Galaatiya 3

1Hinttenoo, akeeki baynna Galaatiya asaw, hintte ayfiyaa sinthan Kiristtoosi masqale bolla kaqettida misileda qonccidi benttees. Yaatin, tumaas hintte kiitettonna mela hinttena bitiday oonee? 2Ta issibaa eranaw koyays; hintte Geeshsha Ayyaana ekkiday higge naagidiyye woykko hintte si7ida Wonggelaa ammanidi ekkideti? 3Hintte hessa mela eeye? Hintte Xoossaa Ayyaanan doomidi, ha77i wolqqan polanaw koyeetii? 4Hintte Wonggelaa gaason daro waayettiday melee? He waaye ubbay coo gididee? 5Xoossay hinttew Geeshsha Ayyaana immeynne hintte giddon malaatata oothey, hintte higge naagida gishoyye woykko Wonggelaa si7idi ammanida gisho? 6Ane Abrahame be7ite, "I Xoossaa ammanis; Xoossay iyaw hessa xillotethi oothidi ekkis" geetettidi xaafettis. 7Hiza, ammaneyssati Abrahame nayta gideyssa erite. 8Xoossay Ayhude gidonna asaa ammanon xillisanayssa Geeshsha Maxaafay be7idi, "Kawotetha ubbay nenan anjjettana" yaagidi, Wonggelaa Abrahames kasetidi odis. 9Hessa gisho, ammaniyaa ubbay ammanida Abrahamera issife anjjettidosona. 10Higge naagidi xillana giya oonikka qanggettidayssa. Ays giikko, Geeshsha Maxaafan, "Higge maxaafan xaafettida ubbaa naagonna oonikka qanggettidayssa gido" geetettidi xaafettis. 11"Xilloy ammanon daana" geetettidi xaafettida gisho oonikka Xoossaa sinthan higge naagidi xillonnayssi erettidabaa. 12Higgey ammanon zemppenna. Shin, "Higgiya naagiya oonikka higgiyan de7on daana" yaagees. 13"Mitha bolla kaqettidi hayqqiya oonikka qanggettidayssa" geetetti xaafettida gisho Kiristtoosi nu gisho qanggettidayssa gididi, nuna higge qanggethafe wozis. 14Xoossay Abrahames immida anjjoy, Yesuus Kiristtoosa baggara Ayhude gidonna asaa gakkana melanne Xoossay immana gida Geeshsha Ayyaana nuuni ammanon ekkana mela hessa oothis. 15Ta ishato, ta hinttew asa de7on meeze gididi de7iyabaa leemiso oothada odays. Asi caaqqida caaqoy minnidaappe guye, oonikka he caaquwa shaaranaw woykko iya bolla haraa gujjanaw dandda7enna. 16Xoossay he keeke qaalaa Abrahamesinne iya zerethaas immis. Geeshsha Maxaafay, daro asas odiyada, "Ne zerethatas" geenna. Shin issi asas odiyada, "Ne zerethaas" yaagees; ikka Kiristtoosa. 17Taani gey hayssa; oyddu xeetanne hasttamu laythafe guye imettida higgey, koyro Xoossay minthida caaquwa shaaridi ufayssa qaala dhayssanaw dandda7enna. 18Xoossay immiya laatay higgen ekettiyabaa gidiyakko Xoossay immida ufayssaa baggara gideyssi attees. Shin Xoossay ba aadho keehatethan laata Abrahames ufayssa qaala baggara immis. 19Yaatin, higgey ays imettidee? Higgey imettiday, Abrahames ufayssa qaali imettida zerethay yaana gakkanaw iita oosoy aybeekko erisanaassa. Higgey kiitanchchota baggara imettidi, giddo gididi sigethiya issi asa baggara ooso bolla pee7is. 20Giddo gididi sigethiya uray issi asa xalaalas gidenna, shin Xoossay issino. 21Yaatin, higgey Xoossaa ufayssa qaalara eqettiyye? Akkay, gidenna! Higgey imettiday asas de7o immanaw gidiyakko, xillotethi higge baggara benttanashin. 22Shin Yesuus Kiristtoosa ammanin benttiya ufayssa qaalay ammaneyssatas imettana mela kumetha alamey nagaras haarettidi de7eyssa Geeshsha Maxaafay odees. 23Shin ammanoy yaanappe kase higgey nuna qachchi wothis. He ammanoy qonccana gakkanaw higgey nu bolla gorddi wothis. 24Hessa gisho, nuuni ammanon xillana mela Kiristtoosi yaana gakkanaw higgey na7a naagiya asa mela nuna naageyssa gidis. 25Shin ha77i ammanoy yida gisho higgey hizappe guye na7a naagiya asa mela nuna naageyssi attis. 26Hintte ubbay Yesuus Kiristtoosa ammanidi Xoossaa nayta gidideta. 27Kiristtoosara issino gidanaw xammaqettida ubbay Kiristtoosa ma7oda ma77ideta. 28Hintte ubbay Kiristtoosan issino gidiya gisho Ayhude asaa giddoninne Girike asaa giddon, aylle giddoninne womaanno giddon, adde giddoninne maccasa giddon dummatethi baawa. 29Hiza, hintte Kiristtoosabaa gidikko hintte Abrahame zare. Xoossaa ufayssa qaalada hintte laatteyssata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\