Hawaareta Oosuwa 28

1Nuuni gaxa saro keyida wode gakkida haathan teqettida biittay Maltta geetetteyssa erida. 2Maltta asay nuus daro keeha keehidosona. Iri bukkiya gishonne meeggiya gisho tama eethidi nuna ubbaa mokkidosona. 3Phawuloosi daro afira shiishidi taman wothishin, shooshi seelaa gisho keyidi iya kushiya bolla xaaxettidi iya dukkis. 4Maltta asay shooshi Phawuloosa kushen xaaxettidayssa be7ida wode issoy issuwako, "Tuma ha uray shemppo wodhida asi; hari attoshin abbaafe I attinkka xoossa pirddafe attidi paxa daanaw dandda7ibeenna" yaagidosona. 5Shin Phawuloosi ba kushiyappe shooshaa wuxarkkidi, taman yeggis; iya aykkoka qohibeenna. 6Entti, "Iya asatethay kixxees, woykko akeekonna kunddidi hayqqees" gidi naagoosona. Shin daro wode naagidi iya asatethan aybikka dummattidabay dhayin, "Hayssi xoosse" yaagidi bantta qofaa laammidosona. 7He heeran haathan teqettida biittaa halaqaa, Pupliyoosa geyssas gadey de7ees; heedzu gallas gakkanaw i nuna siiqon mokkis. 8Pupliyoosa aaway qoxo, mishanne ulo uttison harggettidi zin77idi de7ees. Phawuloosi iya soo gelidi iyaw Xoossaa woossis; ba kushiya iya bolla wothidi pathis. 9Hessafe guye, Malttan de7iya harggiya hara asatikka yidi paxidosona. 10Entti nuna daro bonchchidosona; nuuni markkabera baanaw denddida wode oges koshshiyabaa nuus immidosona. 11Heedzu ageenappe guye, Malttan balggo aathidi Iskkinddiriya markkabera baanaw denddida. He markkabiya bolla Diyosqoroosa giya mentte eeqata misiley de7ees. 12Sirakuuse katamaa gelidi yan heedzu gallas uttida. 13Yaappe denddidi Regiyume katamaa gakkida. Issi gallasappe guye, dugeha bagga carkkoy carkkin, wonttetha gallas Putiyoole katamaa gakkida. 14Yan nuuni issi issi ammaniyaa asata demmin, banttara saamintta gam77ana mela nuna woossidosona. Hessafe guye, Roome bida. 15Roomen de7iya ammaniyaa asati nubaa si7idi, Afiyoosa Giyaan, Heedzu Aqiyaso giya bessaa gakkanaw nuna mokkanaw yidosona. Phawuloosi entta be7ida wode Xoossaa galatidi minettis. 16Nuuni Roome gelida wode Phawuloosi bana naagiya wotaaddariyara barkka de7o geetettis. 17Heedzu gallasappe guye, Phawuloosi Ayhudeta halaqata baakko xeegisis. Entti shiiqida wode enttako, "Ta ishato, taani nu asaa woykko nu aawata wogaa bolla aybi qohokka oothabiikke, shin tana Yerusalaamen qachchidi Roome asaas aathidi immidosona. 18Entti ta mootuwa be7idi hayqos gathiyabaa ta bolla aybibaakka demmiboonna gisho tana billanaaw qoppidosona. 19Shin Ayhudeti hessa ixxida wode 'Tabaa Qeesarey pirddo' yaagasippe attin taani ta deriya mootiyabay de7in gidenna. 20Taani hinttena xeegisiday hinttena be7anawunne hinttew hayssa odanaassa. Taani ha santhalaatan qashettiday Isra7eele asay naagiya ufayssaa gishossa" yaagis. 21Ayhude halaqati Phawuloosakko, "Nuus Yihudappe nebaa xaafettida dabddaabbey gakkibeenna. Yaappe yida asatappe issoykka nebaa iita odiday baawa. 22Shin ha ne kaalliya ammanuwa dumma dumma bessan asay ixxeyssa nuuni eriya gisho ne qofaa si7anaw koyoos" yaagidosona. 23Entti bantta yaana gallas Phawuloosas qaxaridi, he gallas daridi i de7iyasuwa yidosona. I wonttafe omarssi gakkanaw Xoossaa kawotethaabaa enttaw markkattis. Qassi entti Yesuusabaa ammanana mela Muse higgiyafenne nabeta maxaafappe qonccisidi entta tamaarssis. 24Issoti issoti Phawuloosi gidayssa ammanidosona, shin harati ammanibookkona. 25Entti bantta giddon oda ma77onna ixxida wode Phawuloosi issibaa gidaappe guye bidosona. I hayssada yaagis: "Geeshsha Ayyaanay nu aawatas nabiya Isayaasa doonan odidayssi tuma. 26'Neeni he asaakko bada, hintte sissaa si7eeta, shin hinttew gelenna; hintte be7o be7eeta, shin demmeketa. 27Ha asaa wozanay muumis; entta haythay tullis; entta ayfeykka goozettis. Hessi baynneeko, entti bantta ayfiyaan be7idi, bantta haythan si7idi, bantta wozanan akeekidi, entti taakko simmana; takka entta pathanashin' yaaga" yaagis. 28"Hiza, hayssi Xoossaa atotethaa kiitay Ayhude gidonnayssatas gideyssa ereeta. Enttika si7ana" yaagis. 29Phawuloosi hessa gidaappe guye Ayhudeti bantta giddon daro palamishe keyidi bidosona. 30Phawuloosi kera keethan nam77u laythi kumethi de7is; yan de7ishe baakko yaa ubbaa mokkees. 31Yashshi baynnanne oonikka diggonnashin Xoossaa kawotethaabaa sabbakis; Godaa Yesuus Kiristtoosabaa qonccisidi tamaarssees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\