Efesoona 6

1Nayto, hintte Godaaba gidiya gisho hinttena yelidayssatas kiitettite. Hessi hinttew bessiyabaa. 2"Ne aayiwunne ne aawa bonchcha." Hessi ufayssa qaali de7iya koyro kiitaa. 3"Ne hessa poliyabaa gidikko ubbay new injjetana; ne laythay sa7a bolla aduqqana." 4Aawato, hintte nayta Godaa qaala tamaarssoninne entta kaaleson dichchiteppe attin enttana caamisoppite. 5Aylleto, Kiristtoosas kiitetteyssada hintte sa7a godatas yashshan, bonchchoninne suure wozanan kiitettite. 6Entta sinthan saba demmanaw entti be7iya wode xalaala oothofite. Shin Kiristtoosa aylletada Xoossaa sheniya wozanappe polite. 7Asas gidonnashin Godaas gidi hintte kumetha wozanaappe oothite. 8Aylle gidin woykko goda gidin issoy issoy ba oothida lo77o oosuwas Godaappe woyto ekkanayssa ereeta. 9Godato, asa som77o be7idi maaddonna Goday, saluwan de7eyssaa ereeta. Hessa gisho, hintte aylleta manddeyssa aggidi entti hinttew bonchchon kiitetteyssa mela hintte enttaw lo77obaa oothite. 10Wurssethan, Godaaninne iya gita wolqqan minnite. 11Xalahe cimuwa eqettanaw dandda7ana mela Xoossay hinttew immida ola miishiya ubbaa ma77ite. 12Nu olay asara gidonnashin salon de7iya tuna ayyaana olanchchotara, maata aawatara, haareyssataranne ha dhuma alamiya wolqqatara. 13Hessa gisho, iita gallasaa teqqanawunne ubbaa polidi, minnidi eqqanaw hintte dandda7ana mela Xoossaa ola miisheta ubbaa ma77ite. 14- 15Tumaa xeessan danccoda danccidi, xillotethaa xurureda tiran wothidi, sarotethaa Wonggelaa hintte tohuwan caammada aathidi minnidi eqqite. 16He ubbaafe aathidi, Xalahey yeddiya laxiya tama dongge ubbaa toysanaw dandda7iya ammanuwa ubba wode gonddalleda oykkite. 17Xoossaa atotetha biraata barnneexada hintte huu7en wothite; qassi Geeshsha Ayyaana mashshaa, ikka Xoossaa qaalaa oykkite. 18Woossa aggofite; harataskka gaannatite; ubba wode Ayyaanan woossite. Hessan, geeshshatas salettonna minnidi ubba wode woossite. 19Taani Wonggelaa xuuraa yashshi baynna qonccisada odana mela Xoossay taw qaala immana mela woossite. 20Taani hessa oothanaw kiitetas ha77ika qashon de7ey he Wonggelaa gishossa. Yaaniya gisho, taani yashshi baynna besseyssada odana mela taw woossite. 21Taani waana de7iyakkonne ay oothiyako hintte erana mela nu siiqo ishay, Godaa oosuwan ammanettida oosanchchoy, Tikiqoosi, tabaa ubbaa hinttew odana. 22Nuuni ubbay waanidi de7iyakko hinttew odana melanne hinttena minthethana mela taani iya hintteko kiittas. 23Xoossaa Aawappe, Godaa Yesuus Kiristtoosappe sarotethaynne siiqoy ammanora issife ammaniyaa ubbaas gido. 24Irxxonna siiqon nu Godaa Yesuus Kiristtoosa siiqiya ubbaara Xoossaa aadho keehatethay gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\