Qolaasiyasa 2

1Ta hinttewunne Loodoqiya kataman de7iya asaas, hessadakka tana ayfen be7iboonna asa ubbaas ay mela baaxetiyakko hintte erana mela koyays. 2Ta baaxetiya gaasoykka entti bantta wozanan minnidi, siiqon qashettidi, polo gidida kumetha akeeka duretethaa demmidi Xoossaa xuuraa Kiristtoosa erana melassa. 3Iyan Xoossay minjjida eraynne cinccatetha ubbay de7ees. 4Ta hessa oonikka hinttena cimo qaalan balethonna mela koyada gays. 5Ta hinttefe haakkada de7ikkoka ayyaanan hinttera de7ays. Hintte duussaa maaranne Kiristtoosa hintte minnidi ammaneyssa be7ada ufayttays. 6Hintte Godaa Kiristtoos Yesuusa ekkidayssada iyan de7ite. 7Iyan xapho yeddite; iyan keexettite. Hintte tamaaridayssada ammanon minnite; Xoossaas kumidi palahida galataa immite. 8Kiristtoosappe gidonnashin asa woganinne ha alamiya coo wogan katida timirttiyaninne asappe yida eratethan oonikka hinttena cimmi balethidi di77onna mela naagettite. 9Xoossaa Xoossatethay Kiristtoosa asatethan kumethi de7ees. 10Hintteka maatasinne wolqqa ubbaas huu7e gidiya Kiristtoosan kumideta. 11Hintte Kiristtoosa ammanidi qaxxarettideta. Hessika asa kushen gidonnashin hinttena iita hanotethaafe diggiya Kiristtoosan oosettida qaxxaretethi. 12Hintte xammaqettida wode Kiristtoosara issife moogettidi, Kiristtoosa hayqoppe denthida Xoossaa wolqqaa ammanidi, Kiristtoosara issife denddideta. 13Hinttee, hintte nagaraa gishonne hintte ceega asatethaa qaxxarettonna gisho hayqqidi de7ishin, Xoossay hintte nagaraa atto gis. Kiristtoosara hinttew de7o immis. 14I nuna mootiyanne nuura eqettiya, nu bolla xaafettida acuwa daakkidi masqaliya bolla dhishidi ogeppe diggis. 15Kiristtoosi wolqqatanne maatata masqaliyan xoonidi, entta ola danccuwa bilisidi, di7ettida asada oothidi entta qonccen yuushshidi bessis. 16Hessa gisho, miyaban woykko uyaaban, baale gallas woykko ageeni xeeriya qammaa bonchchon oonikka hintte bolla pirddofo. 17Hayssati sinthafe yaanaw de7iyabatas eesho, shin tumay Kiristtoosaa. 18Qoodheppe qommo ashkketethaninne kiitanchcho goynnon ceeqettiya oonikka hinttena hintte woytuwappe ashshofo. Hessa mela asi ba be7ida qonccethan nashettishe ba asho qofan coo otorttees. 19Hessa mela asaas huu7e gidida Kiristtoosara gahetethi baawa. I asatetha ubbaa shayaninne kesson keson gathi oythidi muzidi dichchees. Xoossay hessa mela ogen asatetha ubbaas dichchi immees. 20Hintte Kiristtoosara hayqqidi ha alamiya haariya ayyaanata wolqqaafe la77a keyideta. Yaatin, ays shaakettonna asada gididi ha wogatas haretetii? 21Ha wogati, "Oykkofa; laaccofa; bochchofa" geetetteyssata. 22Ha ubbay asa woganne timirtte gidiya gisho ooso bolla pee7idaappe guye dhayana. 23Ha kiitati bonchchonne cinccatethi daanidi benttanaw dandda7osona. Ha wogati Xoosse daro dosisiyaba, ashkkenne hintte asatethaa haarisiyabaa daanosona, shin nu iita amotetha bolla wolqqi enttaw baawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\