Hawaareta Oosuwa 2

1Phenxeqosxe giya gallasay gakkida wode ammaniyaa asa ubbay issife issi bessan shiiqidi de7oosona. 2Qopponna wolqqaama goteda guummiya guunthay akeekonna saloppe yidi entti de7iya keethaa kumis. 3Qassi tama laco daaniya inxarssati enttaw benttishe, shaaketti shaaketti entta ubbaa bolla wodhdhidosona. 4Entti ubbay Geeshsha Ayyaanan kumidi dumma dumma doonan odettana mela Geeshsha Ayyaanay entta dandda7isin haasaya doomidosona. 5He wode biitta ubbaafe yida Xoossaa yayyaa Ayhudeti Yerusalaamen de7oosona. 6He guunthaa si7ida wode daro asay shiiqidosona. Ammaniya asay entta qaalan odettishin si7ida gisho 7malaalettidi, "Ha odettiya asa ubbay Galiila ase gidokkonaayye? 8Yaatin, nuuni, nu yelettida biittaa doonan entti odettishin waanidi si7anaw dandda7ido? 9Nuuni Pharxen, Meedonan, Elaamen, nam77u shaafatappe giddon de7eyssati, Yihudan, Qaphadooqiyan, Phanxoosan, Iisiyan, 10Phirggen, Phinfilen, Gibxxen, Qaarena matan de7iya Liibiyan de7eyssata. Nuuppe baggatikka Roomeppe yida asata. 11Ayhudetinne Ayhudetetha ammano gelida asati, Qarxeesanne Arabe asati, Xoossay oothida gita oosuwa nu qaalan odettishin si7oos" yaagidosona. 12Ubbay malaalettidi, gaanabaa dhayidi wolikko, "La hayssi ay guussee?" yaagidosona. 13Shin harati, "Hayssati uyidi mathottidosona" yaagidi qelqisidosona. 14Shin Phexiroosi, tammanne issi hawaaretara denddi eqqidi, ba qaala dhoqqu oothidi, enttaw hayssada yaagidi odis: "Ayhudetoo, Yerusalaamen de7iya ubbato, taani odeyssa si7ite. 15Wonttafe heedzu saate gidiya gisho hintte qoppeyssada ha asati mathottibookkona; hessi hinttew eretto. 16Shin hayssi haniday nabiya Iyyu7eeli odidayssi polettana melassa. 17" 'Xoossay, wodiya wurssethan hayssada hanana yaagees: taani asa ubbaa bolla ta Ayyaana gussana. Hintte adde naytinne macca nayti, tinbbite odana. Hintte yalagati qonccethi be7ana; hintte cimati amuho amuhana. 18He gallasatan tana ammaniyaa adde aylleta bollanne macca aylleta bolla taani ta Ayyaana gussana; entti tinbbite odana. 19Qassi taani bolla saluwan oorathabaa, garssa sa7ankka malla bessana. Suuthi, taminne wolqqaama caagani benttana. 20Gitanne bonchcho gidida Godaa gallasay gakkanaappe sinthe away dhumana; ageenaykka suuthi daanana. 21He wode hessada hanana; Godaa sunthaa xeegiya oonikka attana' yaagis. 22"Isra7eele asaw, ha qaala si7ite. Naazirete Yesuusa oonatethay, Xoossay hintte giddon oothida wolqqaama oosuwaninne malaatatan hinttew qonccoyssa hinttee, hintte huu7en ereeta. 23Xoossaa kase eraninne iya sheniyan Yesuusi hinttew aadhdhi imettis. Hintte iya nagaranchchoti masqaliya bolla kaqqidi wodhana mela aathi immideta. 24Shin Xoossay hayqo wolqqaa diggidi iya denthis. Hessa gisho, hayqoy iya oykkanaw dandda7ibeenna. 25Dawitey iyabaa odishe, 'Taani yarkkonna mela, Goday ta ushachchan de7ees. Godaa ubba wode ta matan be7ays. 26Hessa gisho, ta wozanay ufayttis; ta inxarssan ufayssi kumis; hayqqiya ta asatethay ufayssan daana. 27Ays giikko, ta shemppuwa Si7oolen aggaka. Qassi ne Geeshsha Na7aa ahaa wooqisakka. 28Neeni tana de7o ogiya erisadasa. Neeni taara de7eyssan ta ufayssay kumethi gidees' yaagis. 29"Asaw, nu aawa Dawitebaa ta hinttew geeshshada odana. Dawitey hayqqidi moogettis; iya duufoy hachchi gakkanaw nu matan de7ees. 30Dawitey nabe gidida gisho Xoossay iya sheeshaappe issuwa iya kawotethaa araata bolla utisanaw iyaw caaqqida caaquwa erees. 31Hessa gisho, Kiristtoosa dendduwa sinthe xeellidi, 'Iya shemppoy Si7oolen attibeenna; iya asatethaykka wooqibeenna' gidi odis. 32"Xoossay, ha Yesuusa hayquwappe denthidayssas nuuni ubbay markka. 33Hessa gisho, Xoossay baara haarana mela baappe ushachcha baggara iya dhoqqu dhoqqu oothidi, iyaw immana geetettida Geeshsha Ayyaana ekkidi, hayssa hintte ha77i be7eyssanne si7eyssa nu bolla gussis. 34- 35Gaasoykka, Dawitey ba huu7en salo bibeennashin yaagis: 'Goday, ta Godaa, "Taani ne morkketa ne tohoy yedhdhiyaso oothana gakkanaw hayssan taappe ushachcha baggan utta" gis' yaagis. 36"Hessa gisho, ha hintte masqaliya bolla kaqqida Yesuusa, Xoossay Godanne Kiristtoosa oothidayssa Isra7eele asa ubbay tuma ero" yaagis. 37Asay Phexiroosi gidayssa si7ida wode bantta wozanan boshettidi Phexiroosanne hankko hawaaretakko, "Ishato, yaatin nuuni ay oothinoo?" yaagidosona. 38Phexiroosi enttako, "Hintte nagaray atto geetettana mela nagaraappe simmidi, hintte issoy issoy Yesuus Kiristtoosa sunthan xammaqetite. Xoossay immiya Geeshsha Ayyaana hintte ekkana. 39Gaasoykka Xoossay immana gida ufayssa qaalay hinttes, hintte naytasinne Goday nu Xoossay baakko xeegiya haahon de7iya ubbaassa" yaagis. 40Phexiroosi enttaw hara qaalakka gujji markkattidi, "Ha wodiya geella asaa bolla yaanaw de7iya pirddafe hintte huu7iya ashshite" yaagidi zoris. 41Phexiroosi odidayssa ekkidayssati xammaqettidosona. He gallas heedzu mukulu gidiya asay ammanidosona. 42Entti hawaareta timirttiyan, issifetethan, uythaa muusaninne Xoossaa woosan minnoosona. 43Hawaareta kushen daro oorathabaynne malaati oosettiya gisho asa ubbay yayyidosona. 44Ammanida ubbay issife de7oosona; banttaw de7iyaba ubbaa issife shaakettoosona. 45Entti banttaw de7iyabaa bayzidi miishiya issuwas issuwas koshshida mela shaakkosona. 46Ubba gallas issi wozanan gididi Xoossa Keethan shiiqoosona. Bantta keethan issoy issuwa xeegidi ufayssaninne ashkke wozanan kathaa moosona. 47Xoossaa galatishe asa ubban sabettidosona. Goday atteyssata gallas gallas entta bolla gujjees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\