Qolaasiyasa 3

1Hiza, hintte Kiristtoosara hayqoppe denddidayssada, Xoossaafe ushachcha baggan uttida Kiristtoosi de7iya bessan, salon de7iyabata koyite. 2Salon de7eyssata bolla hintte qofaa wothiteppe attin sa7an de7iyabata bolla wothofite. 3Hintte hayqon shaakettida mela ha alamiyappe shaakettideta. Hintte de7oy Kiristtoosara issife Xoossan geemmis. 4Hinttew de7o gidida Kiristtoosi qoncciya wode he wode hintteka iyara bonchchon qonccana. 5Hessa gisho, hinttenan de7iya alame amota wodhite. Hessatikka laymatethi, tunatethi, laymatanaw amotethi, eeqa goynno mela gidida uuzetethi. 6Hayssata gaason Xoossaa hanqoy kiitettonna asaa bolla yaana. 7Hintteka kase he iita ogiyan biya asaa gidon de7ishe hayssata oothideta. 8Ha77i hintte hessata oothofite. Qassi hanqo, ixo, kachchi, zigirssinne borsso oda hinttefe diggit. 9Ceega asatethaa iya oosuwara hinttefe qaarida gisho issoy issuwas worddotoppite. 10Xoossaa medho daaniya, eratethan laamettida ooratha asatethaa ma77ite. 11Ha ooratha medhetethan, Girike asi woykko Ayhude asi, qaxxarettiday woykko qaxxarettonnay, Barbaare asi woykko Iskute asi aylley woykko womaannoy baawa. Kiristtoosi ubbaa; I ubban de7ees. 12Hessa gisho, Xoossan doorettida asada geeshshatanne dosettidayssata gididi, maarotethaa, keehatethaa, ashkketethanne dandda7a ma77ite. 13Issoy issuwa dandda7ite. Oonikka ba laggiyan qohettidabay de7ikko iyaw atto go. Goday hinttew atto gidayssada hintteka wolis atto giite. 14He ubbaa bolla ubbabaa issife shiishidi qachchiya siiqo ma77ite. 15Xoossay hinttena issi asi oothidi xeegiday, sarotethas gidiya gisho Kiristtoosa sarotethay hintte wozanaa haaro. 16Kiristtoosa qaalay hintte wozanan kumidi de7o. Cinccatetha ubban issoy issuwa tamaarssitenne zorite. Mazmuren, sabaninne ayyaana yethan Xoossaa wozanappe galatishe yexxite. 17Xoossaa Aawa Yesuusa baggara galatishe hintte odettiyabaa woykko oothiyabaa ubbaa Godaa Yesuusa sunthan oothite. 18Machcheto, ammaniyaa asaas bessiyabaa gidiya gisho hintte azinatas haarettite. 19Azinatoo, hintte machcheta siiqite; enttaw iitoppite. 20Nayto, hinttena yelidayssatas ubbaban kiitettite; hessi Godaa ufayssiyabaa. 21Aawato, hintte nayti ufayssi qanxonna mela entta camethofite. 22Aylleto, sa7an hinttew goda gididayssatas ubbaban kiitettite. Godaa bonchchishe suure wozanappe kiitettidi entta ufayssiteppe attin asi be7o gidi oothofite. 23Hintte oothiya ooso ubbaa asas gidonnashin Godaas oothiya mela wozanappe oothite. 24Godaappe laata woyto oothidi hintte ekkeyssa erite; hintte Godaa Kiristtoosa haggaazeeta. 25Xoossay asa som77o be7idi pirddonna gisho oonikka iita ooso oothiko ba iita oosuwa gisho zaaro ekkana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\