Hawaareta Oosuwa 6

1He wode kaalleyssata tayboy dari dari bishin, Girike doona odettiya Ayhudeti Yihudan yelettidi de7iya Ayhudeta bolla zuuzummidosona. Ays giikko, Girike doona odettiya Ayhudeti, "Gallas gallas imettiya kathan nu am77eti naaqettosona" yaagidosona. 2Tammanne nam77u hawaareti woosa keethaa asa ubbaa xeegidi, "Nuuni Xoossaa qaala odeyssa aggidi kathi gishanaw nuus bessenna. 3Hiza, ishato, lo77o asata, Geeshsha Ayyaananinne cinccatethan kumida laappun asata hintte giddofe doorite; nuuni entta ha oosuwas shuumana. 4Shin nuuni, nu kumetha wodiya Xoossaa woosaninne qaala tamaarsson peeshshana" yaagidosona. 5Hawaareti odida oday asa ubbaa ufayssis. Hessa gisho, ammanoynne Geeshsha Ayyaani kumida Isxifaanose, Filphoosa, Phirokoroosa, Niqaarone, Ximoona, Pharmmeenanne Ayhude ammano geli simmida Anxookiya Niqolawoosa dooridosona. 6Entta hawaareta sinthan essin, hawaareti entta bolla kushe wothidi Xoossaa woossidosona. 7Xoossaa qaalay dalggi dalggi bis. Yerusalaamen de7iya ammaneyssata tayboy dari dari bis; daro kahinetikka ammanidosona. 8Isxifaanosey aadho keehatethaaninne wolqqan kumidi asaa giddon oorathabatanne malaatata oothees. 9Aylletethafe keyida Ayhude Woosa Keetha asay Qereenappenne Iskkinddiriyappe Kilqiyafenne Iisiyappe yida issi issi asati denddidi Isxifaanosera palamidosona. 10Shin Isxifaanosey Ayyaana wolqqan odettiya cinccatethaa entti eqettanaw dandda7ibookkona. 11He wode entti, "Musenne Xoossaa I cayishin si7ida" giya worddo asata shammidosona. 12Hessada oothidi biitta cimatanne higge asttamaareta iya bolla denthidosona. Isxifaanose oykkidi Shangguwa sinthe efidosona. 13Iya bolla paydida worddo markkati, "Ha uray ha Xoossa Keethanne Muse higgiya zaari zaari cayees. 14I, 'Hayssi Naazirete Yesuusi, ha Xoossa Keethaa laallana; qassi Musey nuus immida higgiya laammana' yaagishin nuuni si7ida" yaagidosona. 15Shanggo shiiqon uttida asa ubbay Isxifaanose loythidi xeelliya wode iya som77oy kiitanchcho som77o daanees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\