Ibraawe 10

1Muse higgey yaanaw de7iya lo77obatas kuyappe attin ba huu7en waanna gidenna. Hessa gisho, laythan laythan pacey baynna yarshshettiya yarshshoy goynnanaw shiiqiya asaa polo oothanaw dandda7enna. 2Higgey entta polo oothanaw dandda7idabaa gidiyakko entti yarshsho yarshsheyssa agganashin. Qassi goynnanaw shiiqiya asay bantta nagaraappe geeyana; entta kahaykka enttana bala gidi mootenna. 3Shin he yarshshoti laythan laythan nagara qofisoosona. 4Ays giikko, kormma suuthinne deesha suuthi nagara digganaw dandda7enna. 5Hessa gisho, Kiristtoosi ha alamiya yida wode hayssada yaagis: "Neeni yarshshonne imo koyabaakka; shin taw asho giigisadasa. 6Neeni xuugettiya yarshshoninne nagara yarshshuwan ufayttabaakka. 7He wode 'Ta gisho maxaafan xaafettidayssada, Godaw, taani ne sheniya oothanaw yas' yaagas" yaagis. 8Yarshshoy yarshshettana mela higgey kiittiyabaa gidikkoka, Kiristtoosi koyro, "Neeni yarshshonne imo, xuugettiya yarshshonne nagara yarshsho koyabaakka; enttan ufayttabaakka" yaagis. 9Kaallidikka I, "Godaw, hekko taani ne sheniya oothanaw yas" yaagis. Hessa gisho, Kiristtoosi nam77anthuwa essanaw koyroyssa shaaris. 10Yesuus Kiristtoosi Xoossaa sheniya oothidi, zaarethonna ogen issi toho ba ashuwa yarshshida gisho nuuni geeyida. 11Kahine ubbay, nagara digganaw dandda7onna he yarshshota gallas gallas yarshshishe eqqidi ba oosuwa oothees. 12Shin Kiristtoosi ubba wodes gidiya issi nagara yarshshuwa yarshshidi, Xoossaafe ushachcha baggan uttis. 13He wodiyappe doomidi iya morkketi iya tohoy yedhdhiyabaa oothana gakkanaw naagees. 14I zaarethonna ogen issi toho bana yarshshida yarshshuwan geeshshata merinaw polo oothis. 15Qassi Geeshsha Ayyaanay nuus hayssa markkattees. Koyro hayssada yaagis: 16"He gallasatappe guye, taani enttara caaqqiya caaqoy hayssa: Taani ta higgiya entta qofan wothana; entta wozanan xaafana" yaagees. 17Kaallidikka, "Taani entta nagaraanne entta iita oosuwa zaara qoppike" yaagees. 18Hiza, nagari atto geetettidaappe guye nagaras yarshshettiya yarshsho koshshenna. 19Hiza, ta ishato, nuuni Yesuusa suuthaa baggara Ubbaafe Geeshsha Bessaa gelanaw nuus minotethi de7ees. 20Nu gelanay Kiristtoosi ba magaraajjuwa, hessika ba ashuwa baggara nuus dooyida oorathinne de7o gidida ogiyana. 21Nuus Xoossa Keetha bolla shuumettida gita kahine halaqay de7ees. 22Nuuni iita kahappe geeyanaw nu wozanaa wurxettidi, nu asatethaa xillo haathan meecettidi, suure wozananinne polo ammanon Xoossaako shiiqoos. 23Nuus ufayssa qaala immida Xoossay ammanttidayssa gidiya gisho nu markkattiya ufayssaa ushachchi haddirssi goonna minthidi oykkoos. 24Issoy issuwa siiqosinne lo77o oosos waati denthethaneekko ane qoppoos. 25Issoti issoti meeze oothidi shiiqeyssa aggidayssada nuuni issife shiiqeyssa aggoko. Shin Godaa gallasay matattidayssa hintte be7iya gisho hessa kaseyssafe aathidi oothite. 26Nuuni tumaa eratethaa ekkidaappe guye erishe nagara oothiko, hizappe nu nagaraa gisho yarshshettana yarshshoy baawa. 27Shin hiza attiday yashshiya pirddaanne Xoossaa morkketa xuugganaw giigida wolqqaama tamaa. 28Muse higgiya kiitettonna ixxida oonikka nam77u woykko heedzu asi iya bolla markkatiko qadhey baynnashin hayqqees. 29Yaatin, Xoossaa Na7aa kadhida uray, bana geeshshida Xoossaa caaqo suuthaa tunabaada qoppida uray, qassi aadho keehatetha Ayyaanaa cayida uray, ay mela iita pirddaa ekkanaw bessiyako ane qoppite. 30Hiza, "Halo kesoy tabaa, ta kushe zaarana" gidayssa nu eroos. Qassika, "Goday ba asaa pirddana" yaagis. 31De7o Xoossaa kushen kunddethi daro yashshees. 32Hinttew Xoossaa poo7oy poo7idaappe guye hintte daro waayen, gita baaxen genccida beni wodiya qoppite. 33Issi issi toho hintte asa sinthan cayettideta; goodettideta; issi issi toho hessa mela waayey gakkida asaara issife waayideta. 34Qashon de7iya asaaskka qadhettideta. Hinttew lo77onne dhayonna shaloy salon de7eyssa hintte erida gisho hintte shaloy bonqettiya wode ufayssan dandda7ideta. 35Hessa gisho, gita woytoy de7iya hintte minotethaa yeggofite. 36Xoossaa sheniya polidi, I hinttew immana gida ufayssaa ekkana gakkanaw genccanaw koshshees. 37Hiza, Geeshsha Maxaafan, "I, yaana gidayssi yaana; gam77enna. 38Shin ta xilloy, tanan ammanettidi daana; oonikka guye simmiko tana ufayssenna" yaagees. 39Nuuni ammanettidi attiyaa asaa baggafe attin guye simmidi dhaya asaa bagga gidokko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\