Hawaareta Oosuwa 20

1Waasoy decidaappe guye Phawuloosi ammaniyaa asata xeegisidi entta zoridaappe guye sarothidi Maqedooniya baanaw keyis. 2I aadhdhiya biittatan de7iya ammaniya asaa qaala odidi minthethidaappe guye Girike biittaa bis. 3I yan heedzu ageena uttidi, markkabera Sooriya baanaw qoppidi de7ishin, Ayhudeti bana wodhanaw koyeyssa eridi Maqedooniyara guye simmanaw koyis. 4Phawuloosa moyzidayssati Beeriyappe Pharhuusa na7aa Sophaxiroosa, Teselonqefe Arsxirokoosanne Sikondduusa, Derbbefe Gaayoosa, Iisiyappe Tikiqoosa, Xirofimoosanne Ximotiyoosa. 5Hessati sinthe bidi nuna Xiro7aadan naagoosona. 6Nuuni Uytha Baaliya bonchchidaappe guye Filphisiyuusappe markkabera denddidi, ichchashantho gallasan entta Xiro7aadan gakkidi yan laappun gallas gam77ida. 7Saaminttafe koyro gallasan nuuni uythaa menthanaw shiiqidi de7ishin, Phawuloosi wonttethe baanaw qoppida gisho enttaw qaala odishe giddi bilahe gakkanaw odaa adussis. 8Nuuni shiiqidi uttida pooqiyan daro poo7oy de7ees. 9Ewuxikoosa giya issi na7atethay maskkoote bolla uttidi, baana dogidi dhiskkis. Phawuloosi oda adussida wode Ewuxikoosi dhiskko eeyidi heedzantho pooqiyappe kunddidi hayqqidayssa asay denthis. 10Shin Phawuloosi wodhdhidi, iya bolla gufannis. Iya idimmidi, "I hayqqibeenna, hirggofite" yaagis. 11Hessafe guye, pude pooqiya bolla keyidi uythaa menthidi mis. Sa7i wonttana gakkanaw asaas odidaappe guye denddidi bis. 12He paxida naatethaa soo efidi daro ufayttidosona. 13Shin Phawuloosi bana yaappe mokkana mela nuus odida gisho kasetidi markkabiyakko bidi, Asoosa baanaw denddida. Ays giikko, I tohon baanaw qoppida gisho nuna hessatho kiittis. 14I nuura Asoosan gahettin markkabiyan iya ekkidi Mixiliine bida. 15Wonttetha gallas yaappe denddidi markkabera Kiyoosa sinthen de7iya bessaa gakkida; qassi wonttetha gallas Saamosa pinnidi kaalliya gallas Miliixe gakkida. 16Phawuloosi Iisiyan daro gam77onna Efesoona matara aadhdhanaw qoppis. Baw dandda7ettiko Phenxeqosxe Baaliya gallas Yerusalaame gakkanaw eesotees. 17Phawuloosi Miliixeppe Efesoona kiittidi woosa keethaa cimata xeegisis. 18Woosa keetha cimati iyaakko yin, enttako hayssada yaagis: "Taani Iisiya gelida koyro gallasappe doomida hinttera de7ida wode ubban waana de7idaakko hintte ereeta. 19Ayhudeti duulatidi ta bolla meto gathikokka taani ashkketethaninne daro afuthan Godaas oothas. 20Dabaabankka hintte keethan keethan hinttena tamaarssishe hinttena maaddiyabaappe issibaakka pacisabiikke. 21Taani Ayhudetasinne Ayhude gidonnayssatas nagarappe Xoossaako simmana melanne nu Godaa Yesuusa ammanana mela markkattas. 22"Yan tana aybi gakkaneekko erikke, shin ha77i taani Geeshsha Ayyaanas kiitettada Yerusalaame bays. 23Geeshsha Ayyaanay qashoynne waayey tana naageyssa katama ubban taw maarkkattis. 24Shin ta wothaa polanawunne Godaa Yesuus Kiristtoosappe ekkida oosuwa, Xoossaa aadho keehatethaa Wonggelaa markkatteyssa polanaw ta shemppiw pathonnabaada qoodays. 25"Taani ha77ika Xoossaa kawotethaa markkattashe hintte ubbaa giddon yuuyas. Hizappe guye hinttefe oonikka tana be7onnayssa erays. 26Hessa gisho, hinttefe issi uray dhayikkoka ta oyshettonayssa hachchi hinttew geeshshada odays. 27Ays giikko, Xoossay oothanaw qoppidabaa ubbaa hinttew aybibaakka ashshonna odas. 28"Ba na7aa suuthan wozida Xoossaa woosa keethaa naagite. Geeshsha Ayyaanay hinttena halaqaa oothidi doorida wudiyasinne hintte huu7iyas naagettite. 29Taani bidaappe guye, wudiyas qadhettonna iita suudhumeti hintte giddo gelanayssa ta erays. 30Ammaneyssata bantta geedo kaalethanaw worddo tamaarssiya asati hintte giddofe denddana. 31Hessa gisho, taani heedzu laythi qammanne gallas afuthan hinttena huu7en huu7en minthethidayssa qoppishe naagettite. 32"Ha77ika hinttena minthanawunne geeshsha asaara laatisanaw dandda7iya Xoossaasinne iya aadho keehatetha qaalas hinttena hadara immays. 33"Taani ooppekka bira woykko worqqa woykko afila amottabiikke. 34Taani ta kushen oothada tananne taara de7eyssata koshshidabaa maaddidayssa hinttee, hintte huu7en ereeta. 35Hintte hayssada daaburidi oothishe daaburanchchota maaddanayssanne Godaa Yesuusi, 'Ekkeyssafe immeyssi anjjettidayssa' gida qaala hintte qoppanaw besseyssa taani hinttena ubbaban bessas" yaagis. 36Phawuloosi hessa odi onggidi entta ubbaara gulbbatidi Xoossaa woossis. 37Entti ubbayka Phawuloosa idimmidi yeekkidi yeeridosona. 38I Zaaridi, "Tana be7ekketa" yaagida qaalay entta daro azzanthis. Entti markkabiya gakkanaw iya moyzidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\