Hawaareta Oosuwa 5

1Issi Hananiya giya addey ba machche Saphphiirira gade bayzis. 2He bayzida miishiyappe ba machchiya erishin baggaa ashshidi, attidayssa ehidi hawaaretas immis. 3Shin Phexiroosi Hananiyakko, "Neeni Geeshsha Ayyaana cimmana melanne gadiya bayzida miishiyappe shaakkada ashshana mela Xalahey ne wozanan ays gelidee? 4Neeni bayzanaappe kase gadey nebaa gidenneyye? Qassi neeni bayza simminkka miishey nebaa gidenneyye? Yaatin, hessa melabaa oothanaw ays ne wozanan qoppadii? Neeni Xoossaa bolla worddotadasappe attin asa bolla worddotabaakka" yaagis. 5Hananey he qaala si7ida mela kunddidi hayqqis; hessa si7ida ubbay daro yayyis. 6Na7atetha asati soo gelidi iya ahaa xaaxidi efidi moogidosona. 7Heedzu saateppe guye Hananiya machchiya hessa eronna de7ashe Phexiroosi de7iyasuwa gelasu. 8Phexiroosi iikko, "Hintte gadiya hayssa mela miishes bayzideti? Ane taw oda" yaagis. Iyakka, "Ee, hayssa mela miishes bayzida" yaagasu. 9Phexiroosi maccasiw, "Neeranne ne azinaara Godaa Ayyaana paaccanaw ays zorettidetii? Hekko, ne azina moogida asati karen de7oosona; nenakka entti kare kessana" yaagis. 10Maccasiya iirakka Phexiroosa tohuwa matan kunddada hayqqa aggasu; na7atethati geliya wode hayqqidaaro demmidi kare kessidi, I azina matan moogidosona. 11Kumetha woosa keethaynne hessa si7ida hara asa ubbay daro yayyidosona. 12Hawaareti daro malaatatanne oorathabata asaa giddon oothoosona. Ammaniya ubbay Solomone baaranddan issife shiiqosona. 13Hara asappe enttara gahettanaw issi asikka minnibeenna, shin asay entta bonchchees. 14Ammaniya addetanne maccasata tayboy kaseyssafe darishe bis. 15Hessa gisho, asay hargganchchota halaninne alggan tookkidi Phexiroosi aadhdhiya wode iya kuyay enttafe issota issota bolla shemppana mela oge doonan kessidi wothoosona. 16Qassi daro asay Yerusalaame matan de7iya katamatappe hargganchchotanne tuna ayyaani waaysiya asata ekkidi yoosona; ubbayka paxidosona. 17Kahine halaqaynne iyara de7iya Saduqaaweti ubbay qanaaten kumidi hawaareta bolla denddidosona. 18Hawaareta oykkidi deriya qasho keethan yeggidosona. 19Shin Godaa kiitanchchoy qamma qasho keethaa penggiya dooyidi hawaareta kare kessidi, 20"Bidi, Xoossa Keethan eqqidi ha ooratha de7o qaala asa ubbaas odite" yaagis. 21Hawaareti hessa si7ida wode wontta guura Xoossa Keethi gelidi tamaarsso doomidosona. Kahineta halaqaynne iyara de7eyssati yidi, Isra7eele cimata ubbaa xeegi shiishidi hawaareta bantta sinthe ehana mela wotaaddareta qasho keethi kiittidosona. 22Shin wotaaddareti qasho keethi bidi hawaareta demmibookkona. Guye simmi yidi deriyas, 23"Nuuni biya wode qasho keetha penggey minthi gorddettin, naageyssati penggen eqqidayssata demmida. Shin nuuni kariya dooyaa wode giddon hari attoshin issi asikka baawa" yaagidosona. 24Hessa gisho, Xoossa Keethaa wotaaddareta kiitteysinne kahine halaqati hessa si7ida wode "Hawaareta bolla aybi haanidee?" yaagidi hirggidosona. 25He wode issi addey enttako yidi, "Hekko, qasho keethi hintte gelssida asati Xoossa Keethan eqqidi asaa tamaarssoosona" yaagidi enttaw odis. 26Xoossa Keethaa wotaaddareta kiitteyssi ba wotaaddaretara bidi hawaareta ehis. Shin entti banttana asay shuchchan caddana gidi yayyida gisho entta aaddashidi ehidosona. 27Entti hawaareta ehidi, shiiqida shangguwa sinthan essin kahine halaqay enttako, 28"Hinttena nuuni he uraa sunthan tamaarssonna mela minthidi kiittibookko? Hekko, hintte timirttiya Yerusalaame katamaa ubbaa gathideta. He uraa shemppuwas nuna oythanaw qoppeeti?" yaagidi oychchis. 29Phexiroosaranne hankko hawaaretara enttaw zaarishe, "Nuuni asas kiitettanaappe Xoossas kiitettanaw bessees. 30Masqaliya bolla hintte kaqqidi wodhida Yesuusa nu aawata Xoossay hayqoppe denthis. 31Isra7eeleti nagaraappe simmana melanne entta nagaray atto geetettana mela Xoossay Yesuusa haareyssanne ashsheyssa oothidi bonchchon baappe ushachcha baggan utisis. 32Hessas nuuni markka; qassi Xoossay bana ammaneyssatas immida Geeshsha Ayyaanaykka markka" yaagidosona. 33Shiiqida asay hessa si7ida wode daro yilottidi, hawaareta wodhanaw qoppidosona. 34Shin asa ubban daro bonchchettida, higge asttamaarey, Gamaaliyale giya issi Farisaawey denddi eqqidi hawaareta guutha wodes kare kessana mela kiittis. 35Hessafe guye, shiiqida asaakko, "Isra7eele asaw, ha asata bolla hintte oothanaw qoppiyabaappe naagettite. 36Ays giikko, hayssafe kase Tewodaasi bana, 'Taani gita' gidi denddin, oyddu xeetu gidiya asati iyara issifidosona. Shin iya wodhin iya kaallida ubbay laalettin pathonna asi gididi attidosona. 37Hessafe guye, asay taybettiya wode Galiila Yihudi denddidi daro asa panggayidi kaalethis, shin iyakka wodhin iya kaallida asa ubbay laalettis. 38Ha77ika ta hinttew odays; ha asatappe shaakettite; entta bochchofite. Ays giikko, ha qofaanne ha oosuwa asi oothiyabaa gidikko dhayana. 39Shin ha qofaynne ha oosoy Xoossafe yidabaa gidikko, hintte entta dhayssanaw dandda7ekketa. Geellada yaanishe hintte Xoossaara kaccettana" yaagidi odis. Hessa gisho, shiiqida asay Gamaaliyale zoriya ekkidosona. 40Hawaareta soo xeegidi lisson garaafisis. Hessafe guye, enttako, "Yesuusa sunthaa nam77antho denthofite" gidi birshshi yeddidosona. 41Yesuusa sunthaa gisho entti kawuyanayssi bessiyabaa gideyssa erida gisho shangguwa sinthafe ufayttishe keyidosona. 42Entti ubba wode Xoossa keethaninne asaa son Yesuusi I Kiristtoosa gideyssa tamaarssonne sabbako aggibookona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\