Galaatiya 4

1Ta geyssi hayssa. Laattey na7aa gidi de7ishe, shalo ubbay iyabaa gidikkoka, I ayllefe aykkoka dummatenna. 2Shin iya aaway gida wodey gakkanaw I hadara ekkidayssata kusheninne naageyssata kushen de7ees. 3Hessadakka, nuuni na7atethan de7iya wode alamiya wogaas ayllettidi de7ida. 4Shin wodey gakkida wode Xoossay higgefe garssan, maccasappe yelettida ba na7aa kiittis. 5I hessa oothiday, higges haarettidi de7eyssata wozanawunne nuna ba nayta oothanaassa. 6Nu Xoossaa nayta gidiya gisho "Abbaa, Aawaw" gidi xeegiya ba Na7aa Ayyaana nu wozanaa giddo kiittis. 7Hessa gisho, hizappe neeni Xoossaa na7appe attin aylle gidakka. Neeni iya na7a gidikko, Xoossaa laatteyssa gidadasa. 8Hintte kase Xoossaa eronna wode xoosse gidonnayssatas aylle gididi haarettideta. 9Shin ha77i hintte Xoossaa erideta; ubbarakka Xoossan erettideta. Yaatin pathonnanne go77onna alame wogatakko guye waanidi simmeetii? Wodhdhi eqqidi, waanidi enttaw aylle gidanaw koyeetii? 10Dumma gidida gallasata, ageenata, wodetanne laythata hintte loythi bonchcheta. 11Tana hinttebay yashshees; ta hinttew coo daaburadinaashsha? 12Ta ishato, ta hintteda hanida gisho hintteka taada hanite gada hinttena woossays. Hintte tana aybinkka qohibeekketa. 13Taani koyro harggettashe hinttew Wonggelaa odidayssa hintte ereeta. 14Ta harggey hinttew paace gidikkoka, tana saletibekketa; ixxibeeketa. Shin tana Xoossaa kiitanchcho woykko Kiristtoos Yesuusa mokkeyssada mokkideta. 15Yaatin, he hinttew de7iya ufayssay ubbay aw bidee? Hinttew dandda7ettidaakko, hintte taw, hintte ayfiyaa kessidi immiyako ixxonnayssa ta markkattays. 16Yaatin, ta hinttew tuma odida gisho hinttew morkke gidadinaayye? 17He asati hinttena banttako zaaranaw koyoosona, shin entta qofay lo77ossa gidenna. Entta qofay hinttena shaakkanaassanne hintte enttaw qoppana mela oothanaassa. 18Lo77obaa oothanaw amottiko lo77o, shin hessi ta hinttera de7iya wode xalaala gidonnashin ubba wode gido. 19Ta siiqo nayto, Kiristtoosi hinttenan misilettana gakkanaw yelos maccasi miixotteyssada ta hintte gisho miixottays. 20Hinttebay taw haddirssi gidin ta un77ettas; ha77i hintte giddon ta benttada shenetada odiyakko ay mela dosaynashin. 21Muse higgen haarettidi daanaw koyeyssato, ane taw odite; higgey ay giyakko erekketii? 22Geeshsha Maxaafay, "Abrahames ayllefenne godattefe yelettida nam77u nayti de7oosona" yaagees. 23Aylle na7ay asi na7a yeliya maaran yelettis, shin godatte na7ay Xoossaa ufayssa qaalan yelettis. 24Ha maccasati nam77u caaqotas leemiso gididi ekettoosona. Enttafe issinniya, Siina Deriyappe yidaara, ba nayta aylletethas yelasu; iyakka Aggaaro. 25Aggaara Arabe biittan de7iya Siina Deriyan leemisettada ha77i de7iya Yerusalaame daanawusu. Ays giikko, iya ba naytara aylletethan de7awusu. 26Shin salon de7iya Yerusalaamey aylletethan de7ukku; iya nu ubbaas aayo. 27Geeshsha Maxaafay, "Naatte, yelonna maynthete ufaytta; naatte miixotta eronnaree ilila. Azinara de7iya maccaseeppe, azini baynna maccasees nayti daro" yaagees. 28Ta ishato, hintte Yisaaqada Xoossaa ufayssa qaalan yelettida nayta. 29Shin he wode asa maarada yelettidayssi, Ayyaana wolqqan yelettidayssa goodis. Hachchika hessa mela. 30Shin Geeshsha Maxaafay woygi? "Aylle na7ay godatte na7aara issife laattonna gisho aylliw I na7aara wolla kessa yedda" yaagees. 31Hessa gisho, ta ishato, nuuni godattee naytappe attin ayllee nayta gidokko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\