Hawaareta Oosuwa 27

1Nuuni markkabera Xaale baanaw qachchida wode Awugisxoosa wotaaddareta geetetteyssatappe issi Yuuliyoosa giya mato halaqaas Phawuloosanne hara guutha qasho asata immidosona. 2Iisiya gaxan de7iya biittata biya Adiramixiyoone markkaben gelidi denddida. Maqedooniya asi gidida Teselonqe Arsxirokoosi nuura de7ees. 3Wonttetha gallas nuuni Sidoona gakkishin, Yuuliyoosi Phawuloosas keehidi ba laggetakko bidi koshshiyaban maadettana mela enttako yeddis. 4Yaappe denddidi sinthara nu bolla carkkiya gisho haathan teqettida biittaa, Qoophiroosan zemppidi aadhdhida. 5Kilqiyanne Phinfiliya matan de7iya abbaa pinnidi Liiqiyan de7iya Muura gakkida. 6Yan mato halaqay Xaale biya Iskkinddiriya markkabe demmidi, iyan nuna gelssis. 7Nuuni daro gallas loddara bidi, daro meton Qanddoosa katamaa mata gakkida. Yaara baanaw nuna carkkoy diggin Salmoonara aadhdhidi haathan teqettida biittaa, Qarxeesan zemppidi aadhdhida. 8Daro meton gaxa gaxa oykkidi Laasiya katamaa matan de7iya abbaa doonan "Markkabey Woppu Gidi Shemppiyaso" giya bessaa gakkida. 9Nuuni yan daro wodiya gam77idaappe guye xoomi bilettin, markkabera buussi metiya gisho Phawuloosi entta zoris. 10"Asaw, nu buussan gita boshinne daro qohoy de7eyssi taw benttees; qohoy caanaa bollanne markkabiya bolla xalaala gidonnashin nu de7uwa bollaka gakkana" yaagis. 11Shin mato halaqay Phawuloosi gidayssafe aathidi markkabiya laaggeysinne markkabiya goday geyssa ammanis. 12He abbaa doonan de7iya katamay balggo ageena aathanaw enttaw injjetonna gisho dariya asati banttaw dandda7ettiko Finqqe katamaa gakkidi balggo ageena yan aathanaw zorettidosona. Finqqey pudeha-wulohappenne dugeha-wulohappe giddon abbaa doonan de7iya katama. 13Kawushsha dugeha carkkoy loddara carkkida wode bantta qoppidayssada hanidabaa daanin denddidi, markkabey qaaxxonna mela oykkiya biraata pude ekkidi Qarxeesa matara aadhdhidosona. 14Shin daro gam77onna "Awuraqiis" giya wolqqaama gotey haathan teqettida biittaafe duge entta bolla denddis. 15He gotey markkabiya sugidi efonna diggida gisho carkkoy markkabiya ba dosida soo efis. 16Nuuni Qeeda giya haathan teqettida biittaa zemppidi bishe daro metootettidi markkabiya wogoluwa ashshanaw dandda7ida. 17Entti wogoluwa pude kessidaappe guye wodoruwan markkabiya bolla xaaxidi, minthi qachchidosona. Surtiisa giya shafiyan banttana dom77ethana gidi hirggidi, markkabiya sharaa wodhisidi markkabiya coo yeddi aggidosona. 18Gotey wolqqaamishe bin wonttetha gallas caanaappe baggaa abban holo oykkidosona. 19Heedzantho gallas markkabiya miishiya ekkidi bantta kushen holidosona. 20Nuuni daro gallas awa ayfenne xoolintto be7onna gishonne wolqqaama uushoy nu bolla uushida gisho sinthafe shemppora attana gidi qoppibookko. 21He wode entti daro gallas kathi moonna gam77ida gisho Phawuloosi entta giddon denddi eqqidi, "Asaw, hintte ta zoriya ekkidi Qarxeesappe denddonna aggidaako ha metoynne qohoy nuna gakkenna. 22Shin taani hinttena yayyofite gada zorays; ays giikko, ha markkabey dhayanaappe attin hinttefe issi asa shemppoykka dhayenna. 