Efesoona 5

1Hiza, Xoossay dosiya naytada iya daanite. 2Kiristtoosi nuna dosidi bana nu gisho Xoossaas sawiya imonne yarshsho oothidi immidayssada hintteka siiqon de7ite. 3Shin laymatethi, tunatethinne uuzetethi ammaniyaa asaas bessonna gisho hintte giddon ubbaraka si7ettofo. 4Xoossaa galatiteppe attin yeellayabaynne eeya odi woykko qidhey hinttew bessonna gisho hintte giddon ubbaka de7oppo. 5Hayssa erite; oonikka laymatey woykko tunabaa oothey woykko uuzettey Kiristtoosa kawotethaanne Xoossaa kawotethaa laattanaw dandda7enna. Uuzetethi eeqa goynno mela. 6Hayssata gaason Xoossaa hanqoy kiitettonna asaa bolla yaana gisho oonikka hinttena pathonna odan cimmofo. 7Hessa mela asaara issifetethi oothofite. 8Kase hintte dhuman de7ideta, shin ha77i Godaa baggara poo7on de7eeta. Hiza, poo7o asada poo7on simerettite. 9Poo7oy lo77otethi, xillotethinne tumatethi ayfees. 10Godaa ufayssiyabaa oothanaw koyite. 11Go77i baynna dhuma ooso qonccisiteppe attin iyara issifoppite. 12Entti geeman oothiya oosuwa hari attoshin odanawukka yeellayees. 13Shin ubbabay poo7on keyaa wode qonccen benttees. 14Poo7oy ubbabaa qonccen bessees. Hessa gisho, "Neno dhiskkeysso barkka; hayqoppe dendda; Kiristtoosi ne bolla poo7ana" yaagettis. 15Hiza, hintte waanidi de7iyakko akeeki be7ite. Cinccata giditeppe attin eeyata gidoppite. 16Laythay iita gidiya gisho injjetiya wode ubbaa go7ettite. 17Hessa gisho, Godaa sheney aybeekko akeekiteppe attin eeyoppite. 18Geeshsha Ayyaanan gallas gallas kumiteppe attin dhayokko hinttena kaalethiya gisho woyne ushshan mathottofite. 19Mazmuren, sabaninne ayyaana yethan, issoy issuwara odetite. Qassi hintte wozanan zammarishenne sabbishe Godaa galatite. 20Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunthan ubba wode Xoossaa Aawa ubbabaas galatite. 21Kiristtoosa bonchchuwas gidi issoy issuwas haarettite. 22Machcheto, Godaas haaretteyssada hintte azinatas haarettite. 23Kiristtoosi woosa keethaas huu7e gideyssada azinikka ba machchees huu7e. Qassi Kiristtoosi ba asatethi gidida woosa keethaa ashsheyssa. 24Shin woosa keethay Kiristtoosas haaretteyssada machcheti bantta azinatas ubbaban haarettanaw bessees. 25Azinatoo, Kiristtoosi woosa keethaa dosidi bana iw immidayssada hintteka hintte machcheta dosite. 26I woosa keethaa ba qaala baggara haathan meeccidi geeshshis. 27Kiristtoosi woosa keethaa qiti woykko som77o tuussi woykko hessa melabay baynna I kumetha bonchchuwara geeshshinne borettonnaaro oothidi baakko shiishanaw koyidi hessa oothis. 28Hessadakka, azinati banttana doseyssada bantta machcheta dosanaw bessees. Ba machchiw doseyssi bana dosees. 29Bana ixxiya asi oonikka baawa, shin Kiristtoosi woosa keethaas ootheyssada ba asatethaa muzeesinne naagees. 30Nuuni Kiristtoosa asatethaa billiteta. 31Xoossaa qaalay, "Hessa gisho, asi ba aawanne ba aayiw aggidi, ba machcheera issife daana; entti nam77ayka issi asho gidana" yaagees. 32Hayssi gita xuura, shin taani hessa Kiristtoosabaanne woosa keethabaa leemiso oothada odays. 33Gidoshin, hintte issoy issoy hintte machcheta hinttee, hinttena doseyssada dosite. Issi issi machcha ba azinaa bonchchanaw bessees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\