Efesoona 2

1Hayssafe kase hinttee, hintte nagaraanne hintte qohuwa gaason hayqqidayssata. 2He wode hintte ha alamiya iita ogiya kaallideta. Carkkuwa bolla de7iya ayyaana wolqqata halaqaasinne ha77ika Xoossaas kiitettonna asaa haariya ayyaanas kiitettideta. 3Nu ubbayka kase he asata giddon nu asho amuwaanne nu wozanaa sheniya kaallidi de7ida. Nukka harata mela nu medhetethan Xoossaa hanquwa ekkanaw de7eyssata. 4Shin Xoossaa gita maarotethaafenne nuus de7iya gita siiquwappe denddidayssan, 5hari attoshin nuuni nu qohuwan hayqqidi de7ishin Kiristtoosa baggara nuus de7o immis. Hintteka attiday Xoossaa aadho keehatethaana. 6Xoossay nuna Kiristtoosara issife hayqoppe denthidi salo sohuwan iyara issife wothis. 7I hessa oothiday, Kiristtoos Yesuusa baggara nuus qonccisida ba keehatethaanne zawi baynna ba aadho keehatetha duretethaa yaana laythan nuna bessanaassa. 8Hintte aadho keehatethan ammanon attideta. Hessika, Xoossaa imotappe attin hintte ooson benttidabaa gidenna. 9Oonikka ceeqettonna mela atotethay benttiday ooson gidenna. 10Nuuni Xoossaa medhetethi; I nuus kasetidi giigisi wothida lo77o oosota oothana mela Kiristtoos Yesuusa baggara oorathi medhettida. 11Hessa gisho, hinttenoo yeletan Ayhude gidonnayssato, Ayhudeti banttaw asa kushen qaxxarettidi, hinttena qassi qaxxarettiboonayssata gidi xeegeyssa akeekite. 12He wode hintte Kiristtoosappe shaaketti de7idayssa, Isra7eele asaas allaga gididi de7idayssa, Xoossaa ufayssa qaalappe haakkidi de7idayssanne ha alamiyan ufayssinne Xoossi baynna de7idayssa akeekite. 13Shin hintte kase haakkidi de7idayssati, ha77i Kiristtoos Yesuusan de7idi Kiristtoosa suuthan mata shiiqideta. 14Kiristtoosi nu sarotethaa; I Ayhudenne Ayhude gidonna asaa timidi, nam77aa shaakki wothida morkketetha godaa laallis. 15I banan ha nam77u zaretappe issi ooratha ase medhdhidi, higgiya iya kiitaranne wogatara issife ba asatethan dhayssidi sarotethi immis. 16Kiristtoosi masqaliya bolla hayqqidi morkketethaa dhayssis; qassi nam77u zareta issi asatethi oothidi Xoossaara sigethis. 17Kiristtoosi yidi, Xoossaafe haakkidi de7iya hinttew, qassi matidi de7iya enttaw sarotetha Wonggelaa odis. 18Nu ubbay iya baggara issi Ayyaanan Aawa sinthe shiiqanaw dandda7os. 19Hizappe hintte allaga woykko imathe gidekketa, shin hintte ha77i geeshshata biittaa asinne Xoossaa soo asi. 20Hintte hawaaretinne nabeti baasida baasuwa bolla keexettideta. Godaa xaphuwa minthiya shuchchay Kiristtoos Yesuusa. 21Iyan keetha ubbay issife oykettidi Godan geeshsha Xoossa keethi gidanaw diccees. 22Hintte qassi Xoossay ba Ayyaanan de7iya keethi gidanaw Kiristtoosan issife keexetteta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\