Efesoona 4

1Hiza, Godaa gisho qashettida taani, hintte xeegettida xeessas bessiya de7o daana mela hinttena woossays. 2Hintte ubba wode aadanne hayo gidite; issoy issuwa dandda7itenne siiqon de7ite. 3Sarotethan qashettidi Ayyaanay immiya issifetethaa naaganaw minnite. 4Xoossay hinttena xeegida wode issi ufayssas xeegidayssada issi asatethinne issi Ayyaani de7ees. 5Issi Goday, issi ammanoynne issi xinqqatey de7ees. 6Ubbaafe bolla gidida, ubbaa baggara oothiyanne ubbaa giddon de7iya issi Xoossay, ubbaa Aaway de7ees. 7Shin Kiristtoosi immanaw koyidayssada nu issoy issoy dumma dumma imota ekkida. 8Hessa gisho, Xoossaa qaalay, "I pude keyida wode di7ettida darota baara ekkidi bis; asaaskka imotaa immis" yaagees. 9Yaatin, "Pude keyis" guussay woy guussee? I koyro duge, sa7aa ziqqa bessaa wodhdhis guussu gidonna ixxiko ay gussee? 10Ha duge wodhdhidayssi, ubba bessan benttanaw ubbaafe dhoqqa saluwa keyidayssi iya. 11I issota issota hawaareta, issota issota nabeta, issota issota Wonggela sabaaketa, issota issota woosa keethi heemmeyssata, issota issota asttamaareta oothidi immis. 12I hessa oothiday Kiristtoosa asatethi gidida woosa keethi dichchanawunne ammaniyaa asaa Xoossaa oosos giigisanaassa. 13Hessadakka, nu ubbay Xoossaa Na7aa eridi ammanon benttiya issifetethaakko gakkidi, Kiristtoosa ayyaana de7uwa kumethaa gakkidi diccana melassa. 14Hizappe guye, asaa gene cimon giigida balethiya worddo timirtte carkkoninne hobben gedenne haa kuullo kaa7iya nayta mela gidanaw bessenna. 15Shin nuuni tumaa siiqon odishe asatethaas huu7e gidiya Kiristtoosara de7iya issifetethaa gujji gujji dichchoos. 16Kumetha asatethay Kiristtoosa bolla zemppees qassi dumma dumma asatetha billiteti issoy issuwara oykettidi uttis. Issi issi asatetha kifiley ba oosuwa oothiya wode kumetha asatethay siiqon diccees. 17Hessa gisho, taani hayssa hinttew Godaa sunthan odaysinne markkattays. Go77i baynna qofaa qoppiya Ayhude gidonna asatada de7oppite. 18Entta qofay dhumis; bantta wozanaa muumisidosona. Entti eratetha dhayoninne ixxas gidi Xoossay immiya de7uwappe haakkidosona. 19Entti yeella giyabaa erokkonna; entti laymatethas banttana aathi immidosona; qassi tunabaa ubbaa guye goonna oothoosona. 20Shin hintte Kiristtoosa eriday hessa mela ogen gidenna. 21Iyabaa tuma si7ideta. Qassi Yesuusan de7iya tumaa mela iyappe tamaarideta. 22Hintte kase de7iya de7o ogiya aggite. Qassi ba cimmiya amon dhaya hintte ceega asatethaa diggite. 23Hintte wozanaa qofan ooraxite. 24Tuma xillotethaninne geeshshatethan Xoossaa leemison medhettida ooratha asatethaa ma77ite. 25Hiza, worddo odettofite. Nuuni ubbay Kiristtoosa asatethaa billiteta gidiya gisho asa ubbaara tuma odettite. 26Hanqettite, shin hintte hanquwan nagara oothofite. Hintte hanqeti de7ishin awi wullofo. 27Xalahes besse immofite. 28Kaysiya uray hizappe guye kaysotoppo. Shin manqota maaddiyabay iyaw daana mela ba kushen lo77obaa ootho. 29Hintte doonappe iita qaali keyoppo. Shin si7eyssata go77ana melanne harata minthethiya koshshiya lo77o qaali hintte doonappe keyo. 30Xoossay hinttena woziya gallasaas hinttena attamidi wothida Xoossaa Ayyaana azzanthofite. 31Cametethi, yilo, hanqo, waaso, cashshenne iita ubbaa hinttefe haassite. 32Aathidi issoy issuwas keehanne qadhetteyssata gidite. Xoossay Kiristtoosa baggara hinttew atto gidayssada hintteka wolis atto giite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\