Hawaareta Oosuwa 26

1Agirphi Phawuloosakko, "Neeni nebaa odanaw dandda7aasa" yaagis. He wode Phawuloosi ba kushiya denthidi hayssada yaagis: 2"Kawaw, Agirpha, Ayhudeti tana mootidabaas zaaro immanaw hachchi ne sinthan eqqashe ta qaaday lo77o gada qoppays. 3Neeni Ayhude wogaanne palamaa loythada eriya gisho tana salettonna si7ana mela woossays. 4"Taani na7atethafe doomada ta asaa giddoninne Yerusalaamen de7ida ta de7uwa Ayhude ubbay eroosona. 5Taani koyroppe doomada, nu ammano higgiya minthidi naagiya Farisaaweta yaraappe gideyssa entti markkattanaw koykko eroosona. 6Ha77ika taani Xoossay nu aawatas immana gida ufayssaa naagiya gisho mootettada hayssan eqqas. 7Qassi tammanne nam77u nu aawata sheeshay Xoossaa qammanne gallas minthidi goynnishe Xoossay immana gidayssa ekkanaw ufayssan naagoosona. Kawaw Agirphaa, Ayhudeti tana mootey taani ufayssan hessa naagiya gishossa. 8Ayhudetoo, Xoossay hayqqidayssata dentheyssa ays ammanekketii? 9"Kase taani ta huu7enkka Naazirete Yesuusa sunthaa teqqanaw dandda7ettidaba ubbaa oothanaw bessees gada qoppas. 10Taani Yerusalaamen oothiday hayssa. Kahine halaqatappe maata ekkada Xoossaa asatappe darota qashisas. Entta wodhiya wodekka entta hayquwa dosas. 11Daro wode Ayhude Woosa Keethaa ubban entti seerettana melanne Yesuusa cayidi kaddana mela un77ethas. Taani wogi baynna entta hanqettada hari attoshin, hara biitta katamata gakkanaw entta goodas. 12"Taani ha odas kahine halaqatappe maatanne kiitaa ekkada Damasqqo bays. 13Kawaw, taani seeta gallas ogiyan de7ishin awa poo7oppe daro aadhdhiya poo7oy ta yuushuwaninne taara beyssata yuushuwan saloppe poo7is. 14Nuuni ubbayka sa7an kunddida wode Ibraysxe doonan, 'Saa7ola, Saa7ola, tana ays goodday? Neeni nena caddiya xam77aa qakkiko nena qohaasa' yaagidi taw odishin si7as. 15"Taani, 'Godaw, neeni oonee?' yaagas. "Goday, 'Taani, neeni gooddiya Yesuusa; 16shin dendda eqqa. Hachchi neeni tana be7idayssaninne sinthafe ta nena bessanyssa haratas markkattana mela ta oosanchcho oothada nena shuumanaw new benttas. 17Isra7eele asatappenne taani nena enttako kiittiya Ayhude gidonnayssatappe nena ashshana. 18Neeni entta ayfiyaa dooyana, dhumappe poo7okko, Xalahe kusheppe Xoossako entta zaarana. Entti tanan ammanidi nagara atotethaa ekkana. Xoossay doorida asaa giddon bantta laata demmana' yaagis. 19"Kawaw Agirphaa, hessa gisho, taw saloppe benttida qonccethas kiitettanayssa ixxabiikke. 20Shin taani koyrottada Damasqqon hessafe guye Yerusalaameninne Yihuda biitta ubban de7eyssatinne Ayhude gidonnayssati bantta nagaraappe Xoossaakko simmana melanne nagaraappe simuwa bessiya ooso oothana mela qaala odas. 21Hessa gisho, Ayhudeti tana Xoossa Keethan oykkidi wodhanaw koyidosona. 22Hachchi gakkanaw Xoossaa maadey taappe shaakettibeenna; yaaniya gisho, guuthaasinne gitaas markkattashe hayssan eqqas. Nabetinne Musey hanana gidi odidayssafe haraa issibaakka taani odidabay baawa. 23Hessika, 'Kiristtoosi waaye ekkanaw bessees; qassi hayqoppe koyro denddidi Ayhudetasinne Ayhude gidonnayssatas atotetha poo7o odanaw bessees' gidayssa" yaagis. 24Phawuloosi hessa yaagidi zaarishin, Fisxoosi ba qaala dhoqqu oothidi, "Phawloosaa, ne gooyadasa; ne daro timirttey nena gooshshas gathis" yaagis. 25Shin Phawuloosi, "Bonchcho Fisxoosaa, taani tumaabanne bessiyabaa odaysippe attin gooyabiikke. 26Taani qonccen odiya odaa Kawoy erees. Ha oday geeman oosettiboonna gisho issoykka iyappe geemmonayssa taani geeshshada erays. 27"Kawaw Agirphaa, neeni nabeta ammanaasa gidikkii? Neeni ammaneyssa taani erays" yaagis. 28Kawoy Agirphi, Phawuloosakko, "Ha guutha saaten tana ammanthanaw koyay?" yaagis. 29Phawuloosi, "Daro wode gidin guutha wode ne xalaala gidonnashin hachchi taana si7iya ubbay ha qashuwappe attin ta mela gidana mela Xoossaa woossays" yaagis. 30Hessafe guye, Kawoy Fisxoosi, Barnniiqeynne enttara uttida ubbayka denddidosona. 31Yaappe keyidi bishe issoy issuwara, "Ha uray hayqos woykko qashos gathiyabaa aykkoka oothibeenna" yaagidi odettidosona. 32Agirphi Fisxoosakko, "Ha uray 'Qeesarey tabaa pirddo' goonnaako bilettanaw dandda7ees, shin attis" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\