23Zine qamma ta iyabaa gididayssinne ta goynniya Xoossay kiittida kiitanchchoy ta matan eqqidi, 24'Phawuloosa, yayyofa; neeni Roome Kawuwa Qeesare sinthan eqqanaw bessees. Hekko Xoossay ne gisho neera biya asa ubbaa shemppuwa ashshis' yaagis. 25Hessa gisho, asaw, yayyofite. He kiitanchchoy taw odidayssi hananayssa taani ammanays. 26Shin carkkoy nuna efidi issi haathan teqettida biittaa gaxan holana" yaagis. 27Tammanne oyddantho qamman Meditiraane Abban nuna carkkoy gedenne haa sugishin, gidi bilahe gidiya wode markkabiyan ootheyssatas biittako matidabaa daanis. 28Entti ciimmotethaa eranaw koyidi wodoro xeeran deexiyabaa qachchidi abban yeggin, abbay hosppun tammu wadha gidis. Guuthi gam77idi, zaari yeggin usuppun tammu wadha gidis. 29Entti abbaa gaxan de7iya shuchchan dom77ettona mela yayyidi, markkabey boonna mela oykkiya oyddu biraatata markkabiyappe guyera abban yeggidi, sa7ay wonttana mela Xoossaa woossosona. 30Markkabiyan ootheyssati markkabiyappe baqatanaw koyidi, markkabey boonna mela oykkiya biraatata markkabiyappe sintha baggara abban yeggiya daanin wogoluwa abban yeggidosona. 31Phawuloosi mato halaqaakkonne wotaaddaretakko, "Hayssati markkabiyan shemppi uttonna ixxiko hintte attanaw dandda7ekketa" yaagis. 32Hessa gisho, wotaaddareti wogoloy qashettida wodoruwa qanxidi yeddi aggidosona. 33Sa7i wonttana hanishin ubbay kathi maana mela Phawuloosi asaakko, "Hintte kathi moonna naagishe hachchira tammanne oyddu gallas gam77ideta. 34Hessa gisho, guutha kathi hintte maana mela taani hinttena woossays. Hintte gashttana mela guutha kathi maanaw koshshees; hari attoshin hintte huu7e binaanaappe issoykka dhayenna" yaagis. 35Phawuloosi hessa gidi uythi ekkidi ubbaa sinthan Xoossaa galatis; uythaa menthidi muusu doomis. 36Ubbay minettidi banttaw kathi ekkidi midosona. 37Nuuni markkabiyan de7eyssati nam77u xeetanne laappun tammanne usuppuna. 38Entti midi kallida wode caana gisttiya abban yeggidi markkabiya deexuwa kawushshidosona. 39Sa7i wonttida wode markkabiya oosanchchoti aw biitta gakkidaakko eronashin, abbaa gaxan de7iya shafenne silimo be7idosona. Banttaw dandda7ettiko markkabiya he shafiyakko shiishanaw qoppidosona. 40Yaatidi, markkabey boonna mela oykkiya biraatata birshshidi abban yeggidosona. He wode laaggiya mithaa qachchiya wodoruwa birshshidosona. Hessafe guye, carkkoy markkabiya sinthe sugana mela markkabiya efiya sharaa sintha baggara dhoqqu oothidi buussu doomidosona. 41Shin markkabey shafe dooren dom77ettidi mitettis. Markkabiyas sintha baggay xuggunidi shafiya caddi oykkidi qaaxxonna ixxin, guye baggay zuliya sugethan meqeretethi oykkis. 42Wotaaddareti qasho asaappe issoykka haathaa wadhdhidi kessi ekkonna mela entta wodhanaw zorettidosona. 43Shin mato halaqay Phawuloosa ashshanaw koyidi wotaaddareta zoretaa ixxis. Haathe wadho eriya ubbay markkabiyappe haathan guppi guppi wodhdhidi kasetidi gaxa keyana mela kiittis. 44Attidayssati sanqqaa bollanne, markkabiya me7uwa bolla keyana mela kiittis. Hessada hanidi ubbay gaxa sarora keyidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\