Hawaareta Oosuwa 9

1He wode Saa7oli Godaa kaalleyssata wodhanaw manddidi kahine halaqaakko bis. 2Godaa ogiya kaalliya addetanne maccata demmiko, qachchishe Yerusalaame ehanaw, Damasqqon de7iya Ayhude Woosa Keethatas dabddaabbey xaafettana mela iya woossis. 3I bidi, Damasqqo katamaa gakkanaw matishin, qopponna saloppe wolqqaama poo7oy iya yuushuwan poo7is. 4I sa7an kunddidashin, "Saa7olaa, Saa7olaa, ays tana goodday?" giya qaala si7is. 5Saa7oli, "Godaw, neeni oonee?" yaagidi oychchis. "Taani, neeni gooddiya Yesuusa" yaagis. 6Shin Saa7oli kokkorishenne malaalettishe, "Godaw, taani ay oothana mela koyay?" yaagis. Goday iyaakko, "Denddada katamaa gela; neeni oothanaw bessiyabay yan new odettana" yaagis. 7Saa7olara ogiya biya asati aykkoka odettonna eqqi attidosona. Qaalaa si7oosona, shin oonakka be7ibookkona. 8Saa7oli kunddida bessaafe denddidi xeelliya wode iya ayfey demmonna ixxis. Hessa gisho, entti iya kushiya oykkidi kaalethidi Damasqqo gelssidosona. 9Heedzu gallas gakkanaw I xeellanaw dandda7ibeenna; aykkoka mibeenna; uyibeenna. 10Damasqqon issi Hananiya giya Yesuusa tamaarey de7ees. Goday qonccethan, "Hananiya" yaagidi xeegis. Hananey zaaridi, "Ta Godaw, hayssan de7ays" yaagis. 11Goday iyaakko, "Denddada Suure geetettiya ogiya bada, Yihuda son Saa7ola giya terseseppe yida uraa koya; Saa7oli woossees. 12Qassi Hananey gelidi, Saa7oli nam77antho xeellana mela ba kushiya iya bolla wothishin qonccethan be7is" yaagis. 13Hananey zaaridi, "Godaw, Yerusalaamen ne geeshsha asaa bolla he uray ay mela iitabaa oothidaakko taani daro asaappe si7as. 14Qassi Damasqqon ne sunthaa xeegeyssata ubbaa qachchanaw, kahine halaqati iyaw maata immidosona" yaagis. 15Shin Goday iyaakko, "Saa7oli Ayhude gidonna asaa sinthan, kawota sinthaninne Isra7eele asaa sinthan, ta sunthaa erisanawunne taw oothanaw doorettida miishe gidiya gisho neeni iyaakko ba. 16Ays giikko, ta sunthaa gisho I ay mela waaye ekkanaw bessiyako taani iya bessana" yaagis. 17Hananey bidi, soo gelidi, ba kushiya Saa7ola bolla wothidi, "Ta ishaa Saa7ola, neeni yaa ogiyan new benttida Godaa Yesuusi, neeni xeellana melanne Geeshsha Ayyaanan kumana mela tana kiittis" yaagis. 18Ellesidi, Saa7ola ayfiyaappe issi poqo melabay wodhdhin, Saa7oli nam77antho xeellis. Qassi denddidi xammaqettis. 19Kathi midi xaalidi, Damasqqon de7iya ammaneyssatara guutha gallas gam77is. 20Ellesidi Saa7oli, "Yesuusi Xoossaa Na7a" yaagidi Damasqqon de7iya Ayhude Woosa Keethatan qaala tamaarssis. 21Hessa si7ida ubbay malaalettidi, "Hayssi Yerusalaamen Yesuusa sunthaa xeegeyssata qachcheyssa gidenneyye? Qassi haa yiday entta qachchidi, kahine halaqata sinthe efanaassa gidennee?" yaagidosona. 22Shin Saa7oli qaala odon minni minni bis. Yesuusi, I Kiristtoosa gideyssa qonccisidi odida gisho Damasqqon de7iya Ayhudeti iyaw zaariyaba dhayidosona. 23Daro gallasappe guye Ayhudeti shiiqidi, Saa7ola wodhanaw zorettidosona. 24Shin Ayhudeti bana wodhanaw qoppidayssa Saa7oli si7is. Entti iya wodhanaw qammanne gallas katamaa penggiyan naagoosona. 25Shin iya tamaareti iya qamma efidi, gimbbe dirssaa maskkotiyara daachchora wodhisidosona. 26Saa7oli Yerusalaame gakkida wode ammaneyssatara gahettanaw koyis. Shin I Kiristtoosa ammanidayssi enttaw tuma daanonna ixxin iyaw yayyidosona. 27Shin Barnnabaasi Saa7ola hawaaretakko efis. Ogen Goday waanidi qonccidaakkonne haasayisidaakko, qassi Saa7oli Damasqqon Yesuusa sunthan yayyonna waattidi qaala odidaakko enttaw geeshshidi odis. 28Saa7oli Yerusalaamen yuuyidi Godaa sunthan yayyonna qaala odishe, hawaaretara issife de7is. 29Qassi Saa7oli Girike qaala haasayaa Ayhudetara odettishe palamees. Shin entti iya wodhanaw koyidosona. 30Ammaniya asati hessa si7idi, Saa7ola Qisaariya efidi Terseese yeddidosona. 31Yihudan, Galiilaninne Samaare ubban de7iya woosa keethati sarotethaan de7idosona. Qassi minnidosona; Godaas yayyishe Geeshsha Ayyaana minthethuwan dari dari bidosona. 32Phexiroosi biitta ubbaa yuuyishe Liidan de7iya ammaniyaa asatakko gakkis. 33Yan hosppun laythi kumethi gunddidi arssan zin77idi de7iya Eeniya giya addiya demmis. 34Phexiroosi, "Eeniya, Yesuus Kiristtoosi nena pathana; denddada ne hiixa dentha" yaagis. Ikka ellesidi denddi eqqis. 35Liidaninne Saaronan de7iya asa ubbay Eeniya be7idi, Godaakko simmidosona. 36Yoophe kataman issi Xaabito giya ammaniyaara de7awusu. (Xaabito guussay gen77e guussu) Iya ba de7ida wode ubban lo77obaa oothashenne manqota maaddashe de7asu. 37He wode iya harggada hayqqin, asay I ahaa meeccidi, pooqiya bolla kessidi zin77isidosona. 38Liidi Yoophes mata. Ammaneyssati Phexiroosi Liidan de7eyssa si7idi, "Hayyana nuukko ellessada ya" yaagiya kiitaa nam77u asata bolla iyaakko kiittidosona. 39Hessa gisho, Phexiroosi denddidi, enttara bis. Yaa gakkin, pooqiya bolla de7iya kifiliya iya gelssidosona. Am77eti Phexiroosa yuushuwan eqqidi yeekkishe Dorqqa enttara paxa de7ashe oothida qamisetanne afilata ubbaa Phexiroosa bessidosona. 40Phexiroosi entta ubbaa kare kessidi, gulbbatidi Xoossaa woossis. Qassi ahaako simmidi, "Xaabite, dendda" yaagis. Xaabita ba ayfiyaa dooyada Phexiroosa be7ada, dendda uttasu. 41Phexiroosi iyo ba kushiyan maaddidi denthi essis. Hessafe guye, ammaneyssatanne am77eta xeegidi, denddidaaro entta sinthe shiishis. 42Ha oday Yoophe katama ubbaa gakkis. Daro asay Godaa ammanidosona. 43Phexiroosi Yoophen Simoona giya galbba haasheyssa son daro gallas gam77is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\