Qolaasiyasa 1

1Xoossaa shenen Kiristtoosi Yesuusa hawaare gidida Phawuloosinne nu ishaa Ximotiyoosi, 2Qolaasiyasa kataman de7iya Kiristtoosan geeshshatasinne ammanettida asaas xaafida kiitaa. Xoossaa nu Aawappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 3Nuuni hinttew woossiya wode Xoossaa nu Godaa, Yesuus Kiristtoosa Aawa ubba wode galatoos. 4Nuuni Kiristtoos Yesuusan de7iya hintte ammanuwanne geeshshata ubbaas de7iya hintte siiquwa si7ida. 5Hessa hintte oothiday hintte ufayssay salon hinttew naagettida gishossa. Hintte tuma kiitta gidida Wonggelaa koyro ammanida wode he ufayssaa si7ideta. 6Hintte he Wonggelaa si7ida wodenne Xoossaa aadho keehatethaa tumaa shaakki erida wodeppe doomidi hintte giddon haanidayssada biitta ubban diccishenne ayfishe de7ees. 7Hintte hessa nuura issife Kiristtoosas oothiya ammanettida, dosettida Ephafirappe tamaarideta. 8I hessa bolla gujjidi Ayyaanay hinttew immida siiquwabaa nuus odis. 9Hessa gisho, nuuni hinttebaa si7ida gallasaappe doomidi, Xoossay ba sheniya hinttena bessana melanne, Geeshsha Ayyaanay immiya eratethaaninne cinccatetha ubban hinttena kunthana mela ubba wode hinttew Xoossaa woossos. 10Hessadakka, Goday koyeyssada hintte daana mela, ubba wode iya ufayssana mela, lo77o ooso ubban hintte ayfe ayfana melanne Xoossaa aathi erishe diccana mela Xoossaa woossos. 11Xoossaa bonchcho wolqqay hintte ubbabaa genccanaadanne dandda7anaada ba minotethaa immidi hinttena ufaysso. 12Qassi geeshshata poo7o kawotethaa laattana mela hinttena oothida Aawa galatite. 13I nuna dhuma wolqqaafe ashshidi ba dosiya na7aa kawotethaako ehis. 14Iyan wozettidi iya suuthan nagara atotethi demmida. 15Kiristtoosi benttonna Xoossaas tuma leemiso. I medhetetha ubbaafe bayra. 16Ubbabay iya baggara medhettis. Benttiyabatinne benttonnabati, wolqqatinne godati, haareyssatinne maata aawati, saloninne sa7an de7iya ubbay iyawunne iya baggara medhettis. 17I ubbabaappe kase de7ees. Ubbabay iyan ba bessan bessan oykettidi de7ees. 18I ba asatethi gidida woosa keethas huu7e. I ubbaafe bolla gidanaw hayqoppe denddon sinthenne bayra. 19Xoossay ba kumetha Xoossatethaara iyan daanaw koyis. 20Qassi masqaliya bolla gussida ba na7aa suuthan sarotethi medhdhidi saloninne sa7an de7iya ubbaa iya baggara baara sigethis. 21Hayssafe kase hintte qofaa iitatethay hinttena Xoossaafe shaakkisinne iyara morkke oothis; hintte oosoykka iita. 22Shin ha77i Kiristtoosi ashon hayqqida hayquwa baggara Xoossay hinttena baara sigethidi, geeshshata, borey baynnayssatanne xillota oothis. 23Hinttee, hintte ammanuwan qaaxxonna minnidinne xaphphidi daanaw bessees. Hintte Wonggelaa qaalaa si7ida wode ekkida ufayssaa minthi oykkite. He Wonggelay hintte si7idayssanne biitta ubban sabbakettidayssa. Ta, Phawuloosikka ha Wonggelaas oosanchcho gidas. 24Taani hintte gisho ha77i ekkiya waayan ufayttays. Kiristtoosi iya asatethi gidida woosa keethaas ekkida waaya taani ta ashuwan polays. 25Xoossaa qaalaa hinttew polada odana mela taw imettida maatan woosa keethaas oosanchcho gidas. 26Ha qaalay kase aadhdhida wodiyan yeletethaa ubbaafe geemmidi de7is. Shin ha77i Xoossay ha xuuraa ammaniyaa ubbaas qonccisis. 27Xoossay Ayhude gidonna asaa giddon ha xuuraa bonchcho duretethaa qonccisis. Ikka bonchcho ufayssi gidida hintte giddon de7iya Kiristtoosa. 28Hessa gisho, issi issi asi Kiristtoosan kumetha asi oothidi shiishanaw cinccatetha ubban asaa tamaarssoninne zoren Kiristtoosabaa sabbakoos. 29Xoossay ba gita wolqqan tanan oothiya gisho ha77i gakkanaw iya wolqqan baaxetaysinne daaburays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\