Hawaareta Oosuwa 24

1Ichchashu gallasappe guye kahine halaqay, Hananey, cimataranne Xerxeluusa giya issi xabaqaara Qisaariya bis. Entti deriya ayseyssa bolla Phawuloosa mootidosona. 2Phawuloosi xeegettidi gelida wode Xerxeluusi iya hayssada yaagidi mootis: "Bonchcho Filkkisa, nuuni ne baggara daro sarotethaa demmida, ne lo77o aysuwan nu biittay daro laamettis. 3Bonchcho Filkkisa, nuuni awunkka awude gidin daro galatan hessa ekkoos. 4Taani nena gam77isonnashin neeni ne keehatethan nubaa qanthan si7ana mela nena woossays. 5Ha uray dhube gididi biitta ubban de7iya Ayhudeta giddon buqethi medhdhidi Naaziraweta bagga asaa kaaletheyssa gidoyssa erida. 6Hari attoshin, Xoossa Keetha tunisana hanishin nuuni iya oykkida; nu higgiyada iya bolla pirddanaw qoppida. 7Shin shaalaqaa Luusiyosi yidi, wolqqan nu kusheppe iya wothi ekkis. 8Iya mooteyssatikka neekko yaana mela kiittis. Neeni ne huu7en ha uraa pilggada nuuni iya mootiya mootuwa ubbaa eranaw dandda7aasa" yaagis. 9Ayhudetikka, "Ha oday tuma" gidi iya qofaa ma77idosona. 10Deriya ayseyssi Phawuloosa oda gidi mallis. Phawuloosi hayssada gidi zaaris: "Neeni daro wodeppe doomada, ha asaas pirddashe de7eyssa erada ta odas ufayssan zaaro immays. 11Taani goynnanaw Yerusalaame keyin tammanne nam77u gallasappe aadhdhonnayssa neeni ne huu7en eranaw dandda7aasa. 12Ayhudeti tana Xoossa Keethan gidin Ayhude Woosa Keethan gidin kataman gidin oodderakka palamishin woykko ase shiishada maqqishin issi asikka demmibeenna. 13Ha77ika entti tana mootiyabaas markka demmanaw dandda7okkona. 14"Shin taani issibaa ammanays; taani higgen de7iyabaanne nabeti xaafida ubbabaa ammanada, nu aawata Xoossaa, entti worddo giya ogiyan goynnays. 15Entti bantta huu7en ammaneyssa mela xillotinne nagaranchchoti hayqoppe denddanayssa takka ammanays. 16Hessa gisho, taani Xoossa sinthaninne asa sinthan ubba wode lo77o kahi taw daana mela minnays. 17"Taani Yerusalaameppe keyoosappe daro laythafe guye ta biittaa manqotas maade immanawunne yarshsho yarshshanaw Yerusalaame bas. 18Taani Xoossa Keethan hessa oothada geeshsha wogaa pola simmin tana demmidosona. He wode taara asi baawa, ooshshikka keyibeenna. 19Shin Iisiyappe yida issi issi Ayhudeti yan de7oosona; entti ta bolla oda koykko yidi tana ne bolla mootanaw dandda7osona. 20Woykko taani shangguwa sinthe shiiqida wode oothida bali de7ikko hayssati ne sinthan de7eyssati odona. 21Taani entta giddon eqqada, 'Hayqqidayssati denddana gada waassada odida gisho hachchi hintte sinthan ta bolla pirddoosona' gas; hessafe harabaa oothabikke" yaagis. 22Shin Filkkisi Xoossaa ogiyabaa geeshshi erida gisho "Taani hintte oda shaalaqaa Luusiyosi yaa wode pirddana" yaagidi moyzis. 23Filkkisi qassi Phawuloosa qachchonna naagana melanne iya dabbotappe oonikka iya oychchanaw yishin diggonna mela mato halaqaas odis. 24Guutha gallasappe guye, Filkkisi Ayhude bagga gidida ba machche Dirusillara yidi Phawuloosa kiitti ehisidi Yesuus Kiristtoosan ammanobaa iyappe si7is. 25Phawuloosi xillotethabaa, ba huu7e haarobaanne yaanaw de7iya pirddabaa odishin, Filkkisi yayyidi, "Neeni ha77is ba; taw injjetida wode nena xeegisana" yaagis. 26He wode Phawuloosappe gubbo ekkanaw qoppidi iya zaari zaari xeegisidi iyara odettees. 27Nam77u laythafe guye, Filkkisa bessaa Phorqiyoos Fisxoosi ekkis. Filkkisi Ayhudeta ufayssanaw koyidi Phawuloosa billonna aggaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\