Qolaasiyasa 4

1Godato, hinttewuka qassi salon Goday de7eyssa eridi, hintte aylletas xillotethaninne issuwa issuwafe shaakkonna koshshiyabaa oothite. 2Xoossaa barkkidi galatishe qanxonna woossite. 3Xoossay ba qaalas pengge dooyana melanne taani hessa gaason qashon de7iya Kiristtoosa xuuraa awaajjana mela nuuskka woossite. 4Qassi takka besseyssada qaala qonccisada odana mela taw Xoossaa woossite. 5Injjetiya wode ubbaa go7ettishe ammanonna asaa matan cinccatethan de7ite. 6Hintte asa ubbaas koshshiya zaaro imo erana mela hintte oday ubba wode aadho keehatethan kumidayssanne maxineda mal77iyabaa gidanaw bessees. 7Nu siiqo ishay Tikiqoosi, taara issife Godaa oosuwan aylle gidida, ammanettiya oosanchchoy, ta de7uwabaa hinttew odana. 8Taani iya hintteko kiittiday, nu waanidi de7iyakko hinttew odidi hinttena minthethana melassa. 9Anasmoosi, ammanettiya siiqo ishay, hintte baggay, iyara hintteko bees. Entti hayssan haniyaba ubbaa hinttew odana. 10Taara qashettida Arisxirokoosinne Barnnabaasa ishaa na7ay Marqqoosi, hinttena saro yaagosona. Ta hinttew kase odidayssada Marqqoosi hintteko biikko iya mokkite. 11Yesuusa giya Yasxxoosi hinttena saro saro yaagees. Xoossaa kawotethaa gisho taara oothiya asata giddofe Ayhude gididayssati ha heedzata; entti tana daro minthethidosona. 12Hintte baggay, Kiristtoos Yesuusa aylley, Ephafiri hinttena saro saro yaagees. I hintte Xoossaa sinthan minnidi eqqanaadanne Xoossaa sheniya eridi polana mela ubba wode Xoossaa hintte gisho woossees. 13I hintte gishonne Loodoqiyaninne Hirapoolisa kataman de7iya asaa gisho daro daaburidayssa ta markkattays. 14Nu siiqo ishay dottorey Luuqaasinne Deemasi, hinttena saro saro yaagosona. 15Loodoqiyan de7iya nu ishatas, Nimfaasinne I keethan shiiqiya asaas nu sarothuwa odite. 16Ha dabddaabbiya hintte nabbabidaappe guye, Loodoqiya woosa keethan nabbabisite. Hintteka Loodoqiya woosa keethay hinttew yeddiya dabddaabbiya nabbabite. 17Qassi Arkkiphaasa, "Goday new immida oosuwa polanayssa dogoppa" yaagidi qofisite. 18Taani, Phawuloosi, ha sarothuwa ta kushen xaafas. Ta qashuwa qoppite. Xoossaa aadho keehatethay hinttera gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\