Ibraawe 1

1Kase Xoossay, nu aawatas nabeta baggara dumma dumma ogen daro wode odis. 2Shin ha wurssetha wodiyan ubbaa iya laatisida qassi alamiya iya baggara medhdhida ba Na7aa baggara nuus odis. 3Na7ay Xoossaa bonchchuwa phoolethaanne kumetha Xoossaa Xoossatethaa ekkidi, ba wolqqaama qaalan ha alamiya katisidi oykkis. Asaa entta nagaraappe geeshshidaappe guye Ubbaafe Bolla Xoossaa ushachcha baggan saluwan uttis. 4Iyaw imettida sunthay kiitanchchota sunthaafe bolla gideyssada I enttafe bolla. 5Hiza, Xoossay kiitanchchotappe ooddeko, "Neeni ta Na7a; ta hachchi new aawa gidas" gidee? Woykko qassi ooddeko, "Taani iyaw aawa gidana; ikka taw na7a gidana" gidee? 6Qassi Xoossay ba bayra Na7aa ha alamiya kiittishe, "Xoossaa kiitanchchoti ubbay iyaw goynno" yaagis. 7Xoossay kiitanchchotabaa odishe, "Xoossay ba Kiitanchchota carkko, ba aylleta tama laco oothees" yaagees. 8Shin ba Na7abaa odishe, "Xoossaw, ne kawotethay merinaw de7ees. Ne kawotethaa ne xillotethan ayssasa. 9Neeni xillotethi dosadasa; iita ixxadasa. Xoossay, ne Goday, nena ne laggetappe aathidi dooris, ufayssa zayte nena tiyis" yaagees. 10Xoossay Zaaridi, "Godaw, koyro neeni sa7aa medhdhadasa; saloti ne kushe ooso. 11Hessati ubbay dhayana; shin neeni daana. Entti ubbay afilada wurana. 12Neeni entta salenaada xaaxana; qassi entti afilada laamettana. Shin neeni ubba wode nena; ne laythayka wurenna" yaagees. 13Shin Xoossay kiitanchchotappe ooddeko, "Taani ne morkketa ne tohoy yedhdhiyaso oothana gakkanaw, hayssan taappe ushachcha baggan utta" gidee? 14Kiitanchchoti ubbay atotethi demmanaw de7iya asata maaddanaw Xoossay kiittida ayyaanata gidokkonaayye?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\