Hawaareta Oosuwa 4

1Phexiroosinne Yohaannisi asaas odishin kahine halaqati, Xoossa Keethaa naageyssata halaqaynne Saduqaaweti enttako yidosona. 2Entti Yesuusi hayqoppe denddoyssanne iya gaason hayqoppe denddoy de7eyssa asaa tamaarssida gisho yilotidosona. 3Hessa gisho, entta oykkidi sa7ay omarssida gisho wonttana gakkanaw qasho keethi gelssidosona. 4Shin qaala si7idayssatappe daroti ammanidosona. Ammanida adde asaa tayboy ichchashu mukulukko bis. 5Wonttetha gallas deriya haareyssati, cimatinne, higge asttamaareti Yerusalaamen shiiqidosona. 6He asa giddon kahine halaqay Haanni, Qayyaafi, Yohaannisi, Iskkinddireynne kahine halaqaa soo asati ubbay de7oosona. 7Hawaareta bantta sinthan essidi, "Aybi wolqqan woykko oodde sunthan hayssa hintte oothidetii?" yaagidi oychchidosona. 8He wode Phexiroosi Geeshsha Ayyaanan kumidi, "Deriya haareyssato, cimatoo, 9hachchi ha wobbe addiyaas oosettida lo77o oosuwasinne I waanidi paxidaakko hintte nuna oychchiko, 10masqaliya bolla hintte kaqqin, Xoossay hayqoppe denthida Naazirete Yesuus Kiristtoosa sunthan ha addey paxidi hintte sinthan eqqidayssi hinttewunne Isra7eele asa ubbaas eretto. 11'Gimbbeyssati boridi ixxida shuchchay, godaa xaphuwa minthiya, ubbaafe aadhdhiya shuchchu gidis; he shuchchay Yesuusa.' 12Hessa gisho, atotethi iya baggarappe attin hara oodde baggarakka baawa. Nuuni iya sunthan attana mela asa ubbaas Xoossay saloppe garssan immida hara sunthi baawa" yaagis. 13Shiiqida asay Phexiroosinne Yohaannisi minnida minotethaa be7ida wode entti tamaariboonna coo asi gididayssa akeekidi malaalettidosona; entti Yesuusara de7eyssa eridosona. 14Qassi paxida addey Phexiroosaranne Yohaannisara eqqidayssa asay be7idi giyabaa dhayidosona. 15Shin Phexiroosanne Yohaannisa kare keyana mela oothidi bantta giddon, 16"Ha asata nu ay oothinoo? Entta kushen oosettida gita malaatay Yerusalaamen de7iya ubbaas benttees. Nuuni hessa erokko gaanaw dandda7okko. 17Shin ha oday asaa giddon laalettonna mela hizappe guye ha asati Yesuusa sunthan ooddeskka odonna mela minthidi naagisana" yaagidi zorettidosona. 18Entta xeegidi, Yesuusa sunthan hizappe odonna mela woykko tamaarssonna mela kiittidosona. 19Shin Phexiroosinne Yohaannisi enttako zaaridi, "Xoossas kiitettanayssafenne hinttew kiitetanayssafe Xoossaa sinthan awussi lo77oko ane hintte pirddite. 20Nuuni be7idabaanne si7idabaa odonna agganaw dandda7okko" yaagidosona. 21Biitta cimatinne deriya haareyssati kaseppe minthi naagisidi entta yeddi aggidosona. Asay hanidabaas Xoossaa galatiya gisho entta seeranaw dandda7ibookkona. 22He malaatan harggiyafe pathida addiyaas laythay oytamappe aadhdhis. 23Phexiroosinne Yohaannisi birshshettidi bantta dabbotakko bidi, kahine halaqatinne cimati banttako gidabaa ubbaa enttaw odidosona. 24Entti hessa si7ida wode issi wozanan gididi Xoossaa hayssada yaagidi woossidosona: "Ubbaa Haariya Godaw, saluwa, sa7aa, abbaanne entta giddon de7iya ubbabaa medhdhidaysso, 25Neeni ne aylliya, nu aawa Dawite doonan Geeshsha Ayyaanan, 'Derey ays yilotidonaa? Asay ays coo maqettidonaa? 26Sa7aa kawotinne deriya haareyssati issife Godaa bollanne Kiristtoosa bolla denddidosona' yaagadasa. 27"Tumakka, Heroodisinne Phenxe Philaaxoosi Ayhude gidonna asaaranne Isra7eele asaara ne doorida ne geeshsha Na7aa Yesuusa bolla denddanaw ha kataman shiiqidosona. 28Qassi neeni ne wolqqaaninne ne sheniyan oothana gada qoppa uttidabaa ubbaa polidosona. 29Ha77ika Godaw, entta manddethaa be7a; nuuni ne aylleti ne qaala kumetha wozanan odana mela nuna dandda7isa. 30Ne geeshsha na7aa Yesuusa sunthan hargganchchota pathanaw, oorathabaynne malaatati oosettana mela ne kushiya micca" gidi woossidosona. 31Entti Xoossaa woossidaappe guye he entti shiiqidasoy qaaxxis. Entta ubban Geeshsha Ayyaani kumin Xoossaa qaala minotethan odidosona. 32Ammaneysati ubbay qofaninne wozanan issino gididosona. Entti banttaw de7iyabaa tabaa goonnashin issife shaakettoosona. 33Hawaarti Godaa Yesuusi hayqoppe denddidayssa gita wolqqan markkattosona. Xoossay entta ubbaas aadho keehatethaa darssidi immis. 34Biitti woykko keethi de7eyssati ubbay bayzi ekkida miishiya ehiya gisho ammaneyssata giddon metootanchchoy issoykka baawa. 35Miishiya ehidi hawaaretas immoosona; he miishiya issuwas issuwas koshsheyssada shaakki shaakki immees. 36Qoophiroosa giya bessan yelettida Yoosefa giya Leewe sheeshaappe gidida issoy de7ees. Iya sunthaa hawaareti Barnnabaasa (Minthetho na7a) gidosona. 37Barnnabaasi baw de7iya biittaa bayzidi miishiya ehidi hawaaretas immis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\