Hawaareta Oosuwa 23

1Phawuloosi shiiquwa caddi xeellidi, "Ta ishato, taani hachchi gakkanaw Xoossaa sinthan ta de7o ubban lo77o wozanan de7as" yaagis. 2Kahine halaqay Hananey, Phawuloosa doonan baqqana mela iya matan eqqidayssata kiittis. 3He wode Phawuloosi iyaakko, "La ne booqqinte tiyida goda daaneysso, Xoossay nena baqqana. Neeni ta bolla higgiyatho pirddanaw uttada de7ashe higgey baynna tana baqqana mela kiitay?" yaagis. 4Phawuloosa matan eqqidayssati iyaakko, "Ne Xoossaa kahine halaqaa cayay?" yaagidosona. 5Phawuloosi, "Ta ishato, I kahine halaqa gididayssa taani erabiikke; ays giikko Xoossaa qaalan, 'Ne deriya ayseyssa bolla iita qaala haasayoppa' geetetti xaafettis" yaagis. 6Shin Phawuloosi he bessan de7iya asaappe baggati Saduqaaweta, baggati Farisaaweta gideyssa be7idi, "Ta ishato, taani Farisaawenne Farisaawe na7a; 'Hayqqidayssati hayqoppe denddana' gada taani ufayssan naagiya gisho entti ta bolla pirddoosona" yaagidi odis. 7Phawuloosi hessa gida wode Farisaaweta giddoninne Saduqaaweta giddon ooshshi keyin shaakettidosona. 8Ays giikko, Saduqaaweti, "Hayqqida asi denddenna; kiitanchchoyka ayyaanikka baawa" yaagosona. Shin Farisaaweti nam77ayka de7eyssa ammanoosona. 9Gita kachchi keyis; Farisaaweta bagga gidida higge asttamaareti denddi eqqidi, "Ha uraa bolla aybi balakka demmibookko; iyaw ayyaani woykko kiitanchchoy haasayonna aggenna" yaagidi palamidosona. 10Ooshshay darin asay Phawuloosa shaqerethonna mela gidi, shaalaqay ba wotaaddareti wodhdhidi entta giddofe iya ellesi kessidi bantta de7iyasuwa efana mela kiittis. 11He qamma Goday Phawuloosa matan eqqidi, "Phawloosaa, neeni taw Yerusalaamen markkattidaysada Roomenkka markkattanaw bessees; minna; aykkoy baawa" yaagis. 12Wonttetha gallas Ayhudeti, "Phawuloosa wodhonna de7ishe mookko uyokko" gidi caaqqidosona. 13Phawuloosa bolla hessa maqettida asati oytamappe daroosona. 14Entti kahine halaqatakkonne deriya cimatakko bidi, "Nuuni Phawuloosa wodhonna de7ishe kathi giyabaa mookko gidi caaqqida. 15Hiza, hinttenne shanggoy iyabaa geeshshidi pilggiyabay de7iya daanisidi, Phawuloosa hintteko ehana mela shaalaqaa oychchite. Nuuni I ha shiiquwa gakkanaappe sinthe iya wodhanaw giigidi uttida" yaagidosona. 16Shin Phawuloosa michche na7ay he maqquwa si7ida wode bidi wotaaddareti de7iyasuwa gelidi, Phawuloosas odis. 17Phawuloosi mato halaqatappe issuwa xeegidi, "Ha na7ay shaalaqas odiyabay de7iya gisho iya shalaqaakko efa" yaagis. 18Mato halaqay na7aa shaalaqaakko efidi, "Qasho keethan de7iya Phawuloosi tana baakko xeegidi, ha na7ay new odiyabay de7iya gisho iya neekko ehana mela tana woossis" yaagis. 19Shaalaqay na7aa kushiya oykkidi, dumma kare kessidi, "Neeni taw odanabay aybe?" yaagidi oychchis. 20Na7ay shaalaqaakko, "Ayhudeti Phawuloosabaa kaseppe minthi pilgganaw koyidabaa daanisidi neeni wontto iya shiiquwa ehana mela nena woossanaw zoretaa qachchidosona. 21Shin neeni entti giyabaa si7oppa. Ays giikko, oytamappe dariya asati Phawuloosa wodhonna de7ishe 'Kathi mookko, haathe uyokko' gidi caaqqidi, qosettidi iya naagoosona. Ha77i ne giyabaa xalaala si7anaw naagoosona" yaagis. 22Shaalaqay zaaridi, "Ha oda ne taw odidayssa hara ooddeskka odoppa" yaagidi na7aa guye yeddis. 23Shaalaqay mato halaqatappe nam77ata xeegidi, "Qammafe heedzu saaten Qisaariya baanaw, nam77u xeetu wotaaddareta, laappun tammu para asatanne nam77u xeetu tooranchchota giigisite. 24Deriya aysiya Filkkisakko Phawuloosa saro gathanaw toga mehe giigisite" yaagidi entta kiittis. 25Shaalaqay Filkkisas hayssada giya dabddaabbe xaafis: 26"Qalawudiyoosa Luusiyosappe deriya aysiya bonchcho Filkkisas, saroy new gido. 27Ayhudeti ha uraa oykkidi wodhana hanishin, I Roome biitta asi gidoyssa erada wotaaddaretara gakkada iya ashshas. 28Entti iya ays mootiyakko eranaw koyada entta shiiquwan iya shiishas. 29Entti bantta higgiyas iya mootidayssafe attin iya wodhisiyabaa woykko qashisiyabaa gidonnayssa ta demmas. 30Entti ha uraa bolla maqettida zigirssay tana gakkin, taani ellesada iya neekko yeddas. Iya mooteyssati ne sinthan bidi mootana mela kiittas" yaagis. 31Hessa gisho, wotaaddareti kiitettidayssada Phawuloosa ekkidi, qamma Antiphaxirisa gathidosona. 32Wonttetha gallas para asati iyara baana mela oothidi toho asati guye simmidosona. 33Togay Qisaariya gakkidi dabddaabbiya deriya ayseyssas immidi, Phawuloosa iya sinthe aathidosona. 34Deriya ayseyssi dabddaabbiya nabbabidaappe guye "Phawuloosa, ne aw awuraajja asee?" gidi iya oychchis. I Kilqiya asi gidoyssa erida wode 35"Taani nebaa nena mooteyssati yaa wode si7ana" yaagis. Wotaaddareti Phawuloosa Heroodisa keethan naagana mela kiittis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\