Efesoona 1

1Xoossaa shenen Kiristtoos Yesuusa hawaare gidida Phawuloosappe, Efesoonan de7iya geeshshatasinne Kiristtoos Yesuusa ammaneyssatas xaafettida kiitaa. 2Xoossaa nu Aawappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe aadho keehatethaynne sarotethay hinttew gido. 3Salon de7iya ayyaana anjjo ubban Kiristtoosa baggara nuna anjjida, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aaway, Xoossay galatetto. 4Nuuni iya sinthan geeshshatanne borey baynnayssata gidana mela Xoossay alamey medhettanaappe kase Kiristtoosa baggara ba siiquwan nuna dooris. 5Xoossay ba sheniyan ba dosidayssada Yesuus Kiristtoosa baggara nuna ba nayta oothanaw kasetidi qoppi wothis. 6Xoossay ba siiqiya Na7aa baggara nuus coo immida aadho keehatethay bonchchettana mela hessa oothis. 7Xoossaa aadho keehatethaa duretethaada Kiristtoosa suuthan wozettidi nagara atotethaa demmida. 8Ba aadho keehatethaa cinccatethaninne eratethan kunthidi nuus immis. 9Xoossay ba dosidayssada Kiristtoosa baggara iya sheniya xuuraa nu erana mela oothis. 10Wodey gakkiya wode Xoossay polanaw qoppida qofay, saloninne sa7an de7iya medhetetha ubbay Kiristtoosappe garssan gidana melassa. 11Ubbabaa ba sheniyada oothiya Xoossay, kasetidi ba qoppi wothidayssada Kiristtoosa baggara nuuni iyabaa gidana mela nuna dooris. 12Hessa I oothiday, Kiristtoosan ufayssi wothidi naagon koyro gidida nuuni Xoossaa bonchchuwa galatan qonccisana melassa. 13Hintteka hintte atotethaa Wonggelaa, hessika tuma qaala si7ida wode Kiristtoosa ammanideta. Xoossay hinttew immana gida Geeshsha Ayyaanan hintte attamettideta. 14Xoossaa bonchchoy galatettana mela Xoossay ba asaa wozana gakkanaw Geeshsha Ayyaana nuus oythu oothidi immis. 15Hessa gisho, Godaa Yesuusa hintte ammaneyssanne geeshshata ubbaa hintte siiqeyssa ta si7ida wode 16ta woosan hinttena qoppashe hintte gisho Xoossaa galateyssa aggabikke. 17Godaa Yesuus Kiristtoosa Xoossay, bonchcho Aaway, Xoossaa hintte aathi eranaada cinccatethaanne qonccetha ayyaana hinttew immanaada taani Xoossaa woossays. 18Xoossay hinttena xeegida ufayssaynne geeshshati laattiya bonchcho laatay ay mela darookko hintte erana mela Xoossay hintte wozana ayfiyaa dooyana mela taani Xoossaa woossays. 19Qassi iya ammaniyaa nunan oothiya iya wolqqay ay mela aadhdhida giteekko hintte erana mela woossays. He wolqqay xoonettonanne daaburonna wolqqaa. Ha nunan de7idi oothiya wolqqaynne, 20Kiristtoosa hayqoppe denthidi, salon Xoossaafe ushachcha baggara utisida gita wolqqay issino. 21Iya sunthay, ayseyssatappenne maata aawatappe, haareyssatappenne godatappe, bolla gididi ha alamiya xalaalan gidonnashin sinthafe yaana alamiyankka hara sunthata ubbaafe dhoqqa. 22Xoossay ubbaa Kiristtoosa tohuwappe garssan haarisis; qassi woosa keethan ubbaban Goda gidana mela iya shuumis. 23Woosa keethay Kiristtoosa kumethi oothiya iya asatethaa. Medhetethay de7iya bessa ubban Kiristtoosi ba huu7en ubbabaa kuntheyssa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\