Efesoona 3

1Hessa gisho, taani, Phawuloosi, Ayhude gidonna hintte gisho Kiristtoos Yesuusan qasho asi gidas. 2Ta hinttena maaddana mela Xoossay ba aadho keehatethan taw immida ha oosuwabaa hintte loythi si7ideta. 3Ta hinttew kase qanthan xaafidayssada Xoossay ba xuuraa qonccethan taw qonccisis. 4Ta xaafidayssa hintte nabbabiya wode Kiristtoosa xuuraa ta ay mela eridaakko hintte akeekanaw dandda7eeta. 5Ha xuuray geeshsha hawaaretasinne nabetas ha77i Ayyaana baggara qonccidayssada beni wode asaas hessada qonccisibeenna. 6Xuuray hayssa: Ayhude gidonna asay Wonggelaa baggara Isra7eeletara issife Xoossaa anjjuwaa laattoosona. Isra7eeletara issi keetha asi gidoosona; Kiristtoos Yesuusa baggaara Xoossaa ufayssa qaala ekkoosona. 7Xoossay ba oothiya wolqqaa baggara taw immida aadho keehatethan ha Wonggelas oosanchcho gidas. 8Taani geeshshata ubbaafe laafa gidikkoka Ayhude gidonna asaas zawi baynna Kiristtoosa duretethaa Wonggelaa odana mela ha aadho keehatethay taw imettis. 9Qassi kase wodiyan ubbaa medhdhida Xoossan qosettidi de7iya xuuras, Xoossaa qofay aybeekko qonccisanaw aadho keehatethay taw imettis. 10Xoossay hessa oothiday ha77i wodiyan woosa keetha baggara salo sohuwan de7iya halaqatasinne haareyssatas ba dumma dumma qonccethaa erisanaassa. 11Xoossay ba merinaa qofaa nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggara polanaw hessa oothis. 12Nu ammanon yashshi baynna Xoossako shiiqana mela Kiristtoosi nuus minotethinne la77atethi immis. 13Taani hintte gisho waaye ekkiya gisho hintte ta waayan yeellatonnaada hinttena woossays; taani hintte bonchchuwas waayettays. 14Taani aawa sinthan gulbbatada woossey hessa gishossa. 15Saloninne sa7an de7iya issi issi soo asay iyan sunthettees. 16Xoossay ba bonchcho duretethaafe hintte garssa asatethaa minthiya wolqqaa ba Ayyaana baggara immana mela hinttew woossays. 17Qassi ammanon Kiristtoosi hintte wozanan daana melanne hintte siiqon xapho yeddidi minnidi daana mela woossays. 18Hessadakka, Kiristtoosa siiqoy ay mela dalggeko, adusseeko, dhoqqekonne ciimmooko geeshshata ubbaara eriya wolqqaa hintte akeekana mela woossays. 19Eratethaafe aadhdhiya Kiristtoosa siiquwa hintte erana mela qassi de7o immiya Xoossaa wolqqan hintte kumana mela ta woossays. 20Hiza, nu giddon oothiya ba wolqqaa baggara nuuni woosseyssafe woykko qoppeyssafe aathidi oothanaw dandda7iya Xoossaas, 21woosa keethaninne Kiristtoos Yesuusan wode ubban merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoy gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\