Hawaareta Oosuwa 25

1Fisxoosi kawotida heedzu gallasappe guye Qisaariyappe Yerusalaame bis. 2Yan kahine halaqatinne Ayhudeta kaaletheyssati Phawuloosa mootidosona. 3Phawuloosa Yerusalaame ehishin ogen qosettidi iya wodhanaw enttaw injjetana mela banttana maaddo gidi Fisxoosa woossidosona. 4Fisxoosi enttako, "Phawuloosi, Qisaariyan qasho keethan de7ees; taani ta huu7enkka ellesada guye simmana hanays. 5I balidabay de7ikko hintte giddon aawateyssati taara Qisaariya bidi iya mootona" yaagidi zaaris. 6Fisxoosi entta matan hosppun woykko tammu gallasa mela gam77idaappe guye Qisaariya bis. Wonttetha gallas pirdda oydiyan uttidi Phawuloosa ehana mela kiittis. 7I yin Yerusalaameppe yida Ayhudeti iya yuushuwan eqqidi entti lathanaw dandda7onna daro deexo mooto iya bolla shiishidosona. 8Phawuloosi zaaridi, "Taani Ayhude higgiya gidin Xoossa Keethaa woykko Roome Kawuwa Qeesare naaqqabiikke" yaagis. 9Shin Fisxoosi Ayhudeta ufayssanaw koyidi Phawuloosakko, "Yerusalaame bada ha mootuwabaa yan ta sinthan pirddettanaw koyay?" yaagidi oychchis. 10Shin Phawuloosi, "Taani pirddettanaw bessiya Qeesare pirdda keethan eqqa kichchas. Neeni loytha ereyssada taani Ayhudeta aybinkka naaqqabiikke. 11Hiza, taani naaqqidabay woykko hayqos gathiyaba oothidabaa gidikko hayqoppe tana ashsha giikke. Shin entti tana mootiya mootoy coo gidaappe guye oonikka tana enttaw aathi immanaw dandda7enna. Qeesarey tabaa pirddo gada oychchays" yaagis. 12He wode Fisxoosi ba zoranchchotara zorettidi, "Neeni Qeesarey tabaa pirddo gada oychchadasa; Qeesarekko baasa" yaagidi zaaris. 13Guutha gallasappe guye Kawoy Agirphinne Barnniiqey Fisxoosa sarothanaw Qisaariya bidosona. 14Yan entti daro gallas gam77in, Fisxoosi Kawuwas Phawuloosabaa hayssada yaagidi odis; "Filkkisi billonna aggidi bida issi addey hayssan de7ees. 15Taani Yerusalaame bida wode kahine halaqatinne Ayhude cimati iya bolla pirddana mela tana woossidi iyabaa taw odidosona. 16Taani, 'Mootettida uray bana mooteyssata sinthan eqqidi ba mootidabaas zaaro immonnashin, oona gidikkoka aadhdhidi imetteyssi Roome higge gidenna' yaagada enttaw zaaras. 17"Hessa gisho, entti hayssan shiiqida wode taani gam77onna wonttetha gallas pirdda keethaa gelada Phawuloosa ehana mela kiittas. 18Iya mooteyssati iya matan eqqidi, iitaban iya mootonna aggokona gada taani qoppidayssa mela iya mootibookkona. 19Shin entti bantta ammanobaanne Phawuloosi, 'Paxa de7ees' giya issi hayqqida Yesuusa geetettiya addiyabaa iyara palamoosona. 20Ha oday tana shaakkanaw metida gisho Phawuloosi Yerusalaame bidi, yan pirddettanaw koyakko gada iya oychchas. 21Shin Phawuloosi ba oda Qeesarey be7ana gakkanaw qasho keethan gam77anaw oychchis. Taani iya Qeesarekko yeddana gakkanaw I qashettana mela kiittas" yaagis. 22Hessa gisho, Agirphi Fisxoosakko, "Taani ta huu7enkka he uray giyabaa si7anaw koyays" yaagis. Fisxoosi iyaakko, "Neeni wontto I giyabaa si7ana" yaagis. 23Wonttetha gallas Agirphinne Barnniiqey gita bonchchon shaalaqataranne kataman de7iya gita asatara yidi pirdda keethi gelidosona. Fisxoosi Phawuloosa xeegisidi ehis. 24Fisxoosi, "Kawaw Agirpha, hayssan nuura de7iya asaw, Ayhudeti Yerusalaamenkka hayssankka waassidi, 'I hizappe guye paxa daanaw bessenna' yaagidi, tana woossida uraa hayssa be7eeta. 25Shin iya hayqos gathiyabaa aybibaakka taani demmabiikke. I ba huu7en, 'Qeesarey tabaa pirddo yaagada oychchays' gida gisho Qeesarekko iya yeddanaw qofa qachchas. 26Taani iyabaa ta godaa Qeesares xaafanaw gidiya gaasoy aybikka baawa. Hessa gisho, iyabaa hintte be7ikko ta xaafiyabay benttaneekko gada hintte sinthe ubbarakka Kawaw, Agirpha, ne sinthe iya ehas. 27Ays giikko, qashettida asi bolla daynnas aathiya wode I ays mootettidaakko Qonccisonna aggeyssi taw eeyatethi daanees" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\