Galaatiya 1

1Asappe woykko asa baggara gidonnashin Yesuus Kiristtoosappenne iya hayqoppe denthida Xoossaa Aawappe hawaare gidana mela kiitettida ta Phawuloosi, 2taara de7iya ammaniyaa ishati ubbay, Galaatiyan de7iya woosa keethatas kiittida kiitaa. 3Xoossay nu Aawaynne nu Godaa Yesuus Kiristtoosi hinttew aadho keehatethaanne sarotethaa immo. 4Ha iita wodiyappe nuna ashshanaw, nu Xoossaa, nu Aawa shenen Kiristtoosi nu nagara gisho bana aathi immis. 5Xoossaas Merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoy gido. Amin77i. 6Kiristtoosa aadho keehatethan hinttena xeegida Xoossaa aggidi, hara Wonggelaakko, hintte ellesidi, waanidi simmidaakko tana malaalisees. 7Hinttena balethanawunne Kiristtoosa Wonggelaa wobbisanw koyaa guutha asati de7oosonappe attin tuma Wonggelay issino. 8Shin nuna gidin woykko salo kiitanchcho gidin nuuni hinttew koyro odida Wonggelaappe dummattiya hara Wonggelaa hinttew odiyabaa gidikko, I qanggettidabaa gido. 9Hayssafe sinthe nuuni gidayssada ha77ika zaarada gays. Hintte ekkida Wonggelaappe dummattiya Wonggelaa oonikka hinttew odikko he uray qanggettidabaa gido. 10Yaatin, tana asi nashshana mela koyaynayye? Woykko Xoossi nashshana mela koyaynaa? Woykko ta ase ufayssanaw koyaynaa? Ta ase ufayssanaw koyabaa gidikko, Kiristtoosa aylle gidikke. 11Ta ishato, ta hinttew odida Wonggelay asappe gidonnayssa hintte erana mela ta koyays. 12Taw ha Wonggelaa Yesuusi Kiristtoosi qonccisisippe attin asappe ekkabiikke woykko asi tana tamaarssibeenna. 13Ta kase Ayhude ammanon de7iya wode waana de7idaakko, hintte si7ideta. Ta woosa keethaa qadhey baynna gooddanawunne dhayssanaw baaxetas. 14Ayhude ammano naagon, ta woden de7iya Ayhude ishatappe aadhdhays. Nu aawata wogaaskka aadhdhada mishettays. 15Shin ta buroo ta aaye ulon de7ishin Xoossay tana dooris; ba aadho keehatethan tana xeegis. 16Ayhude gidonna asaas Wonggelaa odana mela Xoossay ba Na7aa taw qonccisida wode ta oodderakka zorettabiikke. 17Woykko taappe sinthe hawaare gididayssatara gahettanaw Yerusalaame babiikke. Shin ta kasetada Arabe biittaa bas; hessafe simmada Damasqqo katamaa yas. 18Heedzu laythafe guye, Phexiroosara gahettanaw Yerusalaame bada iyara tammanne ichchashu gallas uttas. 19Shin Godaa ishaa Yayqoobappe attin hankko hawaareta be7abiikke. 20Ta hinttew xaafiydayssi worddo gidonnayssa Xoossaa sinthan hinttew qonccisays. 21Hessafe guye, taani Sooriya biittaanne Kilqiya biittaa bas. 22Yihudan de7iya woosa keethaa asay tana be7idi eribookkona. 23Shin entti, "Kase nuna gooddiya uray, ha77i he I dhayssanaw koyaa ammanuwabaa sabbakees" yaageyssa si7idosona. 24Si7ida ubbay ta gaason Xoossaa galatidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\