatikka enttafe keyoosona. 13Tuna ayyaanata kessishe yuuyaa Ayhudetappe issoti issoti, "Phawuloosi sabbakiya Yesuusa sunthan keyite gidi hinttena kiittoos" yaagidi, tuna ayyaanati oykkida asata bolla Godaa Yesuusa sunthaa xeegidosona 14Kahine halaqaa Asqeewe giya issi Ayhude addiyaas hessa oothiya laappun nayti de7oosona. 15Shin tuna ayyaanay enttako, "Taani Yesuusakka Phawuloosakka erays, shin hintte oonantee?" yaagis. 16Tuna ayyaanay oykkida addey entta bolla guppi wodhdhidi, entta madunxisidi, he keethaafe kallo baqatana gakkanaw wolqqaamis. 17Efesoonan de7iya Ayhudetinne Ayhude gidonnayssati ubbay hessa si7idi daro yayyidosona. Godaa Yesuusa sunthay daro bonchchettis. 18Ammaneyssatappe daroti bantta oothida iita oosuwa paaxishenne qonccen odishe yoosona. 19Biteyssatappe daroti bantta maxaafata shiishidi asa ubbaa sinthan xuuggidosona. He maxaafata gatiya qooday ishatamu mukulu bira santime gidis. 20Hessada hanidi Xoossaa qaalay diccishenne dalggishe bis. 21Hessi polettidaappe guye Phawuloosi, "Taani Yerusalaame ba simmada Roomekka baanaw bessees" yaagidi Maqedooniyaranne Akkayara aadhdhidi Yerusalaame baanaw qofa qachchis. 22Qassi bana maaddeyssatappe nam77ata Ximotiyoosanne Erasxoosa Maqedooniya kiittidi, baw Iisiyan guutha wode gam77is. 23He wode Godaa ogiya gisho Efesoonan wolqqaama kachchi keyis. 24Issi biraa oothiya Dimexiroosa giya uray Arxemiisi eeqa keethaa misiliya birappe oothidi daro wodhe demmees. 25Hessa gisho, hessa mela ooso ootheyssata issife shiishidi, "Asaw, nu duretethay ha oosuwan gideyssa hintte ereeta. 26Hayssi Phawuloosi, 'Asa kushen oosettidayssati xoossata gidokkona' yaagidi, Efesoonaninne guutha biittatappe attin kumetha Iisiya ubban de7iya daro asaa odi ammanthidayssanne balethidayssa hintte be7idetanne si7ideta. 27Meto gididay, nu oosoy kadhetteyssa xalaala gidonnashin Iisiyaninne biitta ubban de7iya asi goynniya gita xoossee Arxemiisi keethay bonchchettonna atteyssanne I gitatethayka kunddanayssa" yaagis. 28Asay hessa si7ida wode shenen xuugettidi, "Efesoona Arxemiisa gita" yaagidi waassidosona. 29He waasoy katama ubbaa gakkis. Phawuloosara hamuttiya Maqedooniya asata, Gaayoosanne Arsxirokoosa oykkidi goochchishe kaassa bessaa woxxidosona. 30Phawuloosikka asay shiiqidasuwa gelanaw koyis, shin ammaneysati iya diggidosona. 31Iisiya biittaa halaqatappe Phawuloosa lagge gidida issoti issoti Phawuloosakko kiittidi, "Kaassa bessaa qonccen keyada benttofa" gidi iya woossidosona. 32Shiiqida asaas hananabay dhays; dariya bagga asay hari attoshin ays shiiqidaakko eronna gisho issoy issibaas waassiya wode hankkoy harabaas waassees. 33Ayhudeti Iskkinddire giya addiya aathi bessin, issi issi asay I gaanabaa odidi iya sinthe aathidosona. I asay si77i gaana mela ba kushiyan malli bessidi, asaas mootettanaw eqqis. 34Shin Iskkinddirey Ayhude asi gididayssa asay erida wode nam77u saate gidanayssa mela ubbay issi qaalan, "Efesoona Arxemiisa gita" yaagidi waassidosona. 35Wurssethan Katamaa xaafey asaa si77i oothidi, "Efesoona asaw! Efesoona katamay gita Arxemiisi eeqa keethaanne saloppe wodhdhida, I shuchcha misiliya naageyssa gideyssa eronna asi baawa. 36Hayssa kashi giya asi baynna gisho hintte si77i gaanawunne dirggidi aykko oothonna agganaw bessees. 37Hintte ha asata, eeqa keetha miishe kaysotiboonnayssatanne nu Xoossata cayboonayssata ehideta. 38Hessa gisho, Dimexiroosinne iyara de7iya oosanchchoti asaa mootanaw koykko, pirdda keethay dooya de7ees; daynnatikka de7oosona; entti mootanaw dandda7osona. 39Shin hintte hara oda koykko, Shanggo shiiqon oday be7etto. 40Hessa gidonna ixxiko hachchi hanidabaas Roome kawotethay nuna oychchana. Ha buqethaas gaasoy baynna gisho nuuni gaaso odanaw dandda7okko" 41yaagidi shiiquwa laallis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\