Galaatiya 2

1Tammanne oyddu laythafe guye, Barnnabaasara zaarada Yerusalaame bas. He wode Tito taara ekkada bas. 2Xoossay taw qonccisida qonccethan yaa bada Ayhude gidonna asaa giddon ta sabbakiya Wonggelaa enttaw qonccisas. Kase ta woxxida wothaynne ha77ika ta woxxiya wothay hada gidonna mela gada kaaletheyssata dumma shiishada enttaw odas. 3Hari attoshin, taara de7iya Titoy Girike asi gidikkoka, qaxxaretto gidi un77ethibookkona. 4Gidoshin, ammaniyaa ishata daanidi nu giddo gelida issoti issoti I qaxxarettana mela koyidosona. He asati Kiristtoos Yesuusan nuus de7iya la77atethaa wochchidi be7anaw geeman nu giddo gelidi zaaridi nuna aylle oothanaw koyoosona. 5Shin tuma Wonggelay hinttenan minnidi daana mela nuuni hari attoshin, guutha wodeskka enttaw kushe immibookko. 6Shin halaqa daaniya asata oonatethay taw aykkoka gidenna. Xoossay asa som77o be7idi pirddenna. Ha asati ta markkattiya Wonggelaa bolla gujjidabay baawa. 7Shin Phexiroosi, Ayhudetas Wonggelaa odana mela Xoossay iyaw hadara immidayssada tawukka Ayhude gidonna asaas Wonggelaa odiya hadaraa immidayssa entti guyeppe be7idosona. 8Hiza, Phexiroosi Ayhudeta hawaare gidana mela oothida Xoossay, takka Ayhude gidonna asaas hawaare gidana mela oothis. 9Qassi tuussu daanidi benttiya Yayqoobi, Phexiroosinne Yohaannisi, taw imettida aadho keehatethaa be7ida wode nuura issifidayssa qonccisanaw ta kushiyanne Barnnabaasa kushiya oykkidosona. Nuuni Ayhude gidonna asaakko, qassi entti Ayhude asaakko baanaw giigidosona. 10Entti nuna minthidi hadara giday, nuuni manqotas qoppanayssa. Kasekka ta hessa oothanaw amottays. 11Phexiroosi Anxookiya katamaa yida wode I balida gisho taani iya som77on "Neeni baladasa" gas. 12Yayqoobi kiittida guutha asay yaanappe sinthe I Ayhude gidonna asaara mees, shin entti yidaappe guye, "Ayhude gidonna asaappe ammanidayssati qaxxarettanaw bessees" giya asaas yayyidi enttafe shaakettis. 13Qassi hankko ammanida Ayhudeti Phexiroosa hanuwa kaallidosona. Hari attoshin, Barnnabaasikka iya qofan gooshettis. 14Shin entti Wonggelaa tumatethan suure hamuttonnayssa be7ada, Phexiroosa asa ubbaa sinthan, "Neeni Ayhude gidashe, Ayhude wogaatho gidonnashin Ayhude gidonna asada de7aasa; yaatin, waanada Ayhude gidonnayssata, 'Ayhude wogan de7ite gada wolqqatay?' " yaagas. 15Nuuni yeletan Ayhude, shin nagaranchcho gidida Ayhude gidonna asaa mela gidokko. 16Shin asi Yesuus Kiristtoosa ammanidi xilleesippe attin higge naagidi xillonnayssa eroos. Oonikka higge naagidi xillonna gisho nukka higge naagidi gidonnashin Kiristtoosan ammanidi xillana mela Kiristtoos Yesuusa ammanida. 17Nu Ayhudetikka Kiristtoosa baggara xillanaw koshshees. Hessa gidikko nukka hara asada nagaranchcho gideyssa be7oos. Yaatin, nu nagara oothana mela denthethey Kiristtoosa guusseyye? Ubbaka gidenna! 18Hiza, ta laallidayssa zaarada keexiyabaa gidikko taani ta huu7en higge mentheyssa gideyssa qonccisays. 19Taani Xoossaas daana mela higge baggara higges hayqqas. 20Taani Kiristtoosara masqaliya bolla kaqettas. Taani hizappe taw de7ikke, shin Kiristtoosi tanan de7ees. Ta ha77i de7iya de7uwa, tana dosidi ta gisho bana aathi immida Xoossaa Na7aa ammanada de7ays. 21Taani Xoossaa aadho keehatethaa hada oothike. Xillotethi asas higge baggara benttiyabaa gidiyakko, Kiristtoosi coo hayqqis guussu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\