Galaatiya 6

1Ta ishato, issi asi nagaran kunddiko, Ayyaanan de7iya hintte he uraa ashkketethan suurisite. Shin neeni hessa melaban paacettonna mela nena naaga. 2Issoy issuwa deexo toohuwa tookkite. Yaatikko Kiristtoosa higgiya poleeta. 3Issi asi aykkoyka baawashin, bana haratappe lo77o gidi qoppiko, I bana cimmees. 4Shin issi issi asi ba oosuwa paacco. Hessafe guye, haratara bana gaaddeyeyssa aggidi baw ceeqettiyabaa demmees. 5Issi issi asi ba toohuwa baw tookkanaw bessees. 6Xoossaa qaala tamaariya oonikka lo77obaa ubbaa ba asttamaariyara shaakettees. 7Hinttee, hinttena cimmofite. Asi ba zeridabaa zaaridi cakkiya gisho Xoossaa bolla qelqisoppite. 8Ba asho amuwaa kunthanaw zeriya oonikka, ba asho amuwaappe hayqo buuccana. Shin Ayyaanaa ufayssanaw zeriya oonikka Ayyaanaappe merinaa de7o cakkana. 9Ane lo77o ooso oothanaw azalleyssa aggoos. Nuuni azallonna ixxiko wodey gakkiya wode nu zeridayssa cakkana. 10Nu injje wode demmiko, asa ubbaas, aathidikka ammaniyaa asaas lo77obaa oothoos. 11Taani ta kushen, ay mela gita pidaalen hinttew xaafidaakko be7ite. 12Asa sinthan lo77o gididi benttanaw koyaa asati hintte qaxxarettana mela koyoosona. Shin hessa entti oothey, Kiristtoosa masqaliya gisho enttana goodi gakkonna melassa. 13Entti hintte qaxxaretethan ceeqettanaw koyidi hinttena qaxxaretto goosonappe attin qaxxarettidayssatikka bantta huu7en higgiya naagokkona. 14Shin alamey taw kaqettidayssafenne taanikka alamiyas kaqettida, Godaa Yesuus Kiristtoosa masqaliyappe attin hara ceeqetethi taappe haakko. 15Hiza, qaxxarettin qaxxarettonna aggin aykkoka maaddenna. Maaddey ooratha medhetethi gido. 16Ha wogaa kaalliya ubbaasinne Xoossaa dere gidida Isra7eeles sarotethaynne maarotethay gido. 17Taani Yesuusas madunxida beeta ta asatethan tookkida gisho hizappe tana oonikka waaysoppo. 18Ta ishato, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aadho keehatethay hinttera gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\