Hawaareta Oosuwa 22

1"Ta ishato, ta aawato, taani ha77i hinttew immiya zaaruwa si7ite." 2Phawuloosi enttaw Ibraysxe doonan odeyssa si7idi kaseyssafe aathidi si77i gidosona. I kaallidi, 3"Taani Kilqiyan de7iya Terseesen yelettada ha kataman diccas. Ta asttamaareykka Gamaaliyale; taani nu aawata higgiya mintha tamaarida, hachchi hintte ubbay haneyssada Xoossaas mishettiya Ayhude asi. 4Taani ha ogiya kaalliya maccatanne addeta oykkada qasho keethan yeggashenn entta wodhisana gakkanaw waaye bessida asi. 5Hessadakka, kahine halaqaynne Shanggo ubbay tabaa markkattanaw dandda7ees. Taani Damasqqon de7iya entta ishatas enttafe dabddaabbe ekkada yan de7iya asati qashettidi seerettana mela Yerusalaame entta ehanaw yaa bas. 6"Taani bada Damasqqo matida wode seeta gallas qopponna saloppe gita poo7oy ta yuushuwan poo7is. 7Taani sa7an kundda de7ishin, 'Saa7ola, Saa7ola, tana ays goodday?' giya qaala si7as. 8Taani zaarada, 'Godaw, neeni oonee?' yaagas. I zaaridi, 'Taani, neeni gooddiya Naazirete Yesuusa' yaagis. 9Taara de7eyssati poo7uwa be7idosonappe attin taw odeyssa qaala akeekibookkona. 10"Taani, 'Godaw, ta ay ootho?' yaagas. "Goday taakko, 'Denddada Damasqqo ba. Neeni oothana mela Xoossay qoppidaba ubbay yan new odettana' yaagis. 11He wolqqaama poo7uwa gaason ta ayfey qooqin, taara de7iya asati ta kushiya oykkidi, tana goochchin Damasqqo gakkas. 12"Damasqqon de7iya Ayhude ubbay daro bonchchiya issi Hananiya giya addey, nu higgiya bonchcheysinne Xoossaa minthi woosseyssi de7ees. 13Hananey taakko yidi, ta matan eqqidi, 'Ta ishaw Saa7olaa, xeella' yaagis. Ellesada taani iya xeella aggas. 14"I taakko, 'Nu aawata Xoossay neeni iya sheniya erana mela, iya xillo Na7aa be7ana melanne iya doonappe qaala si7ana mela kasetidi nena dooris. 15Neeni be7idabaanne si7idabaa asa ubbaa sinthan iyaw markkattana. 16Ha77i ays gam77ay? Denddada xammaqetta; iya sunthaa xeegada ne nagaraappe meecetta' yaagis. 17"Taani guye Yerusalaame simmada Xoossa Keethan woossishin, taw qonccethi benttis. 18Qonccethan Goday taakko, 'Ne taw markkattiya markkatethaa asay ekkonna gisho ellesada Yerusalaameppe keya' yaagishin be7as. 19"Taani, 'Godaw, Ayhude Woosa Keetha ubban nena ammaneyssata oykkada wadhdhidayssanne qasho keethan yeggidayssa entti eroosona. 20Entti ne markka Isxifaanose wodhiya wode taani he odan issifas. Qassi entta matan eqqada iya wodheyssata ma7uwa naagays' yaagis. 21"Goday taakko, 'Taani nena Ayhude gidonna asaakko haahoso kiittiya gisho denddada ba' " yaagis. 22Phawuloosi he qaala odidi ongana gakkanaw asay I geyssa si7oosona. Hessafe guye, bantta qaala dhoqqu oothidi, "Hayssa biittafe dhayssa! I daanaw bessenna" yaagidosona. 23Entti wocamishin, bantta ma7uwa bolla holishininne baana bolla laallishin; 24Shaalaqay be7idi wotaaddareti Phawuloosa bantta de7iyasuwa efana mela kiittis. Qassi asay ays hessada wocamidaakko eranaw koyidi Phawuloosa lisson garaafidi pilggana mela entta kiittis. 25Shin wotaaddareti Phawuloosa dafon minthi qachchidi garaafana haniya wode Phawuloosi ba matan eqqida mato halaqaakko, "Roome asi pirddi baynna garaafeyssi hinttew wogee?" yaagis. 26Mato halaqay hessa si7ida wode shaalaqaakko bidi, "Ha addey Roome asi. Neeni ay oothanaw qoppay?" yaagidi oychchis. 27Shaalaqay Phawuloosakko shiiqidi, "Neeni Roome ase? Ane taw oda" yaagis. Phawuloosi, "Ee" yaagis. 28Shaalaqay zaaridi, "Taani ha gadetethaa daro miishen shammas" yaagis. Shin Phawuloosi, "Ta ha gadetethaa yeletethan demma ekkas" yaagis. 29Hessa gisho, Phawuloosa pilgganaw qoppidayssati iira iyappe shaakettidosona. Shaalaqay Roome asi santhalaatan qachchidayssa erida wode yayyis. 30Wonttetha gallas Shaalaqay, Ayhudeti Phawuloosa ays mootidaakko geeshshi eranaw koyis. Kahine halaqatinne shanggo ubbay shiiqana mela kiittis; qassi Phawuloosa qashoppe bilisidi entta sinthan essis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\