Galaatiya 5

1Nuuni la77atethan daana mela Kiristtoosi nuna aylletethaafe kessis. Hiza, minnidi eqqite; zaaridi aylletetha qambbaran geloppite. 2Ta, Phawuloosi, geyssa si7ite. Hintte qaxxarettanaw koykko, Kiristtoosi hinttena aykkoka maaddenna. 3Qaxxarettiya oonikka higgey kiittiya ubbaa polanaw besseyssa gujjada ta odays. 4Higge naagidi xillanaw koyeyssato, Kiristtoosappe shaakettideta; Xoossaa aadho keehatethaafe kunddideta. 5Shin nuuni Xoossaa Ayyaana baggara ammanon xillanaw ufayssan naagoos. 6Hiza, Kiristtoos Yesuusan de7ikko, siiqon qoncciya ammanoppe attin qaxxarettin, qaxxarettonna aggin nuna aykkoka maaddenna. 7Kase hintte lo77o woxxeeta, shin ha77i tumaas kiitettonna mela hinttena diggiday oonee? 8Hayssa mela iita cimoy hinttena xeegida Xoossaafe yibeenna. 9Hessika, "Guutha irshshoy munuqa ubbaa denthees." geetettidi xaafettidayssa mela. 10Hinttew hara qofi baynnayssas ta Godan ammanettays. Shin hinttena buqiya oonikka Xoossafe ba pirddaa ekkana. 11Ta ishato, ta ha77i gakkanaw qaxxaro sabbakkiyabaa gidikko, yaatin tana ays gooddonaa? Hessi tuma gidiyakko Kiristtoosa masqaliyabaa tamaarssoy asaas dhube gidennashin. 12Hinttena buqeyssati qaxxaretetha xalaala gidonnashin banttana qaaratiyakkoka ta dosays. 13Ta ishato, hintte la77a daanaw xeegettideta. Gidoshin, hintte la77atethay asho amo polanaw hinttew gaaso gidoppo; hessafe aathidi issoy issuwa siiqon maaddite. 14Higge ubbay, "Ase needa dosa" yaagiya issi qaalan qashettis. 15Shin hintte issoy issuwara saxetiyabaanne meetettiyabaa gidikko, hintte woli wurssonna mela naagettite. 16Hiza, ta hinttew odays; Ayyaanan de7ite; hintte asho amuwaa poloppite. 17Asho amoy Ayyaana amuwaara morkke; qassi Ayyaana amoykka asho amuwaara morkke. Entti issoy issuwara ixettiya gisho hintte dosiyabaa oothanaw dandda7ekketa. 18Shin Ayyaanay hinttena kaalethiyabaa gidikko higgey hinttena haarenna. 19Asho oosoti erettidayssata; enttika, laymatethi, tunatethi, qayxe, 20eeqa goynno, bita, morkketethi, kachchi, qanaate, hanqo, bana doso, shaaketethi, iita tobbe 21gene, matho, yethinne hessa hessa melata. Kase ta hinttew odidayssada ha77ika ta hinttew odays. Hayssa melabata ootheyssati Xoossaa kawotethaa laattokona. 22Shin Ayyaana ayfey, siiqo, ufayssi, sarotethi, dandda7a, keehatethi, lo77otethi, ammano, 23ashkketethi, bana haaro. Hayssa melabata ixxiya higgey baawa. 24Kiristtoos Yesuusabaa gididayssati bantta ashuwa iya iita qofaranne iya amuwaara issife masqaliya bolla kaqqidosona. 25Nu Ayyaanan de7iyabaa gidikko, nuna Ayyaanay kaaletho. 26Ane issoy issuwa yiloyishenne qanaatishe coo ceeqetteyssa aggoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\