Hawaareta Oosuwa 3

1Issi gallas Phexiroosinne Yohaannisi Xoossaa woossanaw uddufun saaten Xoossa Keethi bidosona. 2Yelettoosoppe doomidi wobbe gidida issi addey Xoossa Keethi geliya asaappe miishe woossana mela ubba wode lo77o giya Xoossa Keethaa penggiyan ehidi wothoosona. 3He wobbe addey Phexiroosinne Yohaannisi Xoossa Keethi gelana hanishin be7idi entta miishe woossis. 4Enttika iya caddi xeellidi, "Nuukko haa xeella" yaagidosona. 5Wobbe addey enttafe aykko ekkana daanin enttako xeellis. 6Shin Phexiroosi iyaakko, "Taw miishey baawa, shin taw de7iyabaa taani new immana. Naazirete Yesuus Kiristtoosa sunthan denddada hamutta" yaagis. 7Hessafe guye, wobbe addiya ushachcha kushiya oykkidi denthis. Ellesidi iya tohoynne qinccafiley minni aggis. 8Addey guppidi denddi eqqis. Gedenne ha hamuthi doomis. Hessafe guye, hamuttishe, guppishenne Xoossaa galatishe enttara issife Xoossa Keethi gelis. 9I hamuttishininne Xoossaa galatishin asa ubbay iya be7idosona. 10Be7ida ubbay miishe woossanaw lo77o giya Xoossa Keetha penggen uttidayssi iya gididayssa eridosona; I hanidabaa be7idi malaalettidosona. 11Addey Phexiroosappenne Yohaannisappe duuxike gidi oykkidi de7ishin asa ubbay malaalettidi, Solomone barandda giyason issife enttako woxxidosona. 12Phexiroosi asaa be7ida wode asaakko, "Isra7eele asaw, ays hayssan malaaletteti? Woykko ays nuna caddi xeelletii? Nuuni nu wolqqan woykko nu xillotethan ha addiya hamuthidabaa hinttew daanii? 13Abrahame, Yisaaqa, Yayqooba Xoossay, nu aawata Xoossay, ba na7aa Yesuusa bonchchis. Shin hintte hayqos aathi immidayssa Philaaxoosi billanaw koyinkka hintte iya sinthan, 'Nuuni iya erokko' yaagideta. 14Hintte geeshshaanne xilluwaa, 'Nuuni iya erokko' gidi, shemppo wodhidayssa hinttew billana mela Philaaxoosa woossideta. 15De7uwa immeyssa hintte wodhideta, shin Xoossay hayqoppe iya denthis. Hessas nuuni markka. 16Ha hintte be7eysinne eriya addey paxidi minniday Yesuusa sunthan ammanidayssana. Ha hintte ubbaa sinthan iya hayssada pathiday I Yesuusa ammanida gishossa. 17"Ha77ika ta ishato, hintteka hinttena kaaletheyssatada, eronna oothidayssa taani erays. 18Shin Xoossay beni nabeta ubbaa doonan, 'Kiristtoosi waaye ekkanaw bessees' yaagidayssi hayssada polettana mela oothis. 19Hiza, Xoossay hintte nagara atto gaana mela Godaakko simmite. 20Godaa matappe minthetho wodey hinttew yaana. Xoossay Kiristtoosa gidana mela sinthattidi doorida Yesuusa hinttew yeddana. 21Xoossay ba geeshsha nabeta doonan beni odidayssa mela ubbabay ooraxiya wodey gakkanaw Yesuusi salon gam77anaw bessees. 22Musey, 'Godaa Xoossay tana denthidayssa mela hintte giddofe hinttew nabe denthana. Hintte I geyssa ubbaa si7ite. 23He nabey odeyssa si7onna asi oonikka asaa giddofe shaakettidi dhayo' yaagis. 24"Qassi Saamu7eelappe doomidi de7iya nabeti ubbay ha wodiyaba odidosona. 25Hintte nabeta nayta; qassi Xoossay Abrahames, 'Sa7an de7iya asa ubbaa taani ne sheeshaa baggara anjjana' yaagidi nu aawatas gelida qaala laattiya nayta. 26Xoossay hinttena ubbaa hintte iita ogiyappe zaaridi anjjana mela ba na7aa denthidi hinttew koyro yeddis" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\