Hawaareta Oosuwa 21

1Nuuni Efesoona cimatappe shaakettida mela Qoose bida. Wonttetha gallas Rooda gakkidi yaappe Phaxara bida. 2Siroofinqe pinniya markkabe demmidi iyan gelidi baanaw denddida. 3Nuuni Qoophiroosa be7anaw dandda7iya soo yidi, Qoophiroosa haddirssa bagga aggidi Sooriya bida. Markkabey ba caanaa yan wothanaw koyida gisho Xiroosa bida. 4Yan ammaniyaa asata demmidi enttara laappun gallas uttida. Phawuloosi Yerusalaame boonna mela entti iyaw Ayyaanan odidosona. 5Nuuni enttara uttiya wodey wurin keyidi bida. Entti ubbay bantta maccasataranne bantta naytara issife katamaappe kare kessidi nuna moyzidosona. Nuuni abbaa doonan gulbbatidi Xoossaa woossida. 6Hessafe guye, woli sarothidi nu markkabiyan gelida; entti bantta soo simmidosona. 7Nuuni abbaa ogiya onggidi, Xiroosappe Phexelemaysa gakkida. Yan ammaniyaa asata sarothidi, entta matan issi gallas pee7ida. 8Wonttetha gallas keyidi, Qisaariya bida. Sabaakiya Filphoosa soo gakkidi iya matan uttida. I Yerusalaamen kase doorettida laappunatappe issuwa. 9Filphoosas nabe gidida oyddu geela7o nayti de7oosona. 10Nuuni unddenna gallas yan uttidi de7ishin Agaboosa giya nabey Yihudappe Qisaariya yis. 11Nuukko yidi Phawuloosa saqqiya ekkidi ba kushiyanne ba tohuwa qachchidi, "Geeshsha Ayyaanay ha saqqiya godaa, Yerusalaamen Ayhudeti hayssada qachchidi, Ayhude gidonna asaas aathidi immana yaagees" yaagis. 12Nuuni hessa si7ida wode nunne yan de7iya asati Phawuloosi Yerusalaame boonna mela woossida. 13Shin Phawuloosi zaaridi, "Hintte hayssada yeekkishe ays ta wozanaa shugiseeti? Taani, Godaa Yesuusa sunthaa gisho qashetetha xalaala gidonnashin Yerusalaamen hayqqanawukka giigettas" yaagis. 14Nu zoriya I ekkonna ixxin, "Godaa sheney hano" yaagidi si77i gida. 15Yan guutha wode gam77idaappe guye giigettidi Yerusalaame baanaw keyida. 16Qisaariyan de7iya ammaniyaa asatappe guuthati nuura bidosona. Entti nuuni shemppanasuwa Minaasona giya Qoophiroosa addiya soo efidosona. Minaasoni koyro ammanida asaappe issuwa. 17Nuuni Yerusalaame gakkida wode ammaniyaa asati nuna ufayssan mokkidosona. 18Wonttetha gallas Phawuloosinne nuuni Yayqoobara gahettanaw bida. Woosa keethaa cimati ubbatikka yan de7oosona. 19Phawuloosi entta sarothidaappe guye Ayhude gidonna asaa giddon ba baggara Xoossay oothidabaa ubbaa enttaw odis. 20Entti hessa si7ida wode Xoossaa galatidi Phawuloosakko hayssada yaagidosona: "Nu ishaw, Ayhudeta giddon aappun mukulati Xoossaa ammanidaakko ne be7aasa; entti ubbayka higgiya minthi naagoosona. 21Neeni Ayhude gidonnayssata biittan de7iya Ayhude ubbay bantta nayta qaxxaronna mela, Ayhudeta wogaa kaallonna melanne Muse higgiya ixxana mela neeni tamaarsseyssa Yerusalaamen de7iya Ayhudeti si7idosona. 22Yaatin aybi lo77o? Neeni yidayssa daroti si7ana. 23"Hessa gisho, nuuni new odeyssa si7a; gasoy de7iya oyddu asati nu matan de7oosona. 24Entta ekkada enttara geeya; qassi entti bantta huu7iya meedettana mela enttaw miishe imma. Entti kase nebaa si7idayssi tuma gidonnayssanne neeni ne huu7enkka higge naagiya asi gideyssa ubbay erana. 25"Shin ammanida Ayhude gidonna asata gidikko, entti eeqas yarshshettidabaa moonna mela, suuthu uyonna mela, bawuta moonna melanne laymatonna mela, nuuni oda qachchidi, enttaw dabddaabbe xaafida" yaagidosona. 26Hessafe guye, Phawuloosi wonttetha gallas asata ekkidi, enttara geeyis. I bantta geeya gallasay awude polettiyakko erisanawunne bantta yarshshuwa awude yarshshaneekko erisanaw Xoossa Keethi gelis. 27Laappun gallasay wurana hanishin, Iisiyappe yida Ayhudeti Xoossa Keethan Phawuloosa be7idi, asa ubbaa denthethidi Phawuloosa oykkidosona. 28"Isra7eele asaw, nuna maaddite; ha uray, nu deriya, nu higgiyanne ha Xoossa Keetha ixxana mela asa ubbaa tamaarssees. Hessika gidonna ixxin Ayhude gidonnayssata Xoossa Keethi gelssidi, ha geeshsha bessaa tunisis" yaagidi waassidosona. 29Entti hessa giday kase Efesoona Xirofimoosa Phawuloosara kataman be7ida gisho ha77i Phawuloosi Xoossa keethi iya ekki gelidabaa enttaw daanis. 30Katama ubbay buqettis; asa ubbay shiiqidi Phawuloosa oykkidi Xoossa Keethafe kare goochchidosona. Xoossa Keethaa penggeti ellesidi gorddettidosona. 31Asay Phawuloosa wodhana hanishin, "Yerusalaame katamay kumethi buqettis" giya oday Roome shaalaqaakko gakkis. 32Shaalaqay wotaaddaretanne mato halaqata ekkidi woxxishe yis. Asay shaalaqaanne wotaaddareta be7ida wode Phawuloosa wadhdheyssa aggaagidosona. 33He wode shaalaqay shiiqidi, Phawuloosa oykkidi, nam77u santhalaatan qashettana mela kiittis. Yaatidi, I ooneekkonne ay oothidaakko asaa oychchis. 34Asaappe baggay issibaa gidi waassiya wode harati harabaa gidi waasses. Waasoy darida gisho shaalaqay tumaa shaakkanw dandda7ettonna ixxin, wotaaddareti Phawuloosa bantta de7iyaso efana mela kiittis. 35Phawuloosi yedhdhi keyaa dethaa gakkiya wode asaa sugethaa gisho wotaaddareti iya tookkidosona. 36Daro asay, "I hayqqo!" yaagidi waassishe kaalloosona. 37Wotaaddareti Phawuloosa bantta de7iyasuwa gelssana hanishin, Phawuloosi shaalaqaakko, "Taani new issibaa odo?" yaagis. I Phawuloosakko, "Neeni Girike doona eray? 38Neeni hayssafe sinthe buqethi medhdhidi shemppo wodhida oyddu mukulu asata ekkidi bazzo gelida Gibxxe uraa gidikkii?" yaagis. 39Shin Phawuloosi, "Taani, Kilqiyan de7iya erettida Terseese kataman yelettida Ayhude asi. Hayyana tana odisarkkii?" yaagis. 40Shaalaqay iyaakko, "Oda" yaagin Phawuloosi dethaa bolla eqqidi, asay si77i gaana mela ba kushiyan mallis. Asay si77i gin Ibraysxe doonan hayssada yaagis:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\