Hawaareta Oosuwa 8

1Saa7oli Isxifaanose hayquwan ufayttis. He gallas Yerusalaamen de7iya woosa keethan gita goodi denddis. Hawaareti attin ammaneyssati ubbay Yihuda biittaninne Samaare biittan laalettidosona. 2Issi issi Xoossaa asati Isxifaanose moogidosona; qassi iyaw daro yeekkidosona. 3Shin Saa7oli woosa keethaa dhayssanaw koyees. Soo soo yuuyi gelidi, ammaniyaa addetanne maccasata goochchi goochchi kessidi qasho keethi gelssees. 4Laalettida ammaneyssati bida bessa ubban qaala odidosona. 5Filphoosi Samaare katamaa bidi Kiristtoosabaa asaas odis. 6Daro asay Filphoosi gidayssa si7ida wodenne I oothiya malaatata be7ida wode iya akeekidi si7idosona. 7Tuna ayyaanati waassidi daro asaappe keyidosona; qassi daro gunddatinne wobbeti bilettidosona. 8He kataman de7iya asay daro ufayttidosona. 9Shin Simoona giya issi uray he kataman de7ees. I, 'Bana gita' gidi Samaare asaa marotethan malaalisishe gam77is. 10Guuthafe gita gakkanaw de7iya asa ubbay, "Gita Xoossaa wolqqay hayssa" gidi iyabaa si77oosona. 11Daro wodeppe doomidi marotishe Samaare asaa malaalisida gisho asay iyabaa si7oosona. 12Shin Filphoosi Xoossaa kawotethaabaanne Yesuus Kiristtoosa sunthabaa addetasinne maccatas odin, entti iyabaa ammanidi xammaqettidosona. 13Qassi Simoonikka ba huu7en ammanidi xammaqettis. Filphoosara issife bida bessa ubban oosettiya gita malaatata be7idi malaalettis. 14Yerusalaamen de7iya hawaareti Samaare asay Xoossaa qaala ekkidayssa si7ida wode Phexiroosanne Yohaannisa enttako yeddidosona. 15Phexiroosinne Yohaannisi bidi, ammaneyssati Geeshsha Ayyaana ekkana mela enttaw Xoossaa woossidosona. 16Ays giikko, Samaare asati Godaa Yesuusa sunthaa xalaalan xammaqettidosonappe attin enttafe issuwa bollaka Geeshsha Ayyaani wodhdhibeenna. 17He wode Phexiroosinne Yohaannisi bantta kushiya entta bolla wothin, entti Geeshsha Ayyaana ekkidosona. 18Hawaareti bantta kushiya entta bolla wothin, enttaw Geeshsha Ayyaanay imettidayssa Simooni be7ida wode Phexiroosasinne Yohaannisas miishe ehidi, 19"Taanikka ta kushiya wothiya ubbay Geeshsha Ayyaana ekkana mela ha maata tawukka immerkketi" yaagis. 20Shin Phexiroosi iyaakko, "Neeni Xoossaa imotaa miishen shammanaw qoppida gisho ne miishey neera dhayo. 21Ne wozanay Xoossaa sinthan suure gidonna gisho new hayssan gishoy woykko qaadi baawa. 22Hiza, ha ne wozanaa iitatethaa gisho nagaraappe simma. Ne wozanan de7iya iita qofaa Xoossay atto gaana mela Xoossaa woossa. 23Gaasoykka, neeni iita qanaateninne nagara qashuwan de7eyssa taani be7ays" yaagis. 24Simooni zaaridi, "Hintte gidayssafe issoykka tana gakkonna mela taw Xoossaa woossite" yaagis. 25Phexiroosinne Yohaannisi markkattidaappenne Godaa qaala odidaappe guye Yerusalaame simmidosona. Samaaren de7iya daro gutatan Wonggelaa odidosona. 26Godaa kiitanchchoy Filphoosakko, "Denddada Yerusalaameppe Gaaza efiya bazzo biitta ogiyakko ba. He ogey dugeha baggara de7ees" yaagis. 27Filphoosi denddidi bis. Hinddeke giya Tophphiya kawees I miishe ubbaa naagiya Tophphiya asi de7ees. Ikka goynnanaw Yerusalaame bis. 28Para gaariyan uttidi, Yerusalaameppe ba biittaa simmishe nabiya Isayaasa maxaafaa nabbabees. 29Geeshsha Ayyaanay Filphoosakko, "He gaariyakko bada iya mati shiiqa" yaagis. 30Yaatin Filphoosi woxxi bidi gakkiya wode moorinnay nabiya Isayaasa maxaafappe nabbabishin si7idi, "Ne nabbabeyassi new geli?" yaagis. 31Moorinnay, "Taw odi gelssiya asi baynna waanidi gelanee?" yaagis. Baara gaariyan keyidi uttana mela Filphoosa woossis. 32Moorinnay nabbabiya maxaafaa kifiley, "I dorssada shukettanaw laagettis; Dorssa mari ba ikisiya meedeyssata sinthan si77i geyssada, ikka ba doona dooyibeena. 33I kawuyis; iyaw xillo pirddi dhays. iya de7oy ha sa7aappe qanxettida gisho iya sheeshaabaa oone odanay?" yaagees. 34Moorinnay zaaridi Filphoosakko, "Nabey odebaa odi? Babaa odiyye woykko hara asabaa odi? Taw odarkkii" yaagis. 35Filphoosi zaaridi, Xoossaa qaala he bessaafe doomidi, Yesuusabaa odiya Wonggelaa iyaw odis. 36Entti bishe haathi de7iyaso gakkidosona. Moorinnay, "Haathe hayssa be7a; ta xammaqettonna mela aybi diggii?" yaagis. 37Filphoosi iyaakko, "Neeni ne kumetha wozanaappe ammanikko dandda7aasa" yaagis. I zaaridi, "Yesuus Kiristtoosi Xoossaa Na7aa gideyssa taani ammanays" yaagis. 38Gaarey eqqana mela moorinnay kiittin, nam77ay wodhdhidi haathan gelidosona; Filphoosi iya xammaqis. 39Entti haathaafe gaxa keyida wode Godaa ayyaanay Filphoosa qopponna ekkis. Nam77antho moorinnay Filphoosa be7ibeenna, shin ba ogiya ufayttishe bis. 40Filphoosi Azaaxonan bana demmis. Qassi Qisaariya yaana gakkanaw katamatan yuuyidi Wonggelaa markkattis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